SAL7372, Act: V°375.2-V°376.1 (812 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°375.2-V°376.1  
Act
Date: 1479-06-12

Transcription

2020-03-09 by xavier delacourt
Item alsoe op heden voir de wethoude(re)n d(er) stat va(n) loven(e)/
ten ernstigen v(er)volge dierix van langrode die he(m) beclaechde/
aende selve weth(ouderen) dat hem m(ijn) hee(re) h(er) lodewijck py(n)nock/
ridde(r) meye(r) te loven(e) gevange(n) hielt en(de) ghevange(n) uuyt(er)/
stat van loven(e) vue(re)n woude oft doen vue(re)n te bruessele/
mids zeke(re)n open(en) mandeme(n)ten ons gened(ichs) hee(re)n tshertoge(n)/
va(n) oesterijck van bourg(oig)[ne(n)] van brab(ant) (et)c(etera) die hij v(er)stont/
dat d(air)aff aenden voirs(creven) meye(r) ware(n) come(n) dat de selve/
meye(r) d(air) tegenwoirdich zijnde e(m)mer doe(n) woude Soe/
versocht de selve dierick den selve(n) meye(r) en(de) wethoude(re)n/
als ingeseten poirte(r) vander stat soe hij oick d(air) te vo(r)en/
noch hadde gedaen dat hij vander selver zijnd(er) hachten/
en(de) der ticht dieme(n) hem gave zonder zijne verdiente/
soemen vinden soude mocht worden ontslaege(n) oft/
dat hem trecht vander stadt onv(er)togelijck mochte gebue(re)n/
sonder dat hij buyten rechte worde gehandelt oft uuyt(er)/
stadt gevuert in e(n)nigher manie(re)n hopende dat hem/
naden rechten en(de) p(ri)vilegien vander stat dat geschiede(n)/
soude en(de) schuldich wa(r)e te geschien(e) Gaf voirt de/
selve dierick te kenne(n) hoe hij verstaen hadde dat/
bynne(n) corte(n) tijde h(er)w(er)ts eene missive desselfs ons gened(ichs)
//
hee(re)n aende(n) voirs(creven) meye(r) oft zijne(n) stedehoud(er) aende weth(ouderen)/
guldebruede(re)n en(de) geswoerne(n) vanden ambachte(n) van des(er) stat/
come(n) was die begreep ter conclusien dat de voirs(creven) dierick/
mids den reden(en) d(air)inne geruert tot gheene(n) koese v(er)stae(n)/
noch come(n) en soude dwelck hij hoepte dat alsoe va(n)/
rechts wege(n) niet en behoirde Want al mocht hij p(er)tilijck/
bij e(n)nigen zijnen quaetwilligen die de voirs(creven) b(rieven) v(er)worve(n)/
hadden geaccuseirt zij(n) van saken zijnder ee(re)n ende zijne(n) live/
aengaende dier hij hoepte onschuldich was en(de) uuyt(er)lijc/
bevonden soude worden Soe en soude hij d(air)om van/
zijne(n) rechte niet worden geschorst noch zijnder eeren/
berooft hij en soude moege(n) zijn officien bliven exerce(re)nde/
en(de) come(n) mette(n) ande(re)n guldebruede(re)n als guldbrued(er) inden/
koese vanden scepen(en) voir toecomen(de) jaer soe he(m) toebehoirde/
en(de) hij tot h(ier)toe hadde gedae(n) Versueken(de) oick alsoe/
ernstelijck als hij mochte met zijne(n) vrienden d(air) bij he(m)/
zijnde dat de voirs(creven) meye(r) ende wethoude(re)n he(m) h(ier) inne/
zijns rechts niet berooven m(air) gonne(n) woude(n) en(de) late(n) gebruke(n)/
den voirs(creven) meye(r) p(er)sisteerde in zijnder opinien als vo(r)e/
dat hij den voirscr(even) diericke acht(er)volgen(de) den bevele(n) he(m)/
gedaen uut der stat va(n) loven(e) te bruessel geva(n)gen soude/
vue(re)n Soe versochte(n) h(ier)op de voirs(creven) weth(ouderen) dat hen de/
voirs(creven) meye(r) de voirs(creven) mandeme(n)te he(m) h(ier)af gesonden liete(n) ae(n)hore(n)/
dwelck hij dede dair de selve wethoude(re)n bevonde(n) dat/
dleste mandeme(n)t h(ier)af ontfangen opposicie inhadde En(de)/
soe wert h(ier)op bijden selve(n) wethoude(re)n uuytgesproken/
yerst als op dyerste point aengaen(de) den mandeme(n)ten/
vanden uuytvue(re)n van diericke(n) en(de) dat d(air)aen cleeft/
dat zij beg(er)den en(de) van rechts wege(n) v(er)sochte(n) den selven/
meye(r) hem te verdragen de(n) selve(n) diericke uuyt(er) stat/
contrar(ie) des lants en(de) der stat rechte(n) en(de) p(ri)vilegie(n) te vue(re)n/
Mair seyden zij woude(n) hen te onderhouden vande(n) selven
//
rechten en(de) p(ri)vilegien oppone(re)n in justicien ende soe beteken(en)/
de selve meye(r) den selve(n) wethoude(re)n tott(er) selver opposicie(n)/
dach van des toecomen(de) sondaechs te weten(e) van des/
ande(re)n daichs over acht dage(n) savonts te bruessele te zijne/
inder h(er)bergen Om dan des ande(re)n daichs te compare(re)n/
voir de erweerdige en(de) wijse mijne he(re)n cancell(ie)r en(de) rade/
in brab(ant) Ende als vand(en) ande(re)n pointe rue(re)nde de(n) koese/
seyden de voirs(creven) wethoude(re)n seyden de(n) voirs(creven) meye(r) dat/
hen tot noch niet genoech gebleken en was dat de voirs(creven)/
dierick van zijnder ee(re)n oft officien soude zijn berooft Niet/
min de selve meye(r) wae(r) de ghene die nader onder/
gewoente(n) den voirs(creven) koesdach gebode en(de) totte(n) selve(n) koese/
mette(n) voirs(creven) guldbruede(re)n verstonde hij wae(r) wijs ende/
vroet en(de) wiste wat hij hadde te doene Actu(m) in/
consilio des sat(er)daichs [junii] xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt