SAL7372, Act: V°38.2-R°39.1 (92 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°38.2-R°39.1  
Act
Date: 1478-07-30

Transcription

2019-08-17 by xavier delacourt
Vand(er) questien die voir den rade vand(er) stad geweest heeft/
tusschen janne de fykere ter eend(er) zijden en(de) arnde de/
vorste(r) en(de) swanen sijnder weerdinne(n) weduwe corniel(ijs) wilen/
lansacker ter ande(r) zijden dair gelesen wae(re)n twee t(er)minacie(n)/
tusschen de voirs(creven) p(ar)tien van hue(re)n gescille(n) uutgesproken deene/
vand(er) daet xxvi in meye en(de) dande(r) vander daet julii/
viii beyde lestleden en(de) geregistreert staende inde middelste/
came(r) en(de) de voirs(creven) fyke(re) p(rese)nteerde achtervolgen(de) der voirs(creven) lester/
t(er)minacie(n) de claernisse en(de) verificacie ald(aer) begrepen te doen(e)/
ende dae(re)ntinde(n) versocht hij dat he(m) de selve t(er)minacie/
werde voldae(n) en(de) dexecucie d(aer)af mochte geschien met meer/
woorde(n) bij he(m) gealligeert hopen(de) dat dat sculdich wae(re) te/
geschieden nae dien dat bij claernissen bertels van maelcote/
dairs hem p(ar)tie(n) toe hadden gedrage(n) bevonden was geweest dat/
de schult van merte(n) bubbele(re) den fykere half toebehoe(re)n soude/
Dair tege(n) de voirs(creven) arnt en(de) sijne weerdinne sustineerden de/
contrarie te vorde(re) want men ne(m)mermeer bevinden en soude/
soe zij meynden dat zij vanden selven bubbele(re) en(de) der scult die/
hij sculdich soude zijn geweest oic yet hadden gehaven oft dat/
d(aer)af yet in hue(re)n p(ro)ffite was gecomen met meer woorden d(aer)/
toe bij hem innebracht Ende nae dien dat op de selve questie/
en(de) op dinhout van beiden voirg(eruerde) t(er)minacie(n) rijpelic geledt/
is geweest en(de) tcontract dat h(ier) af de voirs(creven) merten bubbelere/
voirmaels den voirs(creven) wilen corniel(ijse) lansacker en(de) willem(me) van/
haesdonck van hondert mudd(en) corens tot seke(re)n t(er)mijne(n) te/
betale(n) gemaect en(de) gelooft hadde voir scepen(en) van loeven(en)/
a(nn)[o] lxiii junii xxi geregistreert staen(de) opde derde came(r) volcomelijc
//
oversien is d(aer)op men heeft bevonden hoe dat dat inden jae(r) lxviii/
m(ar)cii v bij co(n)sente vand(en) voirs(creven) arnde en(de) sijne(n) wive soe verre dat/
den voirs(creven) cornielijse lantsacker aenghinc gea(n)nichileert wert en(de)/
datmen heeft voirt bevonden dat dierste vorweerde en(de) dovergeve(n)/
d(aer)mede de fyke(re) de helicht van des(en) sculde(n) te he(m)weert trecke(n)/
woude tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) met eend(er) generaeld(er) quitan(cien) die/
de fyke(re) voir scep(enen) van loeven(en) heeft gedaen d(aer) nae a(nn)[o] lxix/
quijtgescouwen werde(n) en(de) dat alsoe des voirs(creven) fyker(s) fondami(n)t/
comt spruyten(de) uut nyeuwen ov(er)geven(en) en(de) vorweerde(n) die de/
voirs(creven) arnt wed(er) den voirs(creven) fyke(re) soe de voirs(creven) bertel dat geclaert/
heeft seder der voirs(creven) quitan(cien) d(aer) af gedaen soude hebbe(n) En(de) nae/
meer ande(re) claernissen ind(er) sake(n) bevonde(n) soe bij brieve(n) staen(de)/
bijd(er) voirs(creven) gelofte(n) vand(en) hond(er)t mudd(en) corens soe bijd(er) ghichtinge(n)/
en(de) beleyde des voirs(creven) fykers Es duytsprake vand(en) wethoud(er)/
dat zij blive(n) bij dinhout vand(er) t(er)minacie(n) d(aer)af tussche(n) p(ar)tie(n)/
gegeve(n) opte(n) xxvi[te(n)] dach maii lestlede(n) En(de) want bertel(meeus)/
va(n) maelcote zeder geclaert heeft bij ov(er)geven(en) van p(ar)tien/
dat de scult vand(en) voirs(creven) merte(n) bubbelere den voirs(creven) fykere/
half toebehoe(re)n soude Soe is voirt hue(r) uutsprake int/
verclae(re)n vand(er) voirs(creven) lester t(er)minacie(n) gegeve(n) julii viii lestlede(n)/
soe verre het blike dat arnt oft zijn wijf yet gehave(n) hebbe(n)/
va(n) mertens sculde(n) oft dat in hue(re)n p(ro)ffite d(aer) af yet comen/
is dat zij d(aer) af den selve(n) fyke(re) voir deen helicht innestae(n)/
selen en(de) he(m) die oplegge(n) opalsoe dat hij zijn br(ieve) vander/
ghichtinge(n) en(de) beleyde verifice(re)n sal naevolgen(de) der voirs(creven)/
yerster t(er)minacie(n) vand(er) daet maii xxvi lestlede(n) Act(um) et det(erm)i(n)at(um)/
in (con)s(ili)[o] op(idi) a(m)bob(us) burg(imagistris) et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] p(rese)ntib(us) julii penult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt