SAL7373, Act: R°152.1 (354 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°152.1  
Act
Date: 1479-12-22

Transcription

2020-02-29 by Greet Foblets
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) voe(r) den rade/
vander stat tussche(n) anthonise en(de) janne va(n) quaderebbe gebruede(re)n/
t(er) eender zijden en(de) yweyne va(n) cortenback die h(ier) bescr(even) was opde/
grosseringe [en(de) formeringe die de voirs(creven) gebr(uederen) versochte(n)] van zeke(re)n br(ieven) staen(de) li(br)[o] xxiii aug(usti) xxiii t(er) ande(re)/
Es gestateert ende geco(n)tinueert tusschen p(ar)tien tot des/
yerste vridaechs nae xiii dach naestcomen(de) om inde(n) gevalle/
oft bynne(n) middelen tijde p(ar)tien niet minlijck en consten [v(er)liken en(de)] v(er)accorde(re)n/
alsdan alh(ier) te compare(re)n voe(r) de(n) rade vand(er) stat en(de) d(air)inne/
te geschien des van reden(en) en(de) bescheyts wege(n) behoire(n) sal/
Ende es den selve(n) yweyne gelast alsdan te come(n) genoech/
gestoffeert om soe wel voe(r) den jonge(n) d(air)af hij mo(m)boir es theen?/
als voe(r) zijns selfs int(er)est te moege(n) wed(er)legge(n) de voirscr(even)/
grosseringe en(de) de costen bij m(ijn) jonch(e)r(e) gheeyscht zij(n) oick/
gesuspendeert totte(n) ynde vand(en) beslichte en(de) bynne(n) middelen/
tijde sulle(n) de he(re)n lasten hue(re)n secretar(is) te sueken(e) eene dooze/
d(air)op gescr(even) soude staen helmo(n)t op ave(n)tue(r) oft d(air)inne dese/
br(ieven) worde(n) bevonde(n) d(air)mede dan dese questie vand(en) grosse(ri)ng(en)/
beslicht soude zij(n) zonder nochtan e(n)nig(er) p(ar)tien d(air)af alnoch/
ostencie te doen In consilio op(idi) decembr(is) xxii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer