SAL7373, Act: R°161.1 (367 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°161.1  
Act
Date: 1479-12-31

Transcription

2020-03-16 by Greet Foblets
# It(em) jan leeman in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft va(n) he(re)n janne va(n) langrode admi(ni)strate(ur) des godsh(uys) va(n) vlierbeke/
de p(ar)ceele(n) van landen h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) inden yerste(n) een/
half boender lants nu stortte eens omgedaen zijnde gelegen/
aen die thien vie(re)ndeele die jan de hane hult vanden voirs(creven)/
cloeste(r) en(de) naest den lande desselfs cloest(er)s dat peter vaes houdt/
Item thien vie(re)ndeele lants met rogghe besaeyt en(de) gemest geleg(en)/
naest des voirscr(reven) cloesters lande die peter vaes en(de) claus va(n)/
bo(m)male houde(n) It(em) een boender lants nu brake geheel geleg(en)/
int liecht tussche(n) des voirs(creven) cloest(er)s lant dat de weduwe/
pet(er)s vand(er) grecht hult ter eender zijde(n) en(de) de goede d(er) wed(uwen)/
va(n) bettenrode t(er) ande(re) Te houden te hebbe(n) en(de) te wynne(n)/
van half m(er)te ov(er) jaer van nege(n) jae(re)n deen nae dande(r) zond(er)/
middel v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) zesse mudde(n)/
rox goet ende payabel der mate(n) va(n) loven(e) met wa(n)ne en(de)/
vloegele(n) wel bereyt alle jae(re) sint andr(ies)misse apostels te betalen(e)/
en(de) te loven(e) oft te vlierbeke d(air) m(ijn) hee(re) voirscr(even) dat best gelieve(n)/
sal te leve(re)n den selve(n) hee(re) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde telke(n)/
t(er)mijne als v(er)reyckte schout Met vorweerde(n) dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirscr(even) lande zijne(n) voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) werve(n) bevreden/
en(de) mesten sal wel ende loflijck gelijck reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) die laten tsijne(n) afscheyden gelijck die als voirs(creven) steet ae(n)veert/
heeft Item en sal de voirscr(even) wynne de voirscr(even) goede tsijne(n) leste(n)/
drie jae(re)n niet moege(n) hoervruchte(n) Voirt es vorweerde waert datme(n)/
bevonde de voirs(creven) lande min oft meer inder mate(n) gedragen(de) dan voirs(creven)/
steet dat van dien min en(de) meer nae dat bevonde(n) sal worde(n) nae/
gelangde vander selver mate(n) en(de) pachte voirscr(even) zij malcande(re)n voldoe(n)/
sele(n) te weten(e) dat dmyn aende(n) voirscr(even) pacht gecort soude w(or)d(en)/
nae gelangde nae gelangde en(de) dmeer soude de wy(n)ne nae/
gelangde van dien moete(n) oplegge(n) bove(n) des voirscr(even) steet En(de)/
alle dese vorw(er)d(en) cor(am) rethema(n)s moele(n) decembr(is) ult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer