SAL7373, Act: R°168.1-V°168.1 (386 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°168.1-V°168.1  
Act
Date: 1480-01-11

Transcription

2020-06-24 by Greet Foblets
Aldair h(er) jacop hee(re) van ghete h(er) henr(ic) ymbrechts p(ri)este(r) rintm(eeste)r/
m(ijns) he(re)n van rotselair en(de) claus va(n) eme(re)n diene(r) m(ijns) joncke(re)n van/
cuylenborch in rechte inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en)/
v(er)socht hebben wair willem lambrechts die hem als geleyt nae/
des(er) stat recht totte(n) goeden jans wijlen lambrechts zijns/
brueders hadde doen leve(re)n zeke(re) pe(n)ninge gecome(n) in hande(n)/
willems van buetsele weerts inde wildegans als oft die/
den selve(n) jannese hadden toebehoirt des zij hoepte(n) neen wa(n)t/
die d(air) ware(n) come(n) soe zijde(n) om voirts te bestelle(n) te camerijck inder/
lossinge(n) des voirs(creven) m(ijns) jonche(re)n va(n) cuylenborch en(de) des he(re)n va(n) rotselair/
in vranckrijke gevange(n) zijnde niet voirt en voe(re) en(de) aen en sprake/
dat de voirscr(even) hee(re) van ghete da quijt en(de) ontslagen soude zij(n) vand(er)/
borchtocht die hij voir dontslach vand(en) selve(n) pe(n)ninge(n) hadde gedae(n)/
en(de) dat den ande(re)n p(er)sone(n) de voirscr(even) pe(n)ninghe die tsame(n) gedroege(n)/
soe zij [seyde(n)] xl rinssche gulden(en) ombelet bliven soude en(de) wille(m) d(air)op/
met zijne(n) beleyde verdoelt wa(r)e nae tgroot int(er)est v(er)driet en(de)/
acht(er)deel dat d(air)aen gelege(n) den voirs(creven) jonch(e)r en(de) hee(re) die d(air)voe(r)/
gelijck vo(r)e gevangen saten en(de) dagelijx te zware(n) laste moeste(n)/
blive(n) sittende ende alreede naden voirscr(even) belette bij willem(me) op/
die pe(n)ninge gedaen geseten hadden hopen(de) dat dat schuldich/
wa(r)e te geschieden(e) hen des getroesten(de) totten rechte Dair tegen/
willem nae dat hij hadde hoire(n) lesen een cedulle va(n) eene(n) deele/
bijst(er)mons en(de) ande(re)n pe(n)ningen bijder wed(er)p(ar)tien geexhibeert/
gedrag(en) ter so(m)men van x rinssche gulden(en) onder de voirscr(even)/
xl rinssche gulden(en) mede ge(re)kent ov(er)gaf dat hij te vreden/
wae(r) dat die rinssche gulden(en) d(er) selver wederp(ar)tien volchden/
en(de) dede d(air)af zijn hande Mair aengaen(de) de(n) ande(re)n pe(n)ni(n)ghen/
p(rese)nteerde hij zijn recht ter stont voirt te stelle(n) en(de) aen te spreke(n)/
op datme(n) hem d(air)toe dach van thoene(n) kynne(n) woude oft(er) thoe(n)/
inne viele want nu wae(r) m(ijns) gened(ichs) he(re)n vry jairgedinghe/
Tegen dwelck de voirscr(even) wederp(ar)tie ov(er)gaff eve(n) v(er)re willem/
voe(r) de coste(n) va(n) rechte h(ier)uuyt gebue(re)nde caucie stelde d(air) voe(r)
//
genoech zijnde dat zij d(air)mede te vreden wae(re)n mair and(er)s/
hoepten zij dat hij ter stont sculdich soude zijn voirt te/
varen oft hen soude werden hue(r) voirs(creven) (con)clusie en(de) de voirs(creven)/
willem en soude gheene(n) ande(re)n thoendach hebbe(n) nae gelege(n)th(eit)/
der saken den voirscr(even) willem(me) sustine(re)nde de (contra)rie soe/
v(er)re dat scepen(en) van loven(e) inder sake(n) gemaent gewijst/
hebbe(n) met vo(n)nisse gelieft willem(me) met zijne(n) scepen(en)/
br(ieven) voirt te vare(n) op dese pe(n)ninge dat hij acht(er)volgen(de) den/
ov(er)geve(n) van p(ar)tien caucie stelle(n) sal en(de) d(air)entenden recht cor(am)/
berthe(m) rethema(n)s berct mole(n) januarii xi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer