SAL7373, Act: R°207.1-R°209.1 (453 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°207.1-R°209.1  
Act
Date: 1480-01-28

Transcription

2020-08-27 by Greet Foblets
Item sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) janne van/
oppendorp in zijne deylinge de goede chijsen rinte(n) en(de)/
pachten hier nae volgen(de) Te weten(e) inden yersten de/
helicht van eend(er) woeni(n)ghen met allen den huysen voe(r)/
ende achter dair op staen(de) mette(n) hove en(de) wijngarde dair/
acht(er) aen liggen(de) ende hue(re)n ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n) te/
loeven(e) inde nustrate tusschen de goede henr(ix) vander borch in/
deen zijde en(de) de goede wilen mychiels vand(er) valporte(n) in dande(re)/
van welcken goeden dander helicht toebehoe(re)nde is merten/
van oppendorp des voirs(creven) jans brueder Item twee huysen/
oft woeni(n)gen met hue(re)n gronde en(de) toebehoirte(n) gelegen te/
loeven(e) inde parijsstrate neve(n) de goede diericx van langrode/
welcke goede voirmaels toe te ho(r)en plagen jouffr(ouwen) m(ar)griete(n)/
weduwe wilen wouters van outheverle Item eene(n) wijng(ar)t/
houden(de) twee vie(re)ndeele oft dair omtrent gelege(n) opden stuypers/
neve(n) den wijng(ar)t roelof roelofs geheete(n) opden kerckhoff/
Item alle alsulcken wynnen(de) landen en(de) beemden ende oick/
ande(re) p(ar)tien van goeden als wilen jan van oppendorp liggen(de)/
hadde te willebringen oft dair omtrent in diversen stucken en(de)/
p(ar)cheelen en(de) de welcke tande(re)n tiden vercrege(n) sijn geweest/
tege(n) jonch(e)r ja(n)ne soen tot heynsberch hee(re) tot diest en(de) tot zichen(e) (et)c(etera)/
ende tege(n) vrouwen joha(n)nen sijnder wettiger gesellinne(n)/
Item alle de wynnen(de) landen in div(er)sen stucken en(de) p(ar)tien/
gelegen te willebringe(n) voirs(creven) die wilen jan van oppendorp tande(re)n/
tiden vercrege(n) heeft tege(n) meest(er) augustijne van nethene(n)/
geheete(n) vanden ryele ende de welcke nu ter tijt houdende/
is in pachtinge(n) liebrecht de becke(re) Item een stuck beemps/
houden(de) een half boend(er) gelege(n) tot oplynte(r) opde ghete aldaer/
bijden gansen driesch neven de goede wout(er)s coppens/
en(de) die gemeynstrate ald(aer) tande(re)n tiden vercrege(n) tegen janne/
vander horst geheete(n) goutsmeets Item een plecke beemps/
die jans van rielaer was gelegen opden gansen driesch/
aen die cleyn brugghe reengenote marie vanden steene/
en(de) thalf boend(er) beemps voirs(creven) Item noch een plecke beemps/
die willems van baussele was gelegen bij tvoirs(creven) goet reeng(enote)/
henric maes dov(er)broeck ende wouter coppens Ende een/
zille beemps inden zijp gelegen die gorts jonckere(n) was/
regenoet ons(er) vrouwen outaer van oplynte(r) en(de) gheert crockaers/
in twee zijden met meer ande(re)n p(ar)tien en(de) stucken va(n) beemde(n)/
ald(aer) gelegen de welcke tande(re)n tiden vercrege(n) sijn geweest/
tegen arnde vander horst diemen hiet goutsmeets en(de)/
jouffr(ouwen) agneesen waerwel sijnre weerdinne(n) Item een/
stuck beemps houden(de) twee boender oft d(air) omtrent gelegen/
inde p(ro)chie(n) van corbeke overloe ter plaetsen geheeten de
//
eykenbeemde neven de goede lonijs van udekem Sub iu(r)e/
prius ex om(n)ib[(us)] d(i)c(t)is bonis t(er)m(in)is de(bi)[t(is)] Item een mudde/
rocx loeven(sch) jaerlicx en(de) erflicx pachts alle ja(r)e s(in)[t] andr(iesmiss)[e]/
ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(e) te leve(re)n staen(de) ende verpandt/
op een huys en(de) hoff met sijnd(er) toebehoirte(n) jans mercelijs en(de)/
vrancx beys gelegen te willebringe(n) ter stat geheete(n) ten abeel/
tusschen de goede wilen jans hermans en(de) de strate geheete(n)/
berchstrate Item hondert gulden(en) gemu(n)t inden landen/
van brabant en(de) vlaende(re)n bij saleg(er) gedachte(n) hertoge(n) ph(ilip)s/
van bourg(oign)[en] oft ov(er)lantsche rijns guld(en) mu(n)ten vand(en) vie(r)/
coervorste(re)n opden rijn goede van goude ende swaer van/
gewichte jaerliker en(de) erfliker rinte(n) half opten yersten/
dach van nove(m)ber en(de) half opten yersten dach van meye/
te betalen(e) staende ende verpandt opde kercken cap(it)len ende/
cloeste(re)n van ludick Desgelicx oic opde stad van ludick en(de)/
op alle hue(re) goeden nae uutwijsen der brieve(n) d(air) af zijnde/
Item tsestich rijnsche guld(en) tstuck te twintich stuvers/
gerekent en(de) drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) jaerliker en(de) erfliker rinte(n)/
alle ja(r)e opten x[ten] dach van april te betalen(e) verpandt/
op tcloester van s(in)[t] truden en(de) op alle desselfs cloesters goede/
en(de) besundert op hue(r) goede te lare te viler te halen te/
diest te webbekem en(de) elswaer Item vijftich rijns/
guld(en) goede en(de) gheve te weten(e) vie(r) guld(en) saluyte(n) voe(r)/
vijf rijns guld(en) gerekent jaerlijker en(de) erfliker rinte(n)/
half tons(er) liev(er) vrouwe(n) dage lichtmisse en(de) half op s(in)[t]/
peters dach ingaende oechst te betalen(e) verpandt opt/
cloester van heyleshe(m) ende op alle desselfs cloesters goede/
en(de) besunder op hue(r) goede ter hage(n) te buensbeke te corbeke/
overloe en(de) elswaer Item achtien rijns guld(en) goede/
en(de) gheve te weten(e) vie(r) guld(en) saluyte voe(r) vijf der selver/
gulden(en) gerekent jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n)/
ix[ten] dach van december te betalen(e) verpant op tcloester/
van viler en(de) op alle desselfs cloesters goede en(de) sunderlinge/
op hue(r) goede te emelemont te velpe te roesbeke te bierbeke/
te loeven(e) ende elswaer Item twintich rijns guld(en)/
goede en(de) gheve jaerliker en(de) erfliker rinte(n) half opte(n) vi[te(n)]/
dach van september en(de) half opte(n) vi[te(n)] dach van merte/
te betalen(e) verpant op seke(re) gro(n)de va(n) erve te kersbeke geleg(en)/
toebehoe(re)nde joese vand(en) steenweghe voe(r) welcke erflike/
rinte oic de voirs(creven) joes en(de) met hem jan vanden steenwege/
sijn brued(er) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden staen Item/
sesse rijns guld(en) erfschijs tstuc gerekent te twintich stuv(er)s alle ja(r)e
//
opten xii[te(n)] dach van januar(io) te betalen(e) verpant op jans goede/
van malborch te weten(e) op eene plecke beemps gelege(n) over de/
oude ghete geheete(n) poelarts buende(r) reengenote tcloest(er) van/
vrouwe(n)p(er)cke en(de) de tafle van thiene(n) Item noch op twee zille(n)/
beemps gelege(n) bij den voirs(creven) beemde tsame(n) houden(de) omtrint twee/
buende(r) in eene(n) stucke reeng(enote) gort vand(er) eycken en(de) tcloest(er)/
van lyntre Item vijf rijns guld(en) tstuck te twintich stuv(er)s/
gerekent erfchijs alle ja(r)e opten xxii[ten] dach va(n) februar(io)/
te betalen(e) staen(de) ende verpandt op de voirs(creven) twee boende(r)/
beemps den voirs(creven) ja(n)ne van malborch toebehoe(re)nde Item vijf/
rijns guld(en) tstuck te twintich stuv(er)s gerekent jaerliker en(de)/
erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten tweesten dach van junio/
te betalen(e) staende ende verpandt op sesse dach(want) beemps geleg(en)/
inde p(ro)chie van meldert bij willebringe(n) ter plaetsen geheete(n)/
ten dyke tusschen de goede claes kersmakers in beyde(n) zijden/
Item op elf boend(er) bosch geheete(n) de coewech gelegen inde/
prochie van outhev(er)le tusschen den bosch geheeten merdal/
en(de) de heyde ald(aer) boven desen staen dair voe(r) noch verbonde(n)/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) jan en(de) lonijs van bierbeke/
gebruede(re)n Item drie guld(en) rijders goede ende gheve/
half te kersmisse en(de) half sint jansmisse te betalen(e) erflik(er)/
rinte(n) staen(de) ende verpant op een huys en(de) hoff [metten toebeh(oirten)] gelege(n)/
in een strate geheete(n) vroude tusschen de goede wilen/
h(er) claes van s(in)[t] goericx ridders in deen zijde en(de) de goede/
toebehoe(re)nde der herberge(n) geheete(n) tscaep in dande(re) Item twee/
rijns guld(en) goede en(de) gheve erflik(er) rinte(n) half te kersmisse/
en(de) half sint jansmisse te betalen(e) verpant op seke(re) huysen/
metter schue(re)n d(air) op staen(de) toebehoe(re)nde huyge(n) van udekem/
gelege(n) inde hoelstrate Item eene(n) rijns guld(en) te twintich/
stuv(er)s gerekent erflicx chijs alle ja(r)e opte(n) vii[ten] dach van januar(io)/
te betalen(e) verpant op een vierdel soe lants soe wijng(ar)ts gelege(n)/
inde me(n)nestrate neve(n) claes scribaens wijngart Item noch op/
een huys en(de) hoff metter perssen dair inne wesende ende/
metter toebehoirte(n) gelegen inde wijngartstrate neve(n) de goede/
vanden groote(n) heylige(n)gheeste van loeven(e) Welcke goede/
toebehoe(re)nde sijn genofeve(n) prioers weduwe wilen willem/
moens Item vijftich rijns guld(en) te xxi stuv(er)s den guld(en)/
gerekent jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten yerste(n) dach/
van februar(io) te betalen(e) dair voe(r) joes absoloens h(er) mychiel/
absoloens ridder meester felix hont arnt vand(en) zande en(de) gord/
bubbele(re) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonde(n) staen Item vijf
//
gulden rijders te xxv stuv(er)s tstuc van dien vii(½) gelike(n) guld(en) rijders/
erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten viii[ten] dach van februar(io) te betalen(e)/
dair voe(r) peter van blochem godevart gerrijn godevart de lamy(n)ne/
en(de) warnir daneel verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) Item vijf rijns guld(en) goet en(de) gheve jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e opten xi[ten] dach van merte te betalen(e) d(air) voe(r) arnt/
van kerckem geheeten p(er)soens daneel van surpele wouter/
vanden broecke henric van kerckem geheeten p(er)soens ende/
meer ande(re) verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item/
sesse guld(en) rijders te xxv stuv(er)s tstuck gerekent jaerliker ende/
erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) xxii[te(n)] dach van januar(io) te betalen(e)/
dair voe(r) her jan pynnock ridde(r) roelof lombart claes boene/
en(de) aert van kets met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden staen/
Item seven guld(en) rijders te xxv stuv(er)s tstuck en(de) drie pl(a)c(ken) voe(r)/
den stuv(er) gerekent erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) xi[ten] dach/
van meye te betalen(e) dair voe(r) willem en(de) jan van butsele/
gebruede(re)n en(de) oic jan van butsele [vettewarier] verbonde(n) staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item vijf guld(en) rijders tstuck te xxvi stuv(er)s/
gerekent jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) derden dach/
van nove(m)ber te betalen(e) dair voe(r) jan van beert lambrecht/
van wynge roelof van berthem en(de) sander van oerbeke met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden staen Item vie(r) guld(en)/
rijders te xxvi stuv(er)s tstuc erfliker rinte(n) altoes opte(n) vierde(n)/
dach van merte te betalen(e) Dair voe(r) jan van beert jan/
en(de) roelof van berthem gebruede(re)n verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item eene(n) guld(en) rijder te xxvi stuv(er)s/
gerekent erflik(er) rinte(n) alle ja(r)e opten xxviii[ten] dach van/
merte te betalen(e) dair voe(r) de voirs(creven) jan van beert jan en(de)/
roelof van berthem gebruede(re)n verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item vijf rijns guld(en) goede ende/
gheve erfliker rinte(n) opte(n) xi[ten] dach van april te/
betalen(e) dair voe(r) jan van beert vrancke pynnock sander/
van oerbeke en(de) arnts van kets verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item vie(r) rijns guld(en) te xxi stuv(er)s/
tstuck gerekent erfliker rinte(n) opten xxv[ten] dach van/
october te betalen(e) dair voe(r) jan en(de) willem van butsele/
gebruede(re)n gheerlijc vand(en) stocke en(de) henr(ic) van buetscho(r)e/
verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item twee/
guld(en) rijders te xxv stuv(er)s tstuck en(de) drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er)/
gerekent erfliker rinte(n) opte(n) ii[ten] dach van meye te betalen(e) dair/
jan van leeuwe jan vand(er) brugge(n) geheete(n) metten ghelde(n) en(de)
//
jan goederthuys voe(r) verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) Item eene(n) r(ijns) guld(en) te twintich stuv(er)s en(de) drie pl(a)c(ken)/
voe(r) den stuv(er) van dien twee gelike(n) rijns guld(en) jaerliker en(de)/
erfliker rinte(n) opten vi[ten] dach van julio te betalen dair voe(r)/
henric en(de) gheert vanden velde gebruede(re)n jacop hoze en(de)/
vrancke vrancx geheete(n) borchmans verbonden staen met scep(enen)/
brieve(n) van loeven(e) Item twee rijns guld(en) goede en(de) gheve erff(liker)/
rinte(n) opte(n) xix[te(n)] dach van oechst te betalen(e) dair voe(r) gielijs van/
hoelaer en(de) vrancke zijn sone met scepen(en) brieven van loeven(e)/
verbonden staen Item twee en(de) eene(n) halven guld(en) rijders/
te xxvi stuv(er)s tstuc opten viii[en] dach van meye te betalen(e)/
dair voe(r) wouter anthonijs en(de) jan van coelhem geheete(n)/
duvel gebruede(re)n segher van nederhem en(de) jan vanden bossche/
verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item/
twee rijns guld(en) oft de weerde dair af erfliker rinte(n) opte(n)/
xviii[ten] dach van februar(io) te betalen(e) dair voe(r) hillegheert/
van holsbeke lijsbeth sijn wijf en(de) henric van holsbeke/
huer sone met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden staen/
Item drie rijns guld(en) in goude goede en(de) gheve te xx st(uvers)/
tstuck gerekent jaerlicx en(de) erflicx chijs alle ja(r)e opten/
iiii[en] dach van februar(io) te betalen(e) dair voe(r) henr(ic) zanne(n)/
jan zannen sijn brueder jan geheeten haen en(de) henrick/
van landene(n) verbonden staen met scepen(en) brieven van loeven(e)/
En(de) sijn in des(en) teg(enwoirdigen) deyling(en) mede beg(re)pen en(de) den voirs(creven) ja(n)ne ae(n)gedeylt alsulcken/
hondert r(ijns) guld(en) erf(lic) en(de) de helicht vand(er) woeni(n)g(en) met huysen hove(n) wijng(ar)den/
en(de) allen ande(re)n toebeh(oirten) geleg(en) te loeven(e) inde nustrate als den selve(n) ja(n)ne bij test(amente)/
van vad(er) ende moed(er) gemaect zijn Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) d(i)c(t)i m(ar)tin[(us)] thomas/
et (con)iug(es) p(ro)ut Met vorweerd(en) oft den selve(n) merte(n) ja(n)ne va(n) sijne(n) gedeelte/
met rechte yet afgewonne(n) wordde dat alle dande(re) dat verlies te gelike/
he(m) sullen hulpe(n) drage(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer