SAL7373, Act: R°209.2-R°211.1 (454 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°209.2-R°211.1  
Act
Date: 1480-01-28

Transcription

2020-08-30 by Greet Foblets
Item sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) thomase/
van oppendorp in zijne deylinge de goede rinten ende/
pachte(n) hier nae volgen(de) Te weten(e) ierst alle de/
wynnen(de) landen beemden eusselen ende oic alle ande(re) erflike/
pachten chijsen en(de) rinten hoedanich die zijn moegen die/
de voirs(creven) wilen jan de van oppendorp en(de) jouffr(ouwe) katlijne/
van outheverle sijn wijf en(de) oic jouffr(ouwe) m(ar)griete weduwe/
wilen wouters van outheverle der voirs(creven) jouffr(ouwen) katlijne(n) moed(er)/
tot nederlynte(r) liggen(de) hadden in diversen stucken en(de) partien
//
en(de) de welcke de voirs(creven) wilen jan van oppendorp eensdeels/
gecreech in sijnder levender tijt de so(m)mege d(air) af wa(r)en der voirs(creven)/
jouffr(ouwen) katlijne(n) van houtheverle metten voirs(creven) ja(n)ne va(n) oppe(n)dorp/
te huwelike gegeve(n) de so(m)mege oic dair af plage(n) toe te behoe(re)n/
der weduwe(n) van houtheverle voirscr(even) Item twintich en(de) vive/
dach(want) winnents lants oft d(air) omtrint gelegen te binckem in/
div(er)sen stucken en(de) p(ar)tien vercrege(n) tegen de weduwe swaefs/
en(de) hue(r) kinde(re)n van beyden bedden en(de) noch twee en(de) een half/
dach(want) lants gelege(n) te binckem opte donck tande(re)n tiden vercrege(n)/
tegen de kinde(re) vand(en) looke Welcke goede nu ter tijt houden(de)/
is in pachtinge(n) wouter van ende Item vie(r) ende een half/
dach(want) winnents lants gelege(n) bij roesbeke op tgroot cout(er)velt/
aen de me(n)nekens hage neve(n) de goede der taflen sheylichs gheests/
van thiene(n) en(de) de goede willems van berlaer Item and(er) half/
dach(want) wynnents lants gelegen ald(air) opt selve velt neve(n) de goede/
der voirs(creven) taflen van thiene(n) en(de) de goede des cloesters van vrouwenp(er)cke/
Item twee en(de) een half dach(want) lants gelegen oic opt selve velt/
neve(n) de goede des voirs(creven) cloesters van vrouwenp(er)cke en(de) de goede/
gielijs robbijns Welcke partien van goeden houden(de) is in/
pachtinge(n) vaes van belanden(en) henricx sone Item nege(n) dach(want)/
winnents lants gelegen inde prochie van bierbeke opten ouden voert/
neven de goede henric wittemans Item drie dach(want) lants achter jans/
hoff vand(er) haert neve(n) des voirs(creven) henr(icx) wittemans lant It(em) iii(½) dach(want)/
lants opt boschvelt voe(r) henr(icke) van meenssele tussche(n) gort roelants/
goeden en(de) wittemans goeden voirscr(even) It(em) een dach(want) lants d(air)bij/
neven gorts lant vanden bossche en(de) henricx van meenssele/
It(em) twee dach(want) lants opt selve velt tusschen de goede der/
jouffr(ouwen) van udekem en(de) michiels van potsuynsberghe Welcke/
goede houden(de) is in pachtingen henrick vanden eynde Item/
een boender lants gelegen te ralembeke achter de sceperie/
symoen boschverckens lancx der straten aldaer metter weyen/
alleene van eene(n) bogarde ald(aer) gelege(n) Welcke goede in/
pachtinge(n) houden(de) is de voirs(creven) symoen boschverckens Item een/
boend(er) lants gelegen achter den roesselberch dwelc thomaes/
berwouts houden(de) is in pachtinge(n) Item veertich roeden wijng(ar)ts/
luttel min oft meer gelegen opten swane(n)berch neve(n) den/
wijng(ar)t mychiels van potsuynsberge in deen zijde en(de) den wijng(ar)t/
meester jans lobbe in dande(re) Item een vierdel wijngarts/
luttel min oft meer gelegen opten hynne(n)berch neve(n) den wijng(ar)t/
der erfgename(n) robbrechts de loeze in deen zijde en(de) den wijngart/
willems de criekele(r)e in dande(re) comen(de) aen de straten aldaer/
Item een mudde rocx erfspachts loeve(n)scher maten ende te/
loeven(e) te leve(re)n altoes s(in)[t] andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) Veronderpant op
//
een huys en(de) hoff met allen sijne(n) toebehoirte(n) alsoet gelegen/
is te vaelbeke neve(n) de gemeynstrate tussche(n) de goede oft ca(m)me/
toebehoe(rende) henr(icke) van thiene(n) in deen zijde en(de) tstraetken dat/
totter liderdellen weert gaet in dande(re) Item een half mudde rocx/
goets en(de) payabels der maten van loeven(e) jaerlicx en(de) erflicx pachts/
altoes s(in)[t] andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(e) te leve(re)n Verond(er)pant/
op twee boende(re)n lants toebehoe(re)nde wilen janne de bussche(re) geleg(en)/
inde p(ro)chie van bierbeke in twee stucken d(air)af deen hult een boend(er)/
en(de) is gelege(n) tusschen den driesch geheete(n) buloe en(de) de lande/
lonijs van udekem It(em) dand(er) stuck houden(de) oic een boend(er) is geleg(en)/
op buloevelt tussche(n) de lande wout(er) wittemans en(de) jans/
van oppendorp Item hondert guld(en) pe(n)ning(en) geheete(n) rijns guld(en)/
tstuck te xxi bourgoensche stuvers gerekent jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) half opte(n) xvii[te(n)] dach van oechst en(de) half opte(n) xvii[ten]/
dach van februar(io) te betalen(e) Veronderpant op alle de goede/
beruerlike en(de) onberuerlike toebehoe(re)nde den cloester van s(in)[t] trude(n)/
waer die gelegen sijn en(de) besundert op hue(r) goede liggen(de) te/
lare te viler te halen te diest te webbekem en(de) elswaer Item/
vijftich rijns guld(en) erfliker rinte(n) te twintich stuv(er)s tstuck/
altoes opten xvii[te(n)] dach van julio te betalen staen(de) ende veronderpant/
opde stat van diest en(de) op alle der selver stad goeden have/
ende erve waer die gelege(n) sijn oft vonden sullen moege(n) worde(n)/
Item dertich rijns guld(en) erfliker rinte(n) oic te twintich stuv(er)s den/
guld(en) alle ja(r)e opte(n) xix[ten] dach van aprille te betalen(e)/
Veronderpant op de voirs(creven) stad van diest en(de) op alle hue(r) goede/
voirscr(even) Item thien rijns guld(en) tstuc te twintich stuv(er)s/
gerekent jaerliker en(de) erfliker rente(n) altoes op s(in)[t] claes dach/
des busscops te betalen(e) Veronderpant opde goede jans van/
ghele van diest en(de) heylwige(n) van gulcke Te weten(e)/
op vijf zillen beemps geheete(n) steenwechbeemt gelegen/
te zichene(n) in twee stucken inden ast neve(n) den scoerbeemt/
tusschen derve meester peters van tielt en(de) der infermerie(n)/
des beghijnhoofs van sichene(n) It(em) op de helicht van eene(n)/
boender beemps geheete(n) dbijlken gelegen ald(aer) neve(n) derve/
mathijs vanden rode en(de) henricx creyten Van welcken boend(er)/
beemps dand(er) helicht d(air) af toebehoirt den cloester van/
kerssendonck Item seven gulden crone(n) der mu(n)ten/
sconi(n)cx van vranckrike oft de weerde d(air)af in ande(re)n goeden/
gemu(n)ten goude jaerliker en(de) erfliker rinte(n) altoes opte(n) xix[te(n)]/
dach va(n) oechst te betalen(e) staen(de) ende veronderpant op een hoff/
geheete(n) thoff ter straten met huyse en(de) hove metten bogarde en(de)/
met sesse dach(want) lants dair aen liggen(de) meest(er) thomaes va(n) wynge
//
gelegen inde prochie van holsbeke tusschen de goede pet(er)s spape(n)/
en(de) henr(icx) stamelarts It(em) op iiii boende(re)n beemps gelege(n) ald(aer)/
tusschen de strate geheete(n) den steenwech en(de) de goede stenen/
smachts Item vijfentseventich rijns guld(en) in goude goede/
en(de) gheve van dien hondert geliken rijns guld(en) jaerliker/
en(de) erfliker rinten altoes opten ix[ten] dach van februar(io)/
te betalen(e) dair voe(r) peter en(de) besutcius van besutcijs gebruede(re)n/
jan van besutcijs wettich sone des voirs(creven) besutcii en(de) oic jan/
en(de) anthonijs van besutcijs gebruede(re)n natuerlike kinde(re) des/
voirs(creven) besutcii met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verobligeert en(de)/
verbonden staen Item acht guld(en) rijders der mu(n)ten wile(n)/
hertogen ph(ilip)s van bourg(oign)[en] en(de) van brabant te xxv stuvers/
tstuck jaerlijcx en(de) erflijcx chijs alle ja(r)e opten vi[ten] dach van/
merte te betalen(e) dair voe(r) jan otten van halen peter gorijs/
en(de) jan otten sijne kinde(re) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonde(n)/
staen Item seven gouden rijns guld(en) goede en(de) gheve der/
mu(n)ten der vie(r) coervorsten jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e/
opten xxviii[ten] dach van september te betalen(e) dair voe(r) henr(ic)/
wouter ende jan van buetscho(r)e gebruede(re)n ende jan van/
buetsele huer swager met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden/
staen Item drie guld(en) rijders te xxv stuv(er)s tstuc gerekent/
jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten x[ten] dach van julio/
te betalen(e) Dair voe(r) jouffr(ouwe) jozijne corsbouts weduwe wilen/
henricx scoerbroots henric scoerbroot hue(r) sone meest(er) peter/
van loeven(e) cyrurgijn [medicijn] en(de) everart scoerbroot verobligeert staen/
met scepen(en) brieven van loeven(e) Item drie guld(en) rijders/
te vijfentwintich stuv(er)s tstuc gerekent jaerliker ende/
erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten xxix[ten] dach va(n) nove(m)ber/
te betalen(e) dair voe(r) henric scoerbroet josijne corsbouts/
sijne moeder meester peter van loeven(e) medicijn en(de) jan/
willems verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
Item sesse gouden rijns guld(en) tstuc te twintich stuvers/
gerekent jaerliker en(de) erfliker rinte(n) altoes opten naestleste(n)/
dach van april te betalen(e) dair voe(r) willem van dalem/
jouffr(ouwe) else pynnocx sijn wijf jan gorijs arnt vand(en) houte/
en(de) willem vilters met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonde(n)/
staen Item vijf gouden rijns guld(en) goede ende gheve te/
twintich stuv(er)s tstuck gerekent jaerlicx en(de) erflijcx chijs alle/
ja(r)e opte(n) xv[ten] dach van julio te betalen(e) dair voe(r) jan van/
bierbeke jan gielijs geheeten soeten sijn swager jan van/
bierbeke van hagersrode jan crabbe van belanden(en) ende merten/
van bierbeke verbonden staen met scepen(en) brieven van loeven(e) Item
//
vie(r) gouden rijns guld(en) te xxii stuv(er)s tstuc gerekent jaerliker/
en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten xxiiii[ten] dach van meye/
te betalen(e) dair voe(r) willem maes geheeten van wijtvliet/
en(de) reyne(r) van wijtvliet sijn neve verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item vijf guld(en) crone(n) te xxiiii st(uvers) tstuc/
gerekent jaerliker ende erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten lesten/
dach van october te betalen(e) dair voe(r) meester thomaes van/
wynghe en(de) anthonijs van wynghe zijn sone verbonden/
staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item drie gulden/
crone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck gerekent jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e opten viii[ten] dach van april te betalen(e)/
dair voe(r) meester thomaes van wynghe en(de) henric va(n) wynghe/
sijn brueder verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
It(em) drie gulden cronen tstuc te xxiiii stuv(er)s gerekent/
jaerliker en(de) erfliker rinte(n) altoes opten iiii[en] dach van/
merte te betalen(e) dair voe(r) anthonijs van wynge en(de) meest(er)/
thomaes van wynghe sijn vader verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item twee guld(en) crone(n) te xxiiii/
stuv(er)s tstuck jaerliker en(de) erfliker rinten altoes opten xiiii[ten]/
dach van februar(io) te betalen(e) dair voe(r) meester thomaes van/
wynghe ende anthonijs van wynghe sijn sone met scepen(en)/
brieven van loeven(e) verbonden staen Item eene(n) guld(en) rijd(er)/
goet en(de) gheve jaerlicx ende erflijcx chijs alle ja(r)e opten xi[ten]/
dach van december te betalen(e) dair voe(r) meester thomaes/
van wynghe en(de) henric van wynghe sijn brueder verbonden/
staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) En(de) zijn in des(en) teg(ewoirdigen) deyling(en) mede/
begrepe(n) en(de) den voirs(creven) thomase ae(n)gedeylt alsulcke(n) hondert r(ijns) guld(en) erflijc/
als den selve(n) thomase bij test(amente) van vad(er) en(de) moeder gemaect sijn Hanc q(uo)q(ue)/
et sat(isfacere) d(i)c(t)i m(ar)tin[(us)] joh(ann)es et (con)iug(es) p(ro)ut Met vorweerd(en) oft den voirs(creven) thomase/
van zijne(n) gedeelte met rey rechte yet afgewonne(n) wordde dat alle/
dande(re) dat verlies te gelike hem sullen hulpen dragen cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer