SAL7373, Act: R°211.2-R°213.1 (455 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°211.2-R°213.1  
Act
Date: 1480-01-28

Transcription

2020-09-08 by Greet Foblets
Item sijn bleven ende gevallen der voirs(creven) vrouwe katlijnen/
van oppendorp met hee(re)n ja(n)ne van beloys ridder in hue(r) deylinge/
de goede chijsen rinten ende pachten hier nae bescreven/
Te weten(e) inden iersten een winhoff mette(n) huysen/
dair op staende metten wynnen(de) landen beemden bogarden en(de)/
eusselen dair toe hoe(re)nde gelegen inde prochie van holsbeke in/
diversen stucken ende p(ar)tien met oic thien dach(want) beemps/
inde roest gelegen ende desgelijcx den vierden opper vand(en) hoye
//
van seke(re)n beemde(n) ald(aer) achter attenhove(n) met oic seke(re)n/
chijse van capuyne(n) en(de) anderssins en(de) oic met allen den/
toebehoirte(n) der selver goeden gelikerwijs de voirs(creven) wilen/
jan van oppendorp en(de) jouffr(ouwe) katlijne van outheverle sijn/
wijf en(de) oic jouffr(ouwe) m(ar)griete weduwe wout(er)s va(n) houthev(er)le/
dair uut gestorven sijn Item eene(n) hoff metten wijng(ar)de/
dair inne staen(de) geh gelegen bijder veemerct aen de beghijne(n)/
porte tusschen der stad vesten van loeven(e) in deen zijde/
en(de) de goede geldolfs vander linden in dande(re) Sub/
iure prius t(er)m(in)is de(bi)[t(is)] Item vijftich rijns guld(en)/
erfliker rinte(n) elcken rijns guld(en) gerekent te twintich st(uvers)/
vallen(de) half sint jansmisse ende half te kersmisse veronderpant/
opde stad van s(in)[t] truden en(de) op alle de goede der selver stad/
Item twintich bourgoinsche guld(en) leeuwe erfliker rinten/
tstuc van xxxvi stuvers vallende half opten yersten dach/
van merte ende half opten yersten dach van september/
Veronderpant op de voirs(creven) stad van s(in)[t] truden en(de) op alle de/
goede der selver stad Item vijftich rijns guld(en) te twintich/
stuv(er)s tstuc en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e opten xv[ten] dach van februar(io) te betalen/
Verpant opt cloester van s(in)[t] truden en(de) op alle de goede desselfs/
cloesters en(de) besund(er) op des godsh(uys) goede te diest te webbekem/
te lare te viler en(de) te halen Item vijftich gouden rijns/
gulden(en) te twintich stuv(er)s tstuc ende drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er)/
jaerlicx en(de) erflicx chijs alle ja(r)e opten twintichste(n) dach van/
meye te betalen(e) dair voe(r) her aert en(de) her woute(r) van/
hamele gebruede(re)n henrick van kersbeke roelant van/
wesemale en(de) noch meer ande(re) verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van wesemale loeven(e) Item vijfentwintich gouden/
rijns guld(en) goede en(de) gheve te weten(e) vie(r) guld(en) saluyten/
oft twee yngelsche nobelen voe(r) vijf rijns guld(en) gerekent/
jaerliker ende erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten yersten dach van/
merte te betalen(e) dair voe(r) felix hont willem witte jan/
van assche jan van haenwijch jan boene en(de) joes absoloens/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verobligeert staen Item elf/
rijns guld(en) in goude oft de weerde dair af jaerlicx en(de)/
erflijcx chijs alle ja(r)e opten twintichsten dach van januar(io)/
te betalen(e) dair voe(r) gorijs van sinte peters meester peter/
zijn sone gord vandenberghe en(de) gord pierart met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verobligeert staen Item eene/
elf rijns guld(en) in goude jaerliker ende erfliker rinten
//
opten xx[ten] dach van januar(io) te betalen(e) dair voe(r) gorijs/
van sinte pet(er)s meester peter zijn sone en(de) gord vand(en) berghe/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden staen Item elf rijns/
guld(en) tstuck te twintich stuv(er)s gerekent erfliker rinte(n)/
alle ja(r)e opten xxviii[ten] dach van oechst te betalen(e) dair/
voe(r) jonch(e)r jacop van salmen lodewijck roelofs ende/
ja(n)nes opten berch met meer ande(re)n verbonden staen met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item elf gulden crone(n) te/
xxiii stuv(er)s tstuck ende drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e opte(n) iii[en] dach van junio te betalen(e) dair/
voe(r) gielijs van cav(er)son adam gielijs ende joes van/
cav(er)son sijn kinde(re)n verbonden staen met scepen(en) brieven/
van loeven(e) Item vijf rijns guld(en) tstuck te twintich/
stuv(er)s erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten xxv[ten] dach van/
october te betalen(e) dair voe(r) jan mercels en(de) jan van beert/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verobligeert staen Item/
seven ende eene halve guld(en) crone(n) tstuc te xxv stuv(er)s/
erfliker rinte(n) opten xviii[ten] dach van september te betalen(e)/
dair voe(r) wouter van blehain jan del vaul pet(er) van/
blehain ende henric gry(m)mon verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item achtien rijns guld(en) erflijc elcke(n)/
r(ijns) guld(en) te twintich stuv(er)s alle ja(r)e opte(n) xix[ten] dach van/
februar(io) te betalen(e) Veronderpant opde goede meest(er) jacops/
van ghele te weten(e) op een gelege met zijnder toebehoirte(n)/
gelege(n) te blechem rue(re)nde neven derve meest(er) jacops/
voirs(creven) in allen zijden It(em) op elf boend(er) lants gelegen oic/
te blechem rue(re)nde neven de goede vanden schelve in/
deen zijde en(de) de scelfstrate in dande(re) Item noch op vijf/
boender beemps gelegen te blechem die goede vanden/
scelve op deen zijde en(de) die velpe op dande(re) Item/
vijfthien rijns guld(en) goede en(de) gheve te xxii stuv(er)s tstuc/
en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) jaerlijker en(de) erfliker rinte(n) vallen(de)/
alle ja(r)e opten derden dach van julio voe(r) welcke vijfthien/
rijns guld(en) peter vander hoeven anthonijs van wynghe/
vleeschouwe(r) en(de) arnt scrijne scepman met scepen(en) brieven/
van loeven(e) verbonden staen Item twee guld(en) crone(n) der/
mu(n)ten sconi(n)cx van vranckrike elcke te xxv stuv(er)s gerekent/
jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) viii[ten] dach van/
julio te betalen(e) dair voe(r) bertelmeeus kimps henric kimps
//
zijn sone thomaes de cock jan robbijns en(de) aert de cock/
verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item and(er) halve(n)/
rijns guld(en) der mu(n)ten der vie(r) coervorste(n) goede en(de) gheve/
van dien acht geliken rijns guld(en) jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e opten xxi[ten] dach van julio te betalen(e)/
dair voe(r) wouter vanden broecke dieric van halle gheert/
van halen en(de) meer ande(re) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
verbonden staen Item de helicht van xii guld(en) crone(n)/
tstuck te xxiiii stuv(er)s gerekent jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e opten xxviii[ten] dach van julio te betalen/
staende ende verpant op eene hofstat metten huysen/
d(air) op staen(de) ende hue(re)n toebehoirte(n) gemeynlijc geheeten/
den bock gelegen inde steenstrate tuschen den strate geheete(n)/
de pensstrate op deen zijde en(de) de goede henr(ix) van thiene(n)/
op dande(re) Item noch op eene hofstad metten huyse d(air)op/
staen(de) gelege(n) acht(er) tvoirs(creven) huys geheete(n) den bock neve(n)/
de goede des voirg(enoemde) henr(ix) van thiene(n) Item negenthien/
guld(en) crone(n) d(er) mu(n)ten sconi(n)cx van vrancrijke tstuc te/
xxiiii stuv(er)s gerekent en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) en(de)/
noch achte gelike pl(a)c(ken) jaerliker en(de) erfliker rinte(n) altoes/
te kersmisse te betalen(e) Veronderpant op eene hofstad/
mette(n) huysen d(air) op staen(de) ende hue(re)n toebehoirte(n) geheete(n)/
de trouwe gelegen inde steenstrate tusschen thuys geheete(n)/
den bontenosse in deen zijde en(de) thuys geheeten den rooden/
scilt in dande(re) Item vie(r) rijns guld(en) oft de weerde d(air)af/
jaerlijcx en(de) erflijcx chijs altoes opten vijfsten dach van/
nove(m)ber te betalen(e) Dair voe(r) aert lonijs jan de coste(re) ende/
pet(er) van overdyle met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonde(n)/
staen Item vie(r) guld(en) crone(n) der mu(n)ten sconi(n)cx van/
vrancrike oft de weerde dair af half te kersmisse en(de) half/
sint jans(mis)s[e] te betalen(e) Veronderpant op eene hofstad mette(n)/
huyse dair op staen(de) ende sijne(n) toebehoirte(n) geheete(n) den/
kimpe gelegen inde ledichstrate tusschen thuys geheete(n)/
de mane en(de) thuys geheeten de meermi(n)ne Item/
eene(n) erfliken chijs van vijf capuyne(n) op eene(n) hoff gelege(n)/
inde bakeleyne Item negen oud(en) gro(ten) ende negen cap(uynen)/
erfchijs alle ja(r)e te kersmisse te betalen(e) op seke(re) hofsteden
//
metten huysen dair op staen(de) ende hue(re)n toebehoirte(n) gelege(n)/
opten keyberch toebehoe(re)nde lodewijcke roelofs ja(n)ne de waersege(re)/
en(de) ja(n)ne kesselman Item ii oud(en) gro(ten) en(de) ii cap(uynen) erfchijs oic/
te kersmisse te betalen(e) op seke(re) huysen gelegen in s(in)[te]/
qui(n)tens strate toebehoe(re)nde baudewijne bastart van glymes/
Item eene(n) erfliken chijs van vijfthien stuv(er)s ende ii pl(a)c(ken)/
die tcapittel van loeven(e) jaerlicx sculdich is van seke(re)n/
goeden binne(n) loeven(e) gelegen Item xiii mudd(en) rocx/
goet en(de) payabel der maten van loeven(e) erfspachts alle/
ja(r)e sint andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(e)/
te leve(re)n die jan wilen van oppendorp tande(re)n tiden/
gecregen heeft tegen meester augustijne van nethenen/
geheeten vanden ryele staende ende veronderpant op/
seke(re) gronde van erve toebehoe(re)nde den hove van watermale/
gelegen inde prochie van tieldonck in diversen stucken/
en(de) plaetsen ald(aer) Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) d(i)c(t)i fr(atr)es prout/
Met vorweerd(en) oft den voirs(creven) gehuyssche(n) van hue(re)n gedeelte/
met rechte yet afgewonne(n) wordde dat alle dande(re) dat verlies/
te gelike hen sullen hulpe(n) dragen cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer