SAL7373, Act: R°227.3-V°227.1 (496 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°227.3-V°227.1  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-11-04 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen borg(er)meest(ere)n/
scepen(en) ende raet der stat van loven(e) saluyt doen condt ende/
te weten(e) dat op den dach va(n) heden datu(m) va(n) desen voir ons/
come(n) es in prope(re)n p(er)sone jan van hercke drossete va(n) rethy
//
Ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie/
ende auc(tori)teyt gegeve(n) joh(ann)ese opden berch willem(me) va(n) leefdale/
clause de ronchijn weert inde drie crone(n) en(de) augustijne va(n)d(en)/
velde cleermake(r) Alle en(de) yegewelke zijn saken questie(n)/
en(de) geschillen die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels/
hebben sal moegen voir wat gerichte gheestelijck oft weerlijck/
dat dat zijn oft gebue(re)n soude moege(n) Alle desselfs jans/
jairgulde(n) sculden opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de)/
omberuerlijck hoedanich die zijn Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n)/
opte bue(re)n en(de) tontfange(n) d(air) voe(r) te pande(n) te dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doe(n) legge(n) die met rechte texeque(re)n te v(er)volg(en)/
te bedinge(n) Ende ofts noot gebuerde voir alle richte(re)n/
gheestelijck en(de) weerlijck de voirs(creven) sake(n) te conteste(re)n te/
decline(re)n texcipie(re)n te r(e)convenie(re)n te bescudden te bedingen/
te wynne(n) te v(er)liesen composicie en(de) minlijke yffeni(n)ghe/
van al des voirscr(even) steet te make(n) den schulders te quite(re)n/
en(de) volcome(n) quitan(cie) te geve(n) Ende voirtane g(e)n(er)alijck/
en(de) spe(ci)alijck d(air)inne te doen(e) en(de) te vorde(re)n allet ghene des/
de voirs(creven) jan selve soude moege(n) doen en(de) vorde(re)n wairt dat/
hij telker tijt en(de) plaetse(n) yegewoirdich en(de) voir oghen wa(r)e/
Geloven(de) voirt in goeden trouwe(n) de voirscr(even) jan van hercke/
opde verbintenisse va(n) alle(n) zijne(n) goeden beruerlijck ende/
omberuerlijck hoedanich die zijn wair die belegen zijn oft/
bevonden moege(n) worde(n) goet vast gestentich onv(er)brekelijc/
en(de) va(n) weerden te houde(n) allet ghene des bijde voirscr(even)/
p(ro)cur(eur)s oft e(n)nigen van hen in des voirscr(even) steet e(n)nichssins/
geprocureert en(de) gevordert sal worden Behalve(n) dat/
de voirscr(even) procur(eur)s en(de) eenye gelijck va(n) hen gehouden sal/
zijn den voirscr(even) janne te doen(e) tsijnder manissen va(n) desen/
hue(re)n bewinde goede rekeni(n)ghe bewijs et r(e)liqua cor(am) cav(er)chon/
burg(imagistr)[o] opp(endorp) rethema(n)s scabinis febr(uarii) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer