SAL7373, Act: R°241.6 (523 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°241.6  
Act
Date: 1480-03-07

Transcription

2020-11-10 by Greet Foblets
Item mids desen heeft de voirscr(even) goirdt gekint dat hij va(n)d(en)/
derdendeele uts(upra) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer