SAL7373, Act: R°244.1 (531 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°244.1  
Act
Date: 1480-03-02

Transcription

2020-12-17 by Greet Foblets
Item hubrecht vanden waerde ter eender sijden en(de) jan vand(en) vynne ter ande(re)/
sijn come(n) op hede(n) voir scepen(en) van loeven(e) h(ier)na bescreven en(de) hebben gekint/
en(de) gelijd dat zij bij ond(er)wijse van vrinde(n) met malcande(re)n v(er)eenicht en(de) overcome(n)/
zijn der pointe(n) en(de) (con)dicien h(ier)na volgen(de) die sij deen den ande(re)n gelooft hebben/
zoe v(er)re het elken aencleeft tonderhoude(n) en(de) te voldoene tvo(n)nisse tusschen/
hen bij scepen(en) van loeven(e) gewesen in sijnd(er) macht bliven(de) Ierst op tstuc/
vanden vruchte(n) vanden kijfgoede(n) die jan vand(en) vynne de leste drie some(re)/
alleene getogen heeft sijn sij overcome(n) dat de vors(creven) hubrecht die oic geheel/
de toecomen(de) drie some(re) trecke(n) sal en(de) p(ro)fite(re)n ende gelden alleene de(n) co(m)mer/
oft(er) eenige(n) uutgaet Item aengaen(de) den laste van heergeweede(n) betailt oft/
te betalen aenden hee(re) vand(en) leene vand(en) ontfanghe der vors(creven) kijfgoede(n) sijn/
zijn v(er)accordeert dat deen dande(r) van gheene(n) hergeweden restitucie oft/
richtinge doen en sal Mair wilt hubrecht de helicht vand(en) goede(n) ontfange(n)/
dat sal sijn te sijnd(er) last It(em) van allen costen in desen gedaen tot desen daige/
toe sal de vors(creven) jan vanden vynne hubrechte geve(n) de xii(½) st(uvers) van dierste/
p(ar)tien gepasseert op dat hubrecht bij eede claert die alsoe betailt te hebben/
Voort sal jan betale(n) de xx st(uvers) voir de ii[te] p(er)ceele(n) en(de) noch eene(n) stuv(er) vande(n)/
coste(n) te scrive(n) en(de) oic acht stuv(er)s vand(en) nae coste(n) It(em) dat jan ongehoude(n)/
sal sijn vand(en) coste(n) die hubrecht eyscht voir sijns selfs p(er)soen It(em) vand(en) coste(n)/
die hubrecht heeft geheyst voir sijn segg(er)s es vorweerde soe v(er)re hubrecht/
bewijsen can dat dopneme(n) vand(en) saken was zoe wie ongelijc hadde dat/
hij d(er) wed(er)p(ar)tien coste(n) segg(er)s coste(n) gelde(n) soude soe salse jan vand(en) vynnen gelden/
and(er)s sal hij d(air) af ongehoude(n) zijn It(em) want jan vand(en) vynne meynt dat de/
leengoede die hubr(echt) tegen he(re)n wout(ere)n [wijlen] loenijs cochte na tcontract tussce(n) hen/
gemaict hem half toebehoiren selen en(de) hubrecht meynt nae inhout den/
(con)tracte de (contra)rie Soe sijn p(ar)tien h(ier) af bleve(n) op hue(r) beloep Behalve(n) altoes/
de p(rese)nta(ti)[e] die hubrecht gedaen heeft int p(ro)ces en(de) vo(n)nisse geclairt beg(ri)pen(de)/
dat die goede soude(n) sijn ond(er)pand tot eeuwige(n) dage(n) vand(en) messe(n) inde(n) tractaete/
d(air) tvo(n)nisse uut gespruyt es begrepe(n) cor(am) reth(eman) berct m(ar)cii s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer