SAL7373, Act: R°276.1-V°276.1 (602 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°276.1-V°276.1  
Act
Date: 1480-03-29

Transcription

2021-02-15 by Greet Foblets
Item geraert vande(n) berghe jan van pamele zone wijle(n) jans/
ende h(er)man va(n) pamele zone wijlen h(er)mans in p(rese)ncia hebben/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebbe(n) van he(re)n janne va(n) langr(ode)/
admi(ni)strateur des godshuys va(n) vlierbeke de thiende des voirs(creven)/
godshuys groote ende cleyne alsoe verre die den voirs(creven) godsh(uyse)/
toebehoirt te willebringhen ende dair omtrint Te houden/
te hebben ende te gebruyken van der maent van meye naest/
comen(de) eene(n) t(er)mijn van neghen ja(r)en lang deen nae dande(r)/
sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinnen de groote thiende/
om ende voe(r) lxxix mudd(en) corens d(er) mate(n) van loe thiene(n) te/
weten(e) sesse halste(re)n voir elc mudde gerekent alsulcx grains als/
vand(er) voirs(creven) thienden come(n) sal jaerlijcx sint andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen(e) ende te willebringe(n) te leve(re)n behalve(n) dat de/
voirs(creven) thiendene(re)n gheen coren vander thienden comen(de) nerge(re)ns/
leggen en selen moegen dan in des godsh(uys) thiende schuere/
aldaer Ende de cleyne thiende om ende voe(r) tweelf ryns/
guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc den st(uver) te drie pl(a)c(ken) alle/
ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te paesschen vallen(de) ende te inganc/
meye betaelt te zijne q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de/
voirs(creven) thiendene(re)n alle ja(r)e betale(n) selen in afslage der voirs(creven)/
so(m)men op s(in)[t] symoens en(de) inden dach dertich mudd(en) corens/
van dat s(in)[t] andr(iesmiss)[e] d(air) nae vallen sal It(em) is vorweerde dat/
de voirs(creven) thiendene(re)n selen moeten houden de thiende schuere/
in goeden state van wande ende van dake ende die laten/
alsoe te zijnen afscheyden It(em) selen de thiendene(re)n jaerlicx/
moete(n) leve(re)n des voirs(creven) godsh(uys) wynne van houthem hondert/
hoope(n) stroes It(em) is vorweerde dat m(ijn) hee(re) den voirs(creven) h(er)ma(n)ne/
jaerlicx cortten sal aen zijn gedeelte een mudde corens d(er) mate(n)/
voirs(creven) Des sal de voirs(creven) herma(n) de voirs(creven) herma(n) dair voe(r) jaerlicx/
moete(n) doen maken eene(n) leverey tabbart alsulc als de wynne(n)/
en(de) thiende(re)ne(re)n des voirs(creven) godsh(uys) jaerlicx hebbe(n) sullen D(air)mede/
hij gelijc den ande(re)n opde(n) p(ri)ncipale(n) p(ro)cessie dach va(n) loeven(e)/
en(de) den p(ro)cessie dach vand(en) heylige(n) sacrame(n)te te loeven(e)/
metten hee(re)n vand(en) co(n)vente come(n) sal moete(n) en(de) met hen/
inde(n) selve(n) p(ro)cessie(n) gaen It(em) is vorweerde soe verre de/
voirs(creven) thiendene(re)n e(n)nige scade hadde(n) oft leden aen de voirs(creven)
//
thiende(n) van tempeeste oft gemeyne(n) orloge dat m(ijn) hee(re)/
hen d(air) af rastoer doen sal gelijc ande(re) hee(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n/
wynne(n) en(de) thiende(re)ne(re)n bove(n) en(de) benede(n) doen sulle(n) en(de)/
en sele(n) de voirs(creven) thiendene(re)n de voirs(creven) thiende(n) niet moeg(en)/
voirts uutgeve(n) van hue(re)r hant in al noch in deele sond(er)/
(con)sent m(ijns) hee(re)n voirs(creven) En(de) alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am)/
opp(endorp) reth(eman) m(ar)cii xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer