SAL7373, Act: R°350.2-R°351.1 (771 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°350.2-R°351.1  
Act
Date: 1480-06-12

Transcription

2021-11-17 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt en(de) te wete(n) dat op hede(n) datu(m) va(n)/
desen voir ons come(n) es in prope(re)n p(er)sone vrouwe ka(tlij)[ne] absoloens/
weduwe he(re)n jans wijlen van ranshem ridders en(de) heeft voir huer/
hue(re)n erve(n) en(de) nacomelingen gekint en(de) gelijdt dat hue(r) arnd va(n)/
pede wettich zone he(re)n arnts wijle(n) van pede ridders gansselijck/
gecontenteert v(er)nuecht en(de) te vreden gestelt heeft van alle/
alsulke(n) rechte int(er)est actien schaden en(de) v(er)legge alse wijlen/
jasp(er) absoloens hue(r) vader voe(r) de voirscr(even) h(er) hue(r) man/
in hue(re)n name als naeste oir en(de) erfgename jasp(er)s wile(n) abs(oloens)/
huers vaders nae en(de) zij d(air)nae gehadt en(de) geleden hebbe(n) uuyt/
saken va(n) alsulken thien guld(en) pe(n)ni(n)ge geheete(n) rijd(er)s lijfpen(sien)/
alse tande(re)n tijde(n) te wete(n) a(n)no xiiii[c] li junii ultima bekint/
wardde(n) en(de) bebrieft met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) bij hee(re)n/
frederijcke hee(re) van wittham als principael den voirscr(even) wile(n)/
jaspe(re)n absoloens en(de) met he(m) janne va(n) wijtvliet zweers des/
voirs(creven) arnts van pede en(de) janne g(eer)ma(n)s als borge(n) des voirs(creven)/
he(re)n frederijck ten live des voirscr(even) he(r)en jans van sinte goerix/
ridders en(de) jouffr(ouwen) lijsbette(n) vanden wijng(ar)de en(de) insgelijx va(n)/
alle(n) costen en(de) lasten die de voirscr(even) wijlen jasp(er) huer vader/
voe(r) h(er) jan hue(r) man nae en(de) zij dair nae uuyt sake(n) vander/
selver borchtocht e(n)nichssins gehadt en(de) geleden moege(n) hebbe(n)/
Van welker borchtocht oick de voirscr(even) h(er) frederijck den/
voirscr(even) zijne(n) borge(n) tot meerder sekerh(eit) hue(re)r lossingen bekinde/
brieve van trouwe(n) en(de) ee(re)n onder leystinge in behoirlijcker/
forme(n) opte(n) xix[te(n)] dach febr(uarii) a(n)no li nae costu(m)e van scriven/
inde(n) hove van camerijck Uuyt crachte oick va(n) welk(en)/
brieve van trouwe(n) en(de) ee(re)n inden ja(r)e va(n) lxx julii xvi/
een zeke(re) vo(n)nissen uuytsprake en(de) t(er)mi(n)acie bijde he(re)n vanden/
rade van brabant tussche(n) den voirscr(even) he(re)n janne va(n) ranshe(m)
//
ridder ende arnde van pede als aenlegge(r) t(er) eender ende/
he(re)n frederijck van wittham ridder v(er)weerde(r) t(er) ande(r) zijden/
gegeve(n) en(de) uuytgesproke(n) warde(n) alse dat her frederijck/
verweerde(r) navolgen(de) zijnre besegelte(n) sculdich es den ae(n)legge(re)n/
inden name en(de) van wege(n) hue(re)r beyder huysv(rou)wen en(de) als/
erfg(enamen) zijnde van des v(er)weerd(er)s borgen vand(en) voirs(creven) thien/
rijders lijfpen(sien) ter stont tontslane los quite co(m)merloes ende/
schadeloes te houde(n) en(de) den ae(n)legge(re)n t(er) stont te betalen/
en(de) te v(er)nuegen soe vele pe(n)ni(n)gen alse zij sindert de(n) ja(r)e/
van lxii lestleden tot opde(n) dach vand(er) voirscr(even) uuytspraken/
voe(r) den voirscr(even) v(er)weerde(r) den voirs(creven) lijftochters hadde(n) moete(n)/
v(er)leggen en(de) betalen D(air)inne oick de verweerde(r) geco(n)de(m)p(n)eert/
wart en(de) ynsgelijx inden coste(n) va(n) dien processe t(er) taxacien/
vand(en) hee(re)n vand(en) voirscr(even) rade gelijck h(ier)aff al naerde(r) blijct/
soe bijden voirscr(even) scepen(en) brieve(n) van loven(e) den br(ieve) va(n) trouwe(n)/
en(de) ee(re)n soe oick bijden acten vand(er) voirs(creven) uuytsprake(n) zijnde/
Wair bij de voirscr(even) vrouwe katlijne cu(m) tuto(r)e gansselijck/
en(de) geheelijck met hue(re)n vrijen wille getransporteert en(de) ov(er)geg(even)/
heeft pro se et suis succ(essoribus) den voirs(creven) arnde van pede voir/
hem en(de) oick he(re)n felix bote p(ri)este(r) adriane va(n) haenwijck/
willem(me) va(n) leefdale en(de) gielise de raymake(re) oft den eene(n) van/
hen bring(er) sbriefs allet selve recht actie schade en(de) v(er)legg(en)/
die wijlen hue(r) voirscr(even) vader voe(r) hue(r) man nae en(de) zij/
dair nae uuyt saken en(de) vand(en) voirscr(even) x guld(en) rijders/
e(n)nichssins gehadt en(de) gelede(n) hebbe(n) zoe wel van principalen/
en(de) pachte(n) alse den coste(n) d(air)om geleden Ende insgelijx va(n)d(en)/
voirscr(even) scepen(en) brieve(n) van loven(e) den brieve van trouwe(n) en(de) ee(re)n/
der uuytsprake(n) en(de) t(er)mi(n)acien d(air)uuyt gevolcht en(de) voirt van/
alle(n) executorien d(air)uuyt en(de) d(air)op uuyte(n) voirs(creven) brabantsche(n)/
rade verleent soe v(er)re hue(r) oft hue(re)n vorders die e(n)nichssins/
aencleve(n) moege(n) Ende heeft de selve p(er)sone en(de) elk(en) bezu(n)d(er)t/
bring(er) sbriefs zonder e(n)nich wed(er)roepen pro se et suis succ(essoribus)/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) allet selve hue(r) recht actie int(er)est schade en(de) v(er)legg(en)/
en(de) alle coste(n) d(air)om geleden in wat manie(re)n dat zij metten
//
voirscr(even) brieve(n) van loven(e) trouwe(n) en(de) ee(re)n t(er)mi(n)acien en(de) executorie(n)/
vercrege(n) oft noch te v(er)crigen alleene zonder huer Te mane(n)/
teysschen opte bue(re)n tontfangen dair voe(r) te panden te dage(n)/
te beleyden rasteme(n)te te doen leggen dat al en(de) voirt al/
tghene dat dairaen cleeft oft dair uuyt voirde(r) spruyte(n) soude/
moege(n) met rechte voir alle gherichten beyde gheestelijck en(de)/
weerlijck dairt behoire(n) en(d) behoeve(n) mochte te v(er)volgen te/
vorde(re)n te bedinge(n) ter execucie(n) te doen stelle(n) te wynne(n) te/
verliesen Componen(di) quitan(ciam) dan(di) necnon cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens) rat(um) pro se et suis succ(essoribus) zonder e(n)nige rekeni(n)ge besceyt/
bewijs aut r(e)liqua te derven doen Et sat(isfacere) d(i)c(t)a d(omi)na ka(theri)[na]/
si quid cor(am) cav(er)chon burg(imagistro) berthem borchove(n) scab(inis) junii xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-14 by Jos Jonckheer