SAL7373, Act: R°82.3-V°82.1 (199 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°82.3-V°82.1  
Act
Date: 1479-10-08

Transcription

2019-04-08 by Greet Foblets
It(em) acht(er)volgen(de) d(er) voirs(creven) submissien is come(n) de selve me(ester) pet(er) op deen zijde en(de)/
heeft den voirs(creven) rade te kenne(n) geg(even) hoe dat in voirleden(en) tid(en) bij he(m) en(de) sijnd(er)/
sust(er) als p(ro)prietar(is) en(de) zijne moed(er) als tocht(er)sse de voirs(creven) goede vercocht sijn geweest/
den voirs(creven) janne de porte(re) en(de) oic gegoet en(de) op seke(re) co(m)me(r) d(air) uut gaende gewara(n)deert/
en(de) kinde genoech dat dese pertskue(re)n voirs(creven) d(air) inne niet begrepe(n) en wae(re)n mair/
dat doentertijt ondersproken was tussche(n) hen alsoe verre men bevonde dat/
de voirs(creven) perts kue(re)n dair uut ghinge(n) oft oic e(n)nige ande(re) l co(m)me(r) datme(n) die/
corte(n) soude den d(enier) xviii gelijc hij he(m) des gedroech totter vorweerd(en) (dair) af/
gemaect die hij ald(air) dede lesen oick gaf hij te kinne(n) dat hij wel hadde/
gewilt dat jan voirs(creven) hem met redeliken pe(n)ning(en) oft cortsel hadde willen
//
laten genoege(n) voe(r) dese vijf perts kue(re)n die uut e(n)nige p(ar)cheele(n) vand(en)/
vercochte(n) goeden gaen moege(n) Aengesien dat dese p(er)ts kue(re)n niet/
dicwile en verschijne(n) mair staen ten live vand(en) ghichtdreg(er)s ende/
alsoe in dave(n)tuere al waert oic dat dese p(er)tskue(re)n al tsamen/
vielen op eene(n) dach dwelc moegelijc is nochtan en souden die/
niet loepe(n) boven xiii r(ijns) guld(en) Bidden(de) d(air)om de selve hee(re)n/
dat zij mynlijc p(ar)tie(n) in desen vereenighen woude(n) wantmen/
dese peerts kue(re)n qualijc geschatte(n) conste op seke(re) pe(n)ningen/
Op welcke woorden voirs(creven) bijden selven meest(er) pete(re)n int/
lange verhaelt sijnde met meer ande(re)n woorden dair toe/
dienen(de) seyde jan voirs(creven) dat waer was dat de come(n)scap/
genoech toegegaen was inder manie(re)n gelijc meester peter/
die verhaelt hadde ende oic dat hem dair sunderlinge/
toegeseet was alsoe verre men bevonde e(n)nige p(er)ts kueren dair/
uutgaende datmen hem die corten soude den d(enier) xviii seyde/
oick noch meer dat wae(r) eenen grooten last te dragen(e) davena(n)t/
van desen vijf perts kueren als die vielen wantmen van eene(n)/
geheelen pertskuere neme(n) wilt wel thien ryns guld(en) Nietmin/
hij was te vreden oft meester peter meynde dat hij he(m) selven/
sochte dat hij hem sedte e(n)nigen seke(re)n pant alhier omtrent geleg(en)/
om desen last daer aen te verhalen vand(en) voirs(creven) perts kue(re)n als/
die vallen sullen Dair op meester peter replice(re)nde seyde/
dat hem dat niet wel doenlijc en ware Oick waert/
groote(n) last voir e(n)nich goed die dair op te setten(e) oft dair voe(r)/
te veronderpanden(e) dair dat niet gewoenlijc en was uut/
te gaen(e) Mair hij was wel te vreden wes/
de goede ma(n)nen als minlike uutsprekers dair aff/
seyden wes hij dair vore gheven soude dat te voldoen(e)/
Ende begheerde als vo(r)e achtervolgende der submissien/
bij hen beyden ter begheerte(n) vander stad inde voirs(creven) goede ma(n)nen/
gedaen dat zij hen dair af een cort beslicht doen wouden/
Geloven(de) de voirs(creven) meest(er) renu(n)cie(re)nde (et)c(etera) sijne sust(er) en(de)/
sijnd(er) moeder als tochtersse Ende alsoe p(ar)tie(n) int/
lange gehoirt hebben de selve hee(re)n als minlike segg(er)s/
uutgesproken dat de voirs(creven) meester peter voe(r) den last/
ende co(m)mer vanden voirs(creven) vijf perts kueren uuten voirs(creven)/
goeden gaende rastoer doen sal den selven ja(n)ne van/
eene(n) rijns guld(en) erflijc den pe(n)ni(n)ck te achtien/
oft hem dien afcortte(n) aen de pe(n)ningen vander come(n)scap/
oft rinte(n) die de selve meester peter dair op behouden(de)/
mach sijn ende dit geschiede voir de selve hee(re)n als/
seggers bove(n)genoemt In (con)s(ili)[o] opidi octobr(is) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer