SAL7373, Act: R°96.2-V°97.1 (237 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°96.2-V°97.1  
Act
Date: 1479-10-27

Transcription

2019-09-25 by Greet Foblets
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) tusschen odielien vanden schriecke/
weduwe gords wilen van rode als geleyt xxix m(ar)cii lestled(en)/
voir tvoldoen van seke(re)n gewijsden scepen(en) vo(n)nissen van loeven(en)/
tot allen den goeden have ende erve henr(ix) vand(en) scriecke ae(n)legg(er)sse/
ter eend(er) zijden en(de) pete(re)n van hoeberghe anders inden loyaert/
woenen(de) te holsbeke als man en(de) mo(m)boer katlijne(n) vand(en) scrieke/
zijns wijfs susters svoirs(creven) henr(ix) verweerde(r) ter ande(re) Dair/
de voirs(creven) wed(uw)[e] inden yersten dede lesen hue(r) voirs(creven) beleyt/
en(de) d(air)entinde(n) dede zij seggen dat zij hue(r) alle de goede/
svoirs(creven) henr(ix) ter voirs(creven) plaetsen van holsbeke gelegen hadde/
doen leve(re)n met brieve(n) vand(er) stad en(de) den voirs(creven) henr(icke) pete(re)n/
ende ande(r) hande dair aen houden(de) dach van rechte doen/
bescheyden den welcken alsdoen diende ende hoopte tot/
hue(re)r conclusien dat hue(r) de selve goede aengewijst sculdich/
wae(re)n te wordde(n) ende te volgen om d(air)aen hue(r) wettige/
gebreken dair voe(r) zij was geleyt en(de) die zij bij eede p(rese)nteerde/
te verifice(re)n met coste en(de) co(m)me(r) te moege(n) verhalen huer des/
getroesten(de) totten rechte Dair tegen de voirs(creven) pet(er) als/
mo(m)boir sijns wijfs hem verantwerden(de) dede lesen een/
transport oft guedinge geschiet des omtrint sesse jaer/
Was geleden voir ph(ilipp)e vand(en) nyeuwe(n)hove als rintm(eeste)r/
te dier tijt ons gened(ichs) hee(re)n int quart(ie)r van loeven(en) ende/
besegelt met sijne(n) segele d(air) mede hij alst scheen van/
ons gened(ichs) hee(re)n wegen in alle die goede die wae(re)n des/
voirs(creven) henr(ix) mits dat die aen ons(en) voirs(creven) gened(ichen) hee(re) souden sijn
//
geconfisqueert ende bijden voirs(creven) henr(icke) verbuert en(de) ov(er)mits/
seke(re)n dootslage(n) en(de) excessen bij hem begaen ende gep(er)petreert/
namelic aen de p(er)sone(n) vand(en) voirs(creven) wilen gorde van rode/
der voirs(creven) wed(uwen) man en(de) hue(re)r beyder sone die hij beyde van/
live ter doot bracht hadde ende hulpen bringe(n) overgegeven/
ende gegoet hadde der voirs(creven) kathlijne(n) des voirs(creven) verweerders/
wive voir ende eer de voirs(creven) wed(uwe) van rode dair toe nae d(er)/
stad recht van loeven(en) comen oft geleyt was Ende want/
dan die goede hem en(de) sijnen wive mits den voirs(creven) transporte/
en(de) gued(inge) toebehoirt hadden ende toebehoirden en(de) die uut/
des voirs(creven) henr(ix) handen ende machten wae(re)n voir ende eer/
tvoirs(creven) beleyt geschiedde soe hoopte hij dat de voirs(creven) wed(uw)[e]/
met hue(re)n beleyde aen de voirs(creven) goede verdoolt ware hem/
des gedrag(ende) totte(n) rechte D(air) tegen de voirs(creven) wed(uwe) replice(re)nde/
dede seggen al mocht soe sijn dat des voirs(creven) pet(er)s wijf/
gelijc vo(r)e gegoet mocht sijn ende transport hadde vanden/
voirs(creven) rintm(eeste)r ph(ilip)s vand(en) nuwe(n)hove soe wa(r)e dat van/
cleynd(er) weerden want m(er)ckelijc en(de) openbaer was dat/
dat was geschiet in fraude(n) vand(en) creditue(re)n svoirs(creven) henr(ix)/
en(de) om hen hue(r) wettige sculde(n) voir te gane want sij boot/
te bewijsen vele en(de) diverse pointe(n) ende ar(ticu)[len] waerbij het/
ope(n)baerlijc bleke beide bij experien(cien) p(re)sumpcien circunstan(cien) ende/
anderssins al waest soe dat pet(er)s wijf transport en(de) guedinge/
gelijc vo(r)e hebben mochte dat nochtan de voirs(creven) henr(ic) yeseder/
der voirs(creven) gued(inge) en(de) transporte bat hee(re) vand(en) goeden hadde geweest/
en(de) d(air) af oick yeseder meer hanteringe(n) bewynts ende proffijts/
gehadt hadde dan pet(er) oft zijn wijf en(de) oic dat ten tijde/
vand(en) dootslage(n) bijden voirs(creven) henr(icke) gep(er)petreert d(air)af tvoirs(creven)/
transport ende guedinge peters wive gedaen en(de) d(air)o(m)me/
die goede geconfisqueert souden sijn mencie maken/
desselfs henr(ix) vader die d(air) af alsdoen noch tochter was/
en(de) hue(re)n man oic hadde gelooft tontheffen vand(er) scult/
dair voe(r) zij geleyt was noch livich ende levende was/
en(de) ald(us) sustineerde zij wair zij dat alsoe gethoenen/
conste dat hue(r) hue(r) voirs(creven) conclusie gebue(re)n soude op/
dwelc pet(er) duplice(re)nde hoopte dat de voirs(creven) wed(uwe) gheen/
pointe(n) bijgebringe(n) en soude connen die hem hinderlijc/
souden moege(n) sijn tege(n) sijne voirs(creven) conclusie Soe verre/
dat de voirs(creven) wed(uwe) tot hue(re)n thoene in des voirs(creven) steet gewijst
//
sijnde claerlic heeft gethoent onder diverse pointen bij huer/
vermete(n) des hier nae volgt Ende ierst dat de voirs(creven) henr(ic)/
vand(en) scrieke vanden goeden dair questie af is zeder der voirs(creven)/
guedinge(n) pet(er)s wive gedaen selve in shee(re)n handen/
opgedragen heeft tot behoef henr(ix) vand(en) ynde oft ande(re)n/
als coepe(re)n twee guld(en) holl(ansche) erflijc en(de) dat de selve/
vand(en) scriecke in die opdracht besprac en(de) die dede/
op condicie dat hij oft de zijne dair inne altijt huer/
quiten behouden wouden met xvi den d(enier) dat voirt de/
selve pet(er) zeder der opdracht ende guedinge(n) sijne(n) wive/
gedaen teg(en) woute(re)n den beer die wynne vand(en) voirs(creven) goeden/
was voirt e(n)nige d(er) selv(er) goede te pachte hadde genome(n)/
en(de) houden(de) was dat voirt pet(er) gekint gelijdt ende/
geseecht hadde dat hij zeder der selver gueding(en) sijnen/
wive gedaen noyt bate wynni(n)ge noch p(ro)ffijt vand(en)/
selven goeden d(air) sijn wijf gelijc vo(r)e inne gegoet was/
en hadde gehadt en(de) dat de selve pet(er) hadde geseet/
dat hijter meer verlies af hadde gehadt dan baten It(em)/
dat pet(er) selve e(n)nige vanden voirs(creven) goeden houden(de) was/
dat voort ten tide vanden dootslage bijden voirs(creven) henr(icke)/
vand(en) scriecke gedaen dair bij tgoet aen ons(en) gened(ichen) hee(re)/
geconfisqueert soude hebben geweest tselve goet noch/
niet comen en was in desselfs henr(ix) handen mair dat/
henric sijn vader die noch tochtlijc houden(de) was te dier/
tijt It(em) dat dmeyssen die woonde in thuys met eene(n)/
bog(ar)de gelege(n) te holsbeke onder roelofve roelofs geseecht/
heeft dat sij dat hadde gehuert tegen den voirs(creven) henricke/
vand(en) scriecke en(de) de selve getuyg(en) dit tuyg(en) claerden/
oic dat zij anders niet en weten de voirs(creven) henr(ic) en/
hevet selve verhuert ende trect dair af de proffijten/
It(em) metten voirs(creven) woute(re)n den wynne vand(en) goeden dat/
de selve goeden meer uutbrachten proffijten dan de/
co(m)me(re)n ende lasten dair uutgaende dat hij voirts eens/
taerschot te henr(icke) vand(en) scriecke beheete de pachten/
vand(en) goeden zeder der voirs(creven) gued(ingen) pet(er)s wive gedaen/
gevuert heeft ende betaelt de chijse soe hij sculdich/
was nae uutwijsen sijnd(er) pechting(en) ende en weet/
anders niet en(de) hullet dair voe(r) dat de selve henr(ic) seder
//
der voirs(creven) guedingen pet(er)s wive gedaen de dore vander/
porten nu aen thoff hangen(de) selve gecocht heeft ende die/
dair doen hangen en(de) hadde sijne(n) gebue(re)n dicwile hoeren/
segge(n) dat henric hem geseecht hadde dat hij hem/
tgoet niet langer laten en soude dan de sesse jaer hij/
en moester meer voir gheven claerde voirt de selve/
dat henr(ic) seder der voirs(creven) gueding(en) pet(er)s wive gedaen meer/
p(ro)ffite(n) vand(en) voirs(creven) goeden getogen ende gehad hadde dan pet(er)/
oft sijn wijf Ende hier mede de voirs(creven) wed(uwe) hue(re)n thoen en(de)/
sake sluyten(de) tendeerde ter voirs(creven) conclusien ende peter dien/
thoen wederleggen(de) bij diversen reden(en) tendeerde tot sijnder/
conclusien ende p(rese)nteerde uuterlic voir alle vo(n)nissen de/
selve pet(er) zijne(n) eet te doen(e) dat hij die goede met/
zijne(n) p(ro)pe(re)n pe(n)ning(en) hadde gecocht teg(en) den hee(re) ende/
betaelt ende dat hem die toebehoirden en(de) nyemande/
anders Soe verre dat scepen(en) uuterlijc inder saken gemaent/
bijden meye(r) die met hue(re)n vo(n)niss(en) setten inder stad handen/
ende totter stad t(er)minacien Ende nae dien dat de/
selve scepen(en) d(air) af huer rapport behoirlic der stad hebben/
gedaen ende die ald(air) ov(er)gegeve(n) en(de) de selve stad alle/
brieve(n) gescrifte(n) munime(n)ten en(de) des ter materie(n) mocht dienen/
en(de) dair inne van voe(r) tot acht(er) was verhandelt heeft/
aengehoirt ende dair op rijpelijc geledt Soe heeft zij/
den voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken voir recht dat de voirs(creven)/
weduwe verhalen sal moegen huer wettich gebreck soe/
verre zij dat bij eede verificeert aen de goede d(air) questie/
af is Bij alsoe dat sij die sal doen exeque(re)n in (con)s(ili)[o]/
opidi oct(obris) xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer