SAL7373, Act: V°100.2-V°101.1 (241 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°100.2-V°101.1  
Act
Date: 1479-10-29

Transcription

2019-07-02 by Greet Foblets
Bijden rade vand(er) stad is op heden comen her jacop/
vanden breyne priester als procur(eur) jans vanden breyne/
zijns brueders die ald(aer) heeft doen bescrive(n) metter stad br(ieve)/
henr(icke) van hoeberghe Versuekende aldaer dat de selve/
henrick als geleyt tot pet(er)s van hoeberge(n) sijns brueders goed(en)/
mits seke(re)n gebreken van borchtochte(n) van pechting(en) ende/
ande(re) dair voe(r) hij te laste stont voir den selven pete(re)n bij/
obligacien gepasseert voir djaer xiiii[c] lx die uutende/
en(de) exequeerde alsoe verre die zijnen brueder toebehoirden/
voir zijn wettich gebreck voir djaer van lx gepasseert/
gelijc oic den selven henr(icke) bevolen hadde geweest bij voirleden(en)/
t(er)minacie(n) bij der stad uutgewesen te diversen stonden te/
weten(e) eene vand(er) daet xiiii[c] lxxv m(ar)cii xxi ende/
dand(er) vand(er) daet xiiii[c] lxxvii aprilis vi die aldaer/
gelesen wae(re)n hopen(de) ende meynende dat hij dat/
sculdich soude sijn van doen(e) sonder langer vertreck om/
alsdan sijn wettich gebreck dair voe(r) her jacop inden/
name als vo(r)e geleyt is totten selven goeden dair/
ane te verhalen(e) ende dat de selve henr(ick) die goeden/
voirs(creven) niet voirder exeque(re)n en soude dan vand(er) pechting(en)/
en(de) obligacie(n) geschiet voir den daet voirs(creven) Dair tegen/
de voirs(creven) henr(ick) hem verantwerden(de) seyde dat hij alle/
diligen(cien) in voirleden(en) tid(en) gedaen heeft om die te vercoopen(e)/
mair dat ald(air) niema(n)t en quam om die te coopen(e) oic soe/
en dorste die niemant coope(n) mits dreygeme(n)ten peters/
sijns brueders oick dede hij seggen met ja(n)ne van ost/
dat hij noch meer schults uutstaende hadde seder den/
tijt voirs(creven) op sijne(n) brueder ende dat de goeden afgeslag(en)/
zijn gebreck niet soe vele weert en wae(re)n als tgene/
dat sijn brued(er) hem tachter was p(rese)nte(re)nde altijt metter/
selver execucie(n) voirts te varen(e) om te comen(e) tot sijne(n)/
gebreke(n) alsoe verre dat in hem wa(r)e ende p(ar)tie(n) int/
lange gehoert sijnde es uutgesproken den selven voir/
recht dat henr(ick) van hoeberghe de voirs(creven) goede sonder/
vertreck ter execucie(n) stellen sal met kercgeboden ende/
vercopinge(n) soe dat behoirt om dair ane te verhalen(e)/
sijn gebreken vand(er) pechtinge(n) en(de) ande(re) voir den jae(re)/
xiiii[c] lx gepasseert sonder meer en(de) dat h(er) jacop aen/
tsurplus van dien sijn wettich gebreck nae recht/
verhalen sal ende oftmen die goede niet vercopen en/
conste soe sal henr(ick) alsoe vele goets als sijn gebreck
//
gedraecht voir den jae(re) van lx gepasseert ter taxacie(n)/
vander wet aldaer aenveerden tot zijnen behoef ende/
aen tsurplus den voirs(creven) her jacoppe sijn gebreck laten/
volge(n) in ple(n)[o] (con)s(ili)[o] octobr(is) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer