SAL7373, Act: V°101.4-R°105.1 (243 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°101.4-R°105.1  
Act
Date: 1479-10-30

Transcription

2019-12-01 by Greet Foblets
Het zijn comen te rechte inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) h(er) philips van scoenhove(n) die nae/
deser stad recht opten lesten dach van merte lestleden/
bij hem oft hee(re)n arnde vanden assche prieste(r) zijnen/
procur(eur) geleit wart tot allen den goeden have en(de) erve/
vrou m(ar)griete(n) van scoenhove(n) zijnder suster weduwe/
hee(re)n jans wilen van herzeyes anders van torne/
ridders nu wettige weerdynne jans van quaderebbe voir/
/ tweed(er)hande contracte(n) van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) bijder/
voirs(creven) vrou m(ar)griete(n) ten vordele en(de) proffite svoir(creven) he(re)n ph(ilip)s/
huers brueders bekint opte(n) xvii[te(n)] dach augusti a(nn)[o] lxvii/
deen van hondert en(de) vijftich gouden rinsche guld(en)/
om hem d(air) mede te lossen tsijnder gelieften van tweelf/
rijns guld(en) lijfpen(sien) ten live jans boxhore(n) na(tur)lijcx en(de)/
jouffr(ouwe) g(er)trud(en) sijnd(er) wettig(er) dochter dair voe(r) de/
selve her ph(ilip)s met meer ande(re)n der voirs(creven) zijnder suster/
borge bleve(n) was ende den ande(re)n dair mede zij den/
selven he(re)n ph(ilips)e hadde gelooft dat zij binnen eender/
maent doen naestcomen(de) bringen soude inden huyse van/
waenrode alle hue(r) gereede goede ende have die zij/
hadde te thiene(n) ende elswaer ende die oick doen/
stelle(n) mette(n) hee(re) ende der wet in handen huers voirs(creven)/
brueders en(de) die van dan ne(m)mermeer doen noch trecken/
voe(r) d(er)re tijd dat sij den voirs(creven) hue(re)n brueder vand(en) voirs(creven)/
borchtocht soude hebben volcomelijc gelost aenleggere/
ter eend(er) zijden ende de voirs(creven) jan van quaderebbe/
als man ende mo(m)boir der voirs(creven) vrou m(ar)grieten weduwe/
ter ande(re) Aldaer de voirs(creven) her ph(ilip)s ierst dede lesen/
zijne voirs(creven) twee scepen(en) br(ieven) ende dair nae tvoirs(creven)/
beleyt dair uutgesproten ende d(air)entinden dede hij/
segge(n) hoe dat hij met br(ieve) vand(er) stad van loeven(e)/
gescreve(n) aen den meye(r) van aerschot oft zijne(n) stedehoud(er)/
hem oft den bringer vanden selven brieve(n) in sijne(n) name/
hadde doen leve(re)n alle de selve goede have en(de) erve/
der voirs(creven) vrou m(ar)grieten onder hem gelege(n) en(de) den/
voirs(creven) ja(n)ne en(de) hue(r) dach van rechte doen bescheiden/
ende alsoe sustineerde hij dat hem die volgen/
souden en(de) vo(n)nislijc aengewijst wordden om dair aen/
sijn wettige gebreken der voirs(creven) borchtocht die hij bij/
eede p(rese)nteerde te verifice(re)n te verhalen hem des/
getroestende totten rechte Proteste(re)nde onverlet te/
staen(e) om zijn actie ende recht naerd(er) te verclaren/
oft yemant die goede woude verantwerden Dair tegen/
de voirs(creven) jan inden yersten begheerde ende versocht dat de/
/ voirs(creven) her philips declaracie ende specificacie dade vand(en)/
p(ar)cheele(n) van goeden die hij he(m) hadde doen leve(re)n Dwelc/
de selve her philips ae(n)nam te doen(e) tot eene(n) sekeren/
naevolgen(de) dage alsoe hij dat dede bij certificacie(n) van/
janne cleynart meye(r) van arschot d(air) af de p(ar)cheele(n)/
nae des(en) vo(n)nisse van stucke te stucke gea(n)noteert staen/
Ende dat gedaen dede de voirs(creven) jan van quaderebbe/
in name als vo(r)e segge(n) Inden yerste(n) dat de voirs(creven)/
her ph(ilip)s sijn swag(er) selve ende niemant anders de/
voirs(creven) gefineerde pe(n)ninge van tweelf r(ijns) gul(den) lijfpen(sien)/
te xxi st(uvers) tstuc vand(en) voirs(creven) janne boxhoren hadde/
gehaven nae dat die aen hem wa(r)en gefineert ende/
bevesticht Ten ande(re)n male dat her ph(ilip)s oic bekint/
hadde die pe(n)inge uut desselfs jans had hande(n) alsoe gehave(n)/
te hebben Ten derden male dat nae recht al waert/
soe dat yemant besund(er) sciltbortich man e(n)nig(en) pe(n)ning(en)/
mocht ontfange(n) weduwe(n) oft weesen toebehoe(re)nde besundert/
vand(en) ghene(n) die in sijnen coste ende regime(n)te sijn dat/
die sculdich wa(r)e speciael bewijs te doen(e) vand(en) selven/
pe(n)ningen alsoe bij hem ontfang(en) Ten vierden male/
dat her ph(ilip)s selve gekint ende gelijdt hadde dat de/
pe(n)ning(en) vand(en) voirs(creven) tweelf rijns guld(en) waren/
gefineert om dair mede te betalen theergeweede vand(en)/
ontfange ende verheffen der leengoede die der voirs(creven)/
vrouwe(n) m(ar)griete(n) kinde(re)n bleven wa(r)en ende verstorven/
vand(en) voirs(creven) wile(n) hee(re)n janne van herseyes ridder Ten/
v[ten] male dat men bevinden soude uut(er) huweliker/
vorweerde(n) tussche(n) hem en(de) sijnder voirs(creven) huysvr(ouwe) gemaect/
vand(er) daet xiiii[c] lxviii januar(ii) xvii inde leste/
clausule der selver dat de tweenvijftich rijders ten/
tide vand(en) selve(n) huwelic betaelt souden zijn geweest/
en(de) uutgegeve(n) vand(en) h(er)gewede datmen m(ijn) gened(igen) hee(re)/
sculdich was ende dat die comen waren vand(en) tweelf/
r(ijns) gulden lijfpen(sien) voirs(creven) Item datmen voirt bevinden/
soude met quitan(cien) geteykent bij meester ghijsbrecht/
moelepas verwaerders vanden leenboecken m(ijns) gened(ichs) hee(re)n/
/ ts(er)togen sijnder leenen van brab(ant) vander daet xiiii[c] lxxi/
julii xi dat de selve jan he(m) betaelt hadde xxxiii l(i)b(ra)/
iii s(cellingen) vi d(enieren) elc l(i)b(ra) te xl gr(oete) vleem(sch) als voir tvoldoen/
vand(en) reste gebreken(de) van vie(r) diversen leenen bij henr(icke)/
van h(er)seyes ond(er) zijn ja(r)en met he(re)n ph(ilips)e van scoenhoven/
ridde(r) sijne(n) geleverden mo(m)boir opten x[ten] dach julii a(nn)[o]/
lxvii verhaven bij doode des voirs(creven) sijns vaders Nochtan/
soe de selve jan opdede dat inde voirs(creven) huwelike vor/
weerde hem toegeseecht was theergewede al betaelt/
te zijne It(em) dat de voirs(creven) vrouwe m(ar)griete ende hue(r)/
kinde(re) ten tide vand(er) voirs(creven) finan(cien) der xii r(ijns) guld(en) metten/
voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e inne woende(n) ende in sijne(n) coste en(de) regime(n)te/
ware(n) ende dat her ph(ilip)s die pe(n)ning(en) selve hadde ontfang(en)/
It(em) dat gheen p(er)soen wesende inden coste en(de) regime(n)te/
van ridde(re)n oft edelen ma(n)nen hem nae recht verbinden/
noch veroblige(re)n en mach dat stad gripen soude aen sulcke(n)/
edelen ma(n)nen dien tijt due(re)nde het en wa(r)e met tutelen/
vand(er) ouders mo(m)boirs of vriende(n) van sulcken p(er)sone(n) oft/
sunderling(e) vand(er) wet die selve met wegen van justicie(n)/
d(air) op versien hadde It(em) dat her ph(ilip)s tande(re)n tiden in sijn/
contoir sijnde te waenrode ja(n)ne ende sijnen wive seyde/
hoe alle tregiment dat hij met sijne(n) brueders susteren/
en(de) swagers gehadt hadde dair lage om dair af elcken/
ofts te doen wa(r)e te doen bliken ende dat jan ende/
sijn wijf aen he(m) beg(er)den dat hij hen van des hen/
aenghinc woude laten bliken ende dat her ph(ilip)s des niet/
en hadde willen doen It(em) dat her ph(ilip)s gekint hadde/
dat den selven ja(n)ne van quaderebbe ten tide van sijne(n)/
huwelic toegeseecht was datmen vanden goeden der/
kinde(re)n hee(re)n jans van herseyes vercoopen soude moege(n)/
totter so(m)men toe van lii rijders eens ende dat ter/
baten en(de) ontlastinge(n) des voirs(creven) jans It(em) seyde voirts dat/
her ph(ilip)s niet en soude conne(n) gethoene(n) dat de p(ar)cheele(n) van/
haefliken goeden dair her ph(ilip)s op procedeert comen sijn/
vand(er) sijden van sijnder weerdinne(n) oft dat die huer oyt/
toebehoirden dwelc nochtan behoe(re)n soude soude dbeleyt/
/
tot sijns wijfs goeden dair op slaen Dese pointe(n) soe verre/
die in feyte sijn geleg(en) ende hem bijden voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e/
wordden ontkint p(rese)nteerde hij te bewijsen en(de) metten/
minsten te gestaen(e) hopen(de) wair hij die gethoene(n) conste/
ende de voirs(creven) her ph(ilip)s gheene naerde(r) claernisse ende/
bewijssenisse en dede vand(en) pe(n)ningen der voirs(creven) tweelf/
ryns guld(en) bij he(m) gehave(n) dat hij ende sijn goede der/
aenspraken voirs(creven) souden sijn ongehouden hem des/
getroesten(de) totten rechte Dair tegen de voirs(creven) her ph(ilip)s/
replice(re)nde exhibeerde diverse br(ieven) ende quitan(cien) en(de) yerst/
een kinnesse besegelt soe die luydt tot hue(re)n versueke/
bij henr(icke) van scoenhove(n) hue(re)n vader met sijne(n) signette vand(er)/
daet lxvii xxiiii in oechst om dat zij in hue(re)n wed(uwen)/
stoele gheene(n) segel gemaect en hadde d(air) mede sij/
bekint ontfange(n) te hebben van hee(re)n ph(ilips)e hue(re)n brueder/
alsulcke(n) hondert crone(n) alse hij ontfange(n) hadde van janne/
boxhore(n) dair de selve her ph(ilip)s borge voir was met meer/
ande(re) te weten(e) tweentsestich r(ijns) gul(den) en(de) acht st(uvers)/
dair af voir hue(r) costen hue(re)r v[ter] mere van i(½) jae(r)/
Noch nege(n)entwintich r(ijns) gul(den) en(de) viii(½) st(uvers) aen vier/
heergeweede voir heynken hue(re)n sone betaelt meester/
ghijse mole(n)pas ter goeder rekeni(n)gen en(de) tsurplus hadde/
zij vanden selve(n) hue(re)n brueder gehave(n) ende vanden/
surplus vand(en) selve(n) heergewede Want her ph(ilip)s dair voe(r)/
gesproken hadde soe geloofde zij hem dair af tontheffen/
op datmen dat aen ons(er) gened(ichs) hee(re) niet en const vervullen/
It(em) noch i kinnesse ende quitan(cie) vand(er) daet sept(embris) p(rim)[a]/
a(nn)[o] lxvii besegelt soe die luydt met der selver vr(ouwe)/
m(ar)gr(iete) segel dair mede zij onder den ande(re)n kint /
ende lijdt dat sij hee(re)n ph(ilips)e hue(re)n brued(er) gheend(er) aude/
scult eysscen(de) en was tot dien dage toe hoedanich die/
was It(em) noch i kinnesse ende quitan(cie) gegeve(n) bij/
meest(er) ghijsbr(echte) moele(n)pas onder sijn hantteyken vand(er)/
daet xix septembr(is) a(nn)[o] lxvii dair mede de selve/
meester ghijsbr(echt) bekint ontfange(n) te hebben van he(re)n ph(ilips)e/
/ voirs(creven) van wegen henr(icke) van herzeyes geheete(n) vanden torre/
op tgene des hij m(ijn) gened(igen) hee(re) sculdich is van h(er)gewede/
Ierst inde stad van loeven(en) vijfthien r(ijns) gul(den) te twintich/
st(uvers) tstuck ende opden daet vand(er) selver quitan(cien) x gul(den) cron(en)/
vranckrijcx eene crone van savoyen en(de) eene(n) postulat[(us)] guld(en)/
en(de) tsurplus vand(en) selve(n) hergeweede hadde her ph(ilip)s gelooft/
te betalen te bamesse doen naestcomen(de) It(em) noch eene(n) scepen(en)/
brief van waenrode met der selver scepen(en) gemeyne(n) segel/
besegelt vand(er) daet xiiii[c] lxvii xix decembr(is) dair/
mede onder den ande(re)n de voirs(creven) vrouwe m(ar)griete aldaer/
bekinde voir scepen(en) dat sij den voirs(creven) hee(re)n ph(ilips)e hue(re)n brued(er)/
gheend(er)hande schout eysschende en was in gheend(er)hande/
manie(re)n tot desen dage toe gedraecht hem de voirs(creven) her/
ph(ilip)s tot janne boxhoren dat de selve jan yeseder den date/
vand(er) voirs(creven) lijfpen(sien) br(ieve) betaelt is geweest vand(en) pachte/
der selver lijfpen(sien) bijden voirs(creven) janne van quaderebbe/
totten jare van verent van welcken ja(r)e de voirs(creven)/
her ph(ilip)s den voirs(creven) ja(n)ne boxhoren betalinge dede inden/
name ende van wegen svoirs(creven) jans van quaderebbe/
En(de) ald(air) hoopte hij tsijnder conclusien dat op tvoirtstel/
en(de) opdoen sijnder wed(er)p(ar)tie(n) in des voirs(creven) is luttel oft niet/
en ware te letten hem des gedragen(de) totten rechte/
Dair tegen jan duplice(re)nde dede segge(n) dat opde voirs(creven)/
drie quitan(cien) hee(re)n ph(ilips)e geexhibeert onder tsignet van/
henr(icke) van scoenhoven onder sijns wijfs segele en(de) onder/
der scepen(en) van waenrode segel mits niet en ware/
te letten Want de selve her ph(ilip)s des voirs(creven) henricx/
sijns vaders signet selve in handen hadde en(de) zijne/
huysvr(ouwe) ware coene tot hue(re)r eet dat zij bij hueren/
vader noit en qua(m) om aen he(m) te beghe(re)n dat hij die/
hadde willen besegele(n) Oec aengaen(de) der ii[ter] quitan(cie)/
soe hadde her ph(ilip)s selve hue(re)n segel doen maken hue(r)/
weduwe wesen(de) ende dat alsoe bekint ende alsoe/
mocht hij dair mede segelen dat hem geliefde opde/
derde quitan(cie) seyde hij dat de scepen(en) van waenrode/
/ zijns selfs scepen(en) oft laten waren dair in desen oic groote/
suspicie op wae(r) te hebben Van welck(er) injurien de/
voirs(creven) her ph(ilip)s protesteerde ende leyt die int onthoudt/
vand(en) wet om sijne actie dair af te moegen sueken/
dair en(de) soe dat behoe(re)n soude en(de) ald(air) tendeerde hij tot/
sijnd(er) voirs(creven) conclusien Soe verre dat scepen(en) inder saken/
gemaent gewijst hebben beyde de p(ar)tie(n) tot hue(re)n thoene/
dair merckelic gebleken is soe bij brieve(n) en(de) quitan(cien)/
in forme(n) voirs(creven) des de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s vo(r)e opgedaen heeft/
ende ter ande(r) zijden is jan volcome(n) bij verkinne(n) van/
hee(re)n ph(ilips)e alles gheens des hij hem in sijne(n) verantwerd(en)/
hadde vermete(n) soe verre dat in feyte is gelege(n) en(de) oic/
een point van sijnder repliken alse dat her ph(ilip)s gekint/
hadde dat hij selve vrou magriete(n) sijnd(er) suster segel/
hadde doen maken Behalven int point vander/
antwerde(n) dat her ph(ilip)s gekint soude hebben dat de xii/
r(ijns) guld(en) gefineert wardden om theergeweede te betalen/
dair bekinde her ph(ilip)s dat die wa(r)en gefineert om te/
betalen th(er)geweede en(de) desser meer te betalen was en(de) oic/
aengaen(de) jans huweliker vorweerden dair voe(r) af geruert is/
dat d(air) af niet gebleken en is dan eene ongeteekende/
papie(re)n cedulle Oick p(rese)nteerde de voirs(creven) jan eve(n)verre/
her philips bewijs dede wair die pe(n)ning(en) voirs(creven) bij he(m) bekeert/
sijn ten orbo(r)e ende p(ro)ffijte svoirs(creven) jans huysvr(ouwe) oft hue(re)r/
kinde(re)n dat de selve jan in dien gevalle wel te/
vreden is dat de voirs(creven) her ph(ilip)s deugdelic d(air)af gelost/
wordde Bij alsoe nochtan dat de pe(n)ningen vanden/
tweenvijftich rijd(ers) hem gelooft inder huweliker/
vorweerden bij toedoen(e) ende overstaen(e) hee(re)n philips/
hem gebueren moegen Nae welcken thoen van/
beyden p(ar)tien allegacien ende alt(er)cacien salvacien ende/
reprochen in wed(er)ssijden De scepen(en) gemaent/
vanden meye(r) wijsden voir een vo(n)nisse dat/
hee(re)n philipse de geleverde goede volgen sullen/
tot sijnder lossingen behoef soe verre hij zijn/
gebreck verificeert bij eede ende heeft jan/
/ van quaderebbe als mo(m)boir sijns wijfs aen hee(re)n ph(ilips)e/
van huweliker vorweerde(n) rekeni(n)gen oft anders e(n)nich/
gebreck dat hij dat volge met rechte dair en(de)/
soe dat behoirt In sca(m)p(n)[o] cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(is)/
borch(oven) duffle octobr(is) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer