SAL7373, Act: V°116.1 (266 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°116.1  
Act
Date: 1479-11-12

Transcription

2019-10-25 by Greet Foblets
Voir scepen(en) van loeven(e) kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij met/
malcande(re)n eensworde(n) ende ov(er)come(n) sijn voir hen hue(re)n erfg(enamen)/
en(de) nacomeling(en) der pointe(n) vorweerd(en) en(de) condicie(n) hier nae bescr(even)/
die zij malcande(re)n gelooft hebben voir hen hue(re)n erven ende/
naco(m)eling(en) te voldoen(e) en(de) tacht(er)volg(en) Inde(n) yerste(n) sal de/
voirs(creven) jan vand(en) wijng(ar)de hee(re)n lod(ewijcke) pynnock ridde(r) meye(r) van/
loeven(e) contente(re)n en(de) te vreden stellen van nege(n) r(ijns) guld(en)/
die hij verleecht heeft van alsulcken coepe van eene(n) stucke/
lants houden(de) drie dach(mael) gelege(n) te velpe als de selve h(er)/
lodewijc gedaen hadde tegen den voirs(creven) clase vand(en) hove mits/
dat die come(n)scap versmelten sal ende dae(re)nbove(n) sal de/
selve jan verlegge(n) ende betalen int geheele alle de/
costen vander vroente(n) die hij gedaen ende verseten heeft/
om deser saken wille alhier te loeven(e) It(em) ter ande(r) zijden/
sal den voirs(creven) janne volgen voir hem zijne(n) erve(n) en(de)/
nacomeling(en) alle alsulcken landen en(de) beemden met/
eene(n) chijshove als geleg(en) zijn inde p(ro)chien van halen/
van donct ende d(air) omtrent Ende den voirs(creven) clase en(de)/
sijne(n) wive e(n)nichssins verstorve(n) moege(n) sijn oft nae de doot/
des voirs(creven) gielijs versterve(n) soude(n) moeg(en) uutgenome(n) eene(n)/
beemt geheete(n) den bachuysbeemt die selen de voirs(creven) claes/
en(de) jan tot ewig(en) dage(n) te gelike houden en(de) besitten En(de)/
heeft gelooft de voirs(creven) claes dat hij met sijne(n) sweer en(de) sijne(n)/
wive voirs(creven) die hij tot des(en) en(de) tot des hier nae volgt gelooft/
heeft te vervang(en) ter maniss(en) des voirs(creven) jans va(n) al des voirs(creven) is/
doen sal goede loflike gued(inge) en(de) vestich(eit) voir hof en(de) hee(re) d(air)af men/
de voirs(creven) goede houden(de) is oft voir meye(r) en(de) scep(enen) van loev(ene) dwelc den vors(creven)/
ja(n)ne best gelieve(n) sal ten coste desselfs jans voirt heeft gelooft de selve jan/
den voirs(creven) clase wel en(de) deugdelic uut te reycken en(de) te betalen dertich/
r(ijns) gul(den) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc binne(n) eene(n) jae(re) naestc(omende) als verreycte schout/
hier wae(re)n ov(er) dierick va(n) langr(ode) en(de) romb(out) willem(air) scep(enen) te loeven(e)/
gedae(n) int jaer ons hee(re)n dusent iiii[c] lxxviii opde(n) xxviii[te(n)] dach/
der maent van januar(ii) Et h(ab)uit querel(as) hiis int(er)f(uerunt) reth(eman) moele(n) no(vem)[br(is)] xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer