SAL7373, Act: V°229.1 (500 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°229.1  
Act
Date: 1480-02-28

Transcription

2020-10-29 by Greet Foblets
It(em) arnt vand(er) berct nu t(er) tijt scepen(e) va(n) loven(e) en(de) dierick va(n)/
langrode die opde(n) xvii[te(n)] dach van augusto int jair va(n) lxxv/
voir scepen(en) va(n) loven(e) gegoet en(de) geerft zij(n) bij b(er)telmeeuse cle(re)n/
in alsulke vi r(inssche) g(uldenen) d(er) mu(n)ten vand(en) vier coirvorste(n) erflijker/
rente(n) jairlijx vallen(de) te kersmesse als den selve(n) bertel(meeuse) opte(n) ix[te(n)]/
dach va(n) aug(usto) int jair va(n) lix in deylinge(n) gevalle(n) zij(n) tegen/
zijne(n) brueder en(de) sust(er) en(de) opde goede chijse(n) en(de) rinte(n) d(er) selv(er) t(er) eender/
en(de) anthonijs va(n) glymes die voir zij(n) wettich gebreck nae des(er) stat/
recht geleyt es tot alle(n) den goeden have en(de) erve des voirs(creven) b(er)tel(meeus)/
t(er) ande(r) zijde(n) in p(rese)ncia Sijn met malcande(re)n ov(er)come(n) en(de) eensworden/
voir hen en(de) hue(re)n nac(comelingen) alse vande(n) voirs(creven) vi r(inssche) g(uldenen) erflijck der/
pointe(n) vorweerde(n) en(de) condicie(n) h(ier)nae volgen(de) Te weten(e) dat/
den voirscr(even) diericke en(de) zijne(n) erfg(enamen) in afslage va(n) zijne(n) wettig(en)/
en(de) deuglijken gebreken die hij aende(n) voirscr(even) bertel(meeuse) uuytstaen(de)/
heeft erflijck volgen en(de) toebehoire(n) sullen de twee r(inssche) g(uldenen) va(n)d(en)/
voirscr(even) vi r(inssche) gul(denen) Ende den voirscr(even) anthonise en(de) zijnen/
beleyde tot behoeff ende in affslaghe van zijne(n) wettige(n)/
gebreken die hij aende(n) selve(n) bertelmeeuse uuytstaen(de) heeft/
sulle(n) volgen erffelijck dande(r) vie(r) rinssche gulden(en) vand(en)/
voirscr(even) zesse rinssche gulden(en) Ende als vanden v(er)schenen(en)/
rinten der voirscr(even) zesse rinssche gulden(en) totte(n) dage toe/
van heden ombetaelt uuytstaen(de) sulle(n) de voirs(creven) dierick en(de)/
anthonijs te gelijke half en(de) half heffen en(de) bue(re)n Welke/
vorw(er)den voirs(creven) de vors(creven) p(ar)tie(n) geloeft hebbe(n) malcande(re)n tond(er)houde(n)/
en(de) te voldoen(e) al zond(er) fraude duffle mole(n) febr(uarii) ult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer