SAL7373, Act: V°231.2 (507 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°231.2  
Act
Date: 1480-02-28

Transcription

2020-10-31 by Greet Foblets
Item symon boschv(er)ken heeft symone crabbe in gescrifte ov(er)geg(even)/
alsulken gebreken van gevallen(en) chijse alse d(air)voe(r) de selve boschv(er)k(en)/
als p(ro)cur(eur) g(or)ts van ov(er)dijle gevolcht hadde op zeke(re) goede jans/
ackerma(n)s en(de) vanden costen van voe(r) tot achter d(air)om gedae(n) en(de)/
voirt vanden coste(n) vande(n) gedinghe die tusschen den voirscr(even)/
symone en(de) symone voe(r) den rade va(n) des(er) stat geweest heeft/
om deswille dat bij des voirscr(even) crabbe gebreck en(de) acht(er)bliven(e)/
nochtan dat hij d(air)toe gedaicht was en(de) selve een vo(n)nisse/
hadde gewijst van opde(n) gront te compare(re)n tdageme(n)t en(de)/
vervolch svoirscr(even) symoens boschv(er)kens uuytspleet en(de) v(er)smalt/
Int voldoe(n) vanden welke(n) de selve crabbe bij t(er)mi(n)acien/
vander stat voermaels geduempt es Ende de selve crabbe/
heeft die gebreke(n) van hen overgenome(n) en(de) dach genome(n) om/
die in gescrifte te diminue(re)n voe(r) den rade vander stat op en/
goensdage naestcomen(de) Actu(m) xxviii februar(ii)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer