SAL7373, Act: V°232.2-R°233.1 (512 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°232.2-R°233.1  
Act
Date: 1480-02-28

Transcription

2020-11-05 by Greet Foblets
Vander aenspraken die willem wants gedaen heeft tot wille(m) maes/
voir xvi rinssche gulden(en) vanden vruchte(n) van coirne erwete(n)/
en(de) bonen die inder somer lestleden ware(n) gewassen in zijnen/
hoff oft bivanghe te velthem opde h(er)strate geheeten den/
pellicaen en(de) oick vanden drie deele(n) vanden oofte aldair die/
de voirscr(even) willem maes tegen hem soe hij seyde gecocht hadde/
voe(r) de voirscr(even) so(m)me d(air)af de selve aenlegge(r) hadde betaelt de(n)/
lijfcoop va(n) v stuv(er)s welke come(n)scap en(de) dat willem maes die/
vruchte(n) met zijnsselfs wagen(e) ende p(er)den hadde doen inne vue(re)n/
de selve aenlegge(r) p(rese)nteerde te bewijsen hopen(de) wair hij dat/
conste gedoen dat hem de voirscr(even) willem maes sculdich soude/
zijn te betale(n) de voirscr(even) xvi rinssche gulden(en) hem des getroesten(de)/
totte(n) rechte Dair tegen de v(er)weerde(r) hem v(er)antweerden(de) dede/
seggen al mocht wat van dier come(n)scap geschiet zij(n) soe/
en wa(r)e dat niet soe clair als daenlegge(r) segt mair hadde/
d(air)af huer berouwe op half den lijfcoop en(de) dat meer was/
hadde(n) hen p(ar)tien naderhant gesubmitteert in goede mans/
die d(air)aff een uuytsprake hadden gedae(n) als dat wille(m) wants
//
zijn vruchten voirscr(even) innedoen ende aenveerde(n) soude ende zij(n)/
prouffijt d(air)mede doen in alle der manie(re)n oft d(air)aff gheene/
come(n)scap geschiet en wa(r)e geweest en(de) wes d(air)af alnoch/
uuytstont dat hielde(n) de segg(er)s te henw(er)ts om beter cleernisse/
te verneme(n) vanden ghene(n) die ov(er) den lijfcoop wa(r)en dat voirts/
willem wants alle de voirscr(even) vruchte(n) aenveerde(n) soude gelijck/
vo(r)e des soude wille(m) maes betale(n) alle de dachue(re)n vand(er) t(ar)wen/
eerwete(n) en(de) bone(n) datse gecost hadde(n) inne te doen(e) en(de) he(m) betale(n)/
zijne(n) lijfcoop die hij v(er)leeght hadde Dese pointe(n) p(rese)nteerde/
hij te thoenen(e) hopen(de) wair hij die gethoen(en) conste dat hij/
der aensprake(n) soude zijn ongehouden op dwelck p(ar)tien tot hue(re)n/
thoene gewijst zijnde bevonde(n) es de voirscr(even) come(n)scap gesciet/
te zijne nae tvermet vand(en) ae(n)legge(r) Mair nad(er)hant ware(n) p(ar)tie(n)/
in submissien wettelijck getreden dair om de segg(er)s d(air) inne/
begrepen hue(r) uuytsprake hadden gedaen soe de v(er)weerde(r) dat/
vo(r)e verhaelt heeft en(de) d(air)entenden is gewesen bij scepen(en) va(n)/
loven(e) t(er) manissen dat de v(er)weerde(r) voldoen(de) de voirs(creven) uuytsp(ra)ke/
soe v(er)re dair gebreck inne es d(er) aensprake(n) ongehoude(n) sal/
zijn In scampno p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) dempto borch(oven) febr(uarii) ult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer