SAL7373, Act: V°258.2-R°259.1 (575 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°258.2-R°259.1  
Act
Date: 1480-03-17

Transcription

2021-01-24 by Greet Foblets
It(em) symoen de plueghe(re) sone wilen jans in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekint dat hij genomen heeft van gorijse vrancx thoff/
desselfs gorijs metten huysen hove(n) schue(re)n wynnen(de) landen/
bogarden en(de) beemde(n) den selve(n) hove toebehoerende uutgenome(n)/
den bachuys beemt en(de) tcleyn bogardeke(n) alsoe dat gelegen is/
te corbeke overloe Te houden te hebben en(de) te wynne(n) vanden/
dage van heden eene(n) t(er)mijn van tweelf ja(r)en lang deen nae/
dande(r) sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) de/
voirs(creven) wynnen(de) landen ende bogarde(n) om ende voe(r) deen helicht/
van alle den vruchte(n) ende ooften die d(air)op jaerlicx wassen sullen/
en(de) de voirs(creven) beemden om ende voe(r) twintich r(ijns) guld(en) te tsestich/
pl(a)c(ken) tstuc alle ja(r)e s(in)[t] m(er)tens(mis)s[e] te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
houden wynne(n) werven ende mesten sal wel te weten(e)/
den winterart op iiii getidege vore(n) de gherste op iii ende/
de even(e) op twee voren en(de) sal de wynne die laten tsijnen/
afsceyden alsoe hij die ae(n)veert de brake en(de) stortte al o(m)me/
en(de) iiii boende(re)n braken gemest It(em) is vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne alle ja(r)e inden oechst tcoren af zijnde des/
voirs(creven) gorijs gedeelte ierst inne vueren sal in gorijs schuere/
en(de) dooft sullen zij jaerlijcx te halven coste ter eerden leve(re)n/
ende dat gedeylt ende tcoren gedorsschen sal de wynne/
des voirs(creven) gorijs gedeelte van al te loeven(e) leve(re)n It(em) heeft/
de voirs(creven) gorijs te he(m)weert behoude(n) zijn huys metten/
dofhuyse en(de) wate(re)n sond(er) dat de wynne d(air) inne e(n)nigen/
sacht sal hebben It(em) sal de wynne den voirs(creven) gor(ijse) moeten/
houden jaerlicx twee vercken(e) die he(m) de voirs(creven) gorijs leve(re)n/
sal van halfmerte tot s(in)[t] m(er)tens(mis)s[e] It(em) is vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne den voirs(creven) gorijse te loeven(e) tot zijne(n) huys/
jaerlijcx vueren sal xxv wissen houts It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jaerlicx te behoirliken tide mergelen ii boender lants des sal/
gorijs den mergel betalen It(em) alsmen dair dect oft plect
//
van ouden wercke aen de huysinge vand(en) voirs(creven) hove sal de/
wynne den werclied(en) den montcost geve(n) en(de) gor(ijs) sal de/
dachue(re)n betalen en(de) sal de wynne jaerl(icx) leve(re)n int voirs(creven)/
hoff tweehondert walme(re) It(em) sal de wynne de beemde(n) en(de)/
bog(ar)den jaerlicx verwa(r)en ende vermaken ende de ryoelen vage(n)/
en(de) die tsijne(n) afsceyde(n) alsoe late(n) It(em) sal de wynne hebben/
alle trunchout op de voirs(creven) goede staen(de) en(de) die pote(n) die vand(en)/
willige(n) comen sullen sal hij op de goede moete(n) planten en(de) die/
verwa(r)en ende verdorne(n) It(em) sal de wynne den voirs(creven) gorijse/
jaerlijcx doen drie corweyen Des sal gorijs hem geve(n) binnen/
den yersten vi ja(r)en iiii ellen levereye lakens It(em) selen de/
voirs(creven) gorijs ende wynne jaerl(ijcx) coopen xl mandelen stroes oft mest dair voe(r) ten proffijte vand(en) lande d(air)af gor(ijs) de ii deele/
en(de) de wynne tderdel geven sullen cor(am) borch(oven) duffle m(ar)cii/
xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer