SAL7373, Act: V°39.2-R°40.1 (97 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°39.2-R°40.1  
Act
Date: 1479-08-06

Transcription

2018-11-27 by Greet Foblets
Vander questien die voir den rade vand(er) stad comen is/
tusschen de weduwe (christ)iaens wilen zoeten [en(de) reynere(n) va(n) deurne] op deen/
zijde en(de) [giel(ijse) vand(en) ynde ja(n)ne troyen en(de) goessen vander calste(re)n pechteners vand(er) thiende(n)] her denijse de clyeve(re) priesters prochiaens van/
velthem op dandere Opdoende ende seggende de/
voirs(creven) weduwe ende reyne(r) hoe dat in voirleden(en) tiden/
sekere vorweerde(n) ende condicie(n) gemaect hadden geweest/
tusschen den voirs(creven) wile(n) (christ)iane ende reyne(re)n ter eenre/
en(de) den voirs(creven) her denijse ter ande(re) Als dat de voirs(creven)/
(christ)iaen ende reyne(r) trecken ende heffen souden de/
helicht vander thienden der voirs(creven) kercken van velthem/
die [de voirs(creven)] gielijs vand(en) ynde jan troyen ende goessen vand(er)/
calsteren tegen den selven her denijse prochiae(n) hadde(n)/
genome(n) eene(n) seke(re)n t(er)mijn gelijc dat naerde(r) is/
begrepe(n) inden pechtinge(n) d(air)af gemaect staende/
geregistreert inde middel came(re) tot dier tijt/
toe dat zij hen dair mede gelost hadden van/
twee ryns guld(en) lijftochten dair voe(r) zij voir den/
voirs(creven) h(er) denijse borge stonden hoopten dair o(m)me/
en(de) meynden mits den condicie(n) die bijder voirs(creven)/
pechtinge(n) geregistreert staen dat de voirs(creven) h(er) denijs/
pechtene(re)n der voirs(creven) weduwe(n) en(de) reyne(re)n sculdich soude(n) zijn/
op te leggen en(de) te betale(n) de helicht van eene(n) jae(r) gelijc/
die doen ter tijt gont Aldair tege(n) de voirs(creven) pechteners/
seyden en(de) alligeerde(n) dat zij hen aen die condicie(n) niet/
en stiete(n) gemerct dat zij hen dair inne niet verbonde(n)/
en hadden Oick gaven zij te kinne(n) dat zij den/
voirs(creven) h(er) denijse volcomelijck vander geheelder/
pechtingen betaelt hadden gelijc dat tusschen hem en(de)/
henliede(n) verbonden was ende boden dat met sekeren/
goeden ma(n)nen te bewijsen op dats noot wae(re) oic mette(n)/
p(ri)ncipale(n) d(air) toe p(rese)nteerden zij hue(re)n eet hoopte(n) en(de)/
meynden mits desen dat de voirs(creven) weduwe ende reynere/
van deurne op hen verdoelt ware(n) aengesien gelijc
//
boven steet dat zij hen aen de weduwe oft reyne(re)n niet/
verbonden en hadden gelijc men dat int register voirs(creven) bevi(n)den/
soude ende waren des wael getroost totter hee(re)n vo(n)nisse en(de)/
t(er)minacie Ende alsoe p(ar)tien in beyden zijden gehoert/
zijnde es bijden rade uytgesproken den voirs(creven) p(ar)tien dat/
alsoe verre de voirs(creven) pechteners bij hue(re)n eede do houde(n)/
en(de) affirme(re)n dat zij her denijse voirs(creven) volcomelijc van/
hue(re)n pechtinge(n) . betaelt hadd(en) sond(er) e(n)nige fraude dat/
zij dan der aensprake(n) ongehoude(n) souden zijn Act(um) in/
pleno (con)s(ili)[o] aug(usti) vi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer