SAL7373, Act: V°43.2 (104 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°43.2  
Act
Date: 1479-08-11

Transcription

2018-11-16 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) jan rennar heeft geloeft m(ijn) v(rou)wen vand(en) voirs(creven)/
godshuyse en(de) hue(re)n procur(eur) dat hij jairlijx en(de) erffelijck betale(n)/
sal te kersmesse telke(n) t(er)mijne als v(er)reycte schout alsulke/
nege(n) mudden t(ar)wen en(de) een mudde rox als tvoirscr(even) godsh(uys)/
heeft op zeke(re) goede des voirs(creven) jans te gottekem geleg(en)/
die hij vanden voirs(creven) godshuyse ten erfpachte genomen/
heeft jairlijx tsint and(ries)misse vallen(de) geloven(de) tot dien/
dat hij jairlijx tvoirscr(even) core(n) leggen sal inde schue(r) des/
voirs(creven) godshuys om te bat ter voirscr(even) betalinge(n) te comen/
behalven dat de voirscr(even) jan ende zijn goede met eend(er)/
betalingen moege gestaen dat oick tvoirscr(even) godshuys/
sal moegen jairlijx den voirscr(even) erfpacht v(er)halen met rechte/
metten brieve(n) vanden erfpachte sinte andr(ies)misse oft met/
des(en) te kersmesse dwelck den godshuyse oft den procur(eur)/
desselfs ten tijde zijnde best gelieven sal eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer