SAL7375, Act: R°100.1-R°102.1 (227 of 1099)
Search Act
previous | next
Act R°100.1-R°102.1  
Act
Date: 1481-10-03

Transcription

2023-10-29 by Dieter Taillieu
Achtervolgen(de) den vo(n)nissen der scepen(en) van loeven(e) gewesen februarii/
xvii en(de) augusti xviii beyde lestleden tusschen arnde back als geleyt/
nae des(er) stadt recht tot allen den goeden have en(de) erve jans van/
grymberghen geheete(n) van assche oft jacoppe va(n) artevelt zijnen/
procur(eur) ter eender zijden en(de) adriane van assche en(de) yweyne va(n) ophem/
ter ande(re) dair ten lesten male gewijst wart dat de voirs(creven) verweerders/
antweerden sullen niet wederstaen(de) der calangien sijn weder comen/
inde banck voir meye(re) en(de) scepen(en) van loeven(e) de voirs(creven) p(ar)tien nae dat die/
sake een lange wile tijts stille hadde gestaen mits belette en(de) inhibicien/
bijden voirs(creven) verweerde(re)n ombehoirlijc verworven soe de voirs(creven) arndt/
meynde aldair de voirs(creven) arndt weder dede lesen zijn beleyt en(de) d(air)nae/
de voirs(creven) twee vo(n)nissen en(de) dae(re)ntynden dede hij seggen dat hem en(de)/
den selven zijne(n) beleyde sculdich wa(r)en te volgen alle de selve goede/
des voirs(creven) wilen jans van assche en(de) namelijc thuys metten hove/
en(de) den toebehoirten gelegen opte leye te loeven(e) en(de) oic seke(re) wij(n)garde/
gelegen by(n)nen vridich(eit) te loeven(e) opden stuypers en(de) voirt die/
xxxvi rijders erflijc opde goede van wynghe welke goede ende/
rinten h(er) willem wilen van assche in sijnder tijt proefst te/
loeven(e) wettich brueder des voirs(creven) jans va(n) assche hadde v(er)crege(n)/
langen tijt nae dmaken vanden testame(n)te dair op huer de/
voirs(creven) wederp(ar)tie fondeerde en(de) d(air)mede zij huer co(n)trarie den lant/
rechte behielp en(de) besadt die in zijnder tijt als zijn proper erve/
en(de) was d(air)uut gestorven als uut zijne(n) properen erve en(de) wa(r)en/
die nae zijn doot nae den lantrechte verstorven opden voirs(creven) jonch(e)r/
ja(n)ne zijne(n) brueder en(de) naesten erfgename dese en(de) meer ande(re) pointe(n)/
oft hem die wordden ontkint p(rese)nteerde hij te thoenen(e) en(de) metten/
mynsten te gestane hopen(de) oft hij die conste gethoenen dat he(m)/
en(de) zijne(n) beleyde die sculdich wa(r)en te volgen en(de) aengewijst te wordden/
te voirde(r) want hij p(rese)nteerde zijne(n) co(n)tracte d(air)voe(r) hij hem hadde/
doen leyden met zijnder eedt te baten te comen dat dat ware/
gemaect deughdelijc en(de) sonder fraude en(de) dat hij d(air)af wa(r)e/
onvoldaen hem des getroesten(de) totten rechte dair tegen de voirs(creven)/
verweerde(re)n hen v(er)antweerden(de) deden seggen ierst dat waer wa(r)e/
dat de voirs(creven) wilen h(er) willem va(n) assche in zijne(n) leven(en) hadde/
gedisponeert van allen zijne(n) goeden en(de) die met testame(n)te gemaect
//
hen en(de) ande(re)n diversen legatarijsen en(de) alsoe hadde nae de doot des/
voirs(creven) wilen h(er) willems de voirs(creven) jan van assche hem gevordert/
metten lantrechte hen stoot te maken aen dese goede soe v(er)re dat/
zij met inhibicien vanden gheesteliken gerichte geexecuteert inden/
wethouders van loeven(e) en(de) oick inden voirs(creven) ja(n)ne van assche soe/
v(er)re hadden gevolcht dat vander selver saken was gelitisco(n)testeert/
te luydic voirs(creven) en(de) vo(n)nislijc gewesen die ky(n)nisse vand(er) weerden oft/
onweerden des testame(n)ts aldair te bliven en(de) al mocht de voirs(creven)/
jan d(air)nae in zijne(n) leven(e) e(n)nige co(n)tracten met h(er) willem(me) va(n) wydoe/
en(de) h(er) willem voirt metten voirs(creven) arnde den voirs(creven) goeden oft e(n)nigen/
van dien aengaen(de) hebben gemaect en(de) gepasseert voir scepen(en)/
van loeven(e) d(air)mede de voirs(creven) arnt nu ageerde soe en wa(r)en die/
sulc niet dat zij nae recht sculdich waren geadmitteert te wordde(n)/
nae der incompst ons gened(ichs) hee(re)n en(de) den p(ri)vilegien vanden lande te/
voirde(r) want dat en wa(r)en mair sympel co(n)sente oft transporte/
sonder opdrachte dairmede men gheen erfgoede en conste bevestige(n)/
oic soude dat zijn geschiet in sterker en(de) mechtiger hant dan in/
handen des voirs(creven) jans om de verweerders die dair te voren stonden/
te luydick in questien en(de) gehecht gelijc vo(r)e d(air)mede te verlasten/
des alsoe niet passe(re)n en mochte oic en conste in dien de voirs(creven)/
h(er) willem va(n) gwydoe mits den voirs(creven) co(n)tracte gheen beter oft/
sterker recht gehebben nae jans doot noch arnt [voirt] van hem dan/
jan van assche in zijne(n) leven(e) selve en hadde en(de) wa(n)t dan die(n) sake/
tusschen dese verweerde(re)n en(de) den selven ja(n)ne van assche was/
gelitisco(n)testeert en(de) gehecht als vo(r)e en(de) oick co(n)tempcieux soe/
moest die d(air)nae zijn doot h gehecht bliven en(de) hadden de voirs(creven)/
van gwydoe oft arnt back die moegen comen resume(re)n nae/
jans doot en(de) voirt vorde(re)n hadt hen gelieft sonder die van dair/
weder voir dlantrecht oft voir tgerichte van loeven(e) d(air) die uut/
getogen was te betrecken en(de) dat meer was hadden zij nae dat/
arnt hem gevordert hadde met zijne(n) beleyde die sake te betrecken/
en(de) te bedingen inde banck voir meye(re) en(de) scepen(en) van loeven(e) die/
weder doen stille staen en(de) afscriven met inhibicien uute(n) gheestelike(n)/
gerichte voirs(creven) op seke(re) penen die geexecuteert wa(r)en inde voirs(creven)/
wethouders van loeven(e) en(de) oick inden selven arnde soe v(er)re dat
//
dair af voe(r) tselve gheestelijc gerichte was gelitiscontesteert en(de)/
alsoe hoopten zij want zij altijt in possessien hadde(n) geweest vand(en)/
voirs(creven) goeden dair questie af es soemen dat soe hij hoopte hopen/
soude bevi(n)den en(de) de questie opde weerde en(de) onweerde vanden/
testame(n)te behoirde ter plaetsen en(de) voir tgheestelike gerichte van/
luydick voirs(creven) dat zij bliven souden inde selve possessie tot dat/
die weerde oft onweerde vanden selven testame(n)te en(de) de questie oft/
dese goede onder de macht vanden selven testame(n)te sculdich zijn beg(re)pen/
te zijne oft niet beslicht sullen zijn ter plaetsen en(de) inden/
gheesteliken gerichte va(n) luydick voirs(creven) dair dat behoirt en(de)/
dat p(ar)tien bijden reden(en) en(de) mits den litisco(n)testacien voirs(creven) sculdich/
zijn aldair gere(n)voyeert te wordden en(de) de sake alhier te berusten/
hen des gedragen(de) totten rechte dair tegen de voirs(creven) arnt replice(re)nde/
dede seggen al waest soe dat de voirs(creven) zijn wederp(ar)tie met seke(re)n/
inhibicien uute(n) gheesteliken gerichte [huer] hadde beholpen en(de) te diversen/
stonden d(air)mede zij dlantrecht en(de) des(er) stadt recht en(de) voirts/
dexecucie en(de) ky(n)nisse va(n) zijne(n) voirs(creven) co(n)tracte scepen(en) brieve(n) [en(de)] beleyde/
hadden gescorst soe was dat geschiet met importunen ende/
rigoreusen vervolge en(de) in tijden dat de wethouders van loeven(e)/
in ande(re)n saken soe geoccupeert hadden geweest in diversen manie(re)n/
dat hem noch ja(n)ne van assche gheen volcomen assisten(cie) ter co(n)servacie(n)/
en(de) onderhouden(en) vanden selven lantrechte en(de) deser stadt recht/
en hadden co(n)nen gebue(re)n mair was alle tselve vervolch geschiet/
boven en(de) in co(n)trarien vanden selven en(de) oft dat alsoe soude/
moegen passe(re)n soe soude de jurisdictie mijns gened(ichs) hee(re)n en(de)/
zijnder landen en(de) [steden] schulden met allen vergaen en(de) souden alle/
saken ter ierster instancien en(de) alsoe wel ky(n)nissen mits slincken/
en(de) ongefondeerden testame(n)ten als met gewarigen testame(n)ten/
betogen en(de) geplaiddoiert wordden voir de gheestelike jurisdictie/
en(de) p(ar)tien dlant recht voir hen hebben(de) souden dnasien hebben/
en(de) des huers beroeft wordden des alsoe gheenssins en soude/
behoe(re)n seyde voirt dat wair wa(r)e h dat hij tegen zijn weder/
p(ar)tie te luydic voirs(creven) soe v(er)re hadde gevolcht als hij dair een/
wile tegen huer hadde gevolcht dat dair een decreet wert gegeve(n)/
voir he(m) d(air)mede zij hen v(er)droegen kynnisse te nemen vand(en) goeden/
inden voirs(creven) testame(n)te niet begrepen en(de) want dan dese goede
//
inden selven testame(n)te niet en wa(r)en begrepen mair eene(n) langen tijt nae/
dien daet en(de) dmaken vanden selven testame(n)te vercregen soe tendeerde hij/
tot zijnder co(n)clusien seyde voirt al mocht zijn contract p(er)soneel zijn/
nochtans wordden die goede geaffecteert mits zijnen beleyde d(air)op gedaen/
seyde voirt dat de litiscontestacie en(de) contempcie voirs(creven) al wa(r)en die/
van rechte geweest des neen mair geschiet met onrechtverdigen/
rigoreusen en(de) ombehoirliken vervolgen soe versmolten die nochtan mits/
der doot vanden voirs(creven) ja(n)ne van assche oic en hadde hij gheen noot/
d(aer)gaen te resume(re)n tproces dair dat bleven was ter tijt van jans aflivich(eit)/
want zijn actie was van beleyde gespruyt uut scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) die niet en was gelijc metten acten [actien] des voirs(creven) jans die was/
van successien nae den lantrechte seyde voirt datmen ter waerheyt/
bevi(n)den soude dat hij soe wel in possessien hadde geweest als zijn/
wederp(ar)tie en(de) al hadde zijn wederp(ar)tie gehadt e(n)nige possessie des/
neen die wa(r)e bijden reden(en) voirs(creven) vyolent en(de) contrarie den lantrechte/
en(de) deser stadt rechte dair uuterlijc scepen(en) van loeven(e) inder/
saken gemaent wijsden den voirs(creven) aenlegge(r) tot zijne(n) thoene/
en(de) ten daghe d(air)toe gestelt op heden dienen(de) alsoe dat blijct in onsen/
registre vand(er) daet septembr(is) xv lestleden co(m)pareerde de voirs(creven)/
arnt voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) inde banck versueken(de) en(de) beghe(re)nde metten/
selven zijne(n) thoene voirts te va(r)en seggen(de) wair zijn wederp(ar)tie oft hue(r) p(ro)cur(eur)s/
dair p(rese)nt zijnde hen niet rechtswerich en maecten om te procede(re)n/
dat hem zijne(n) eysch op ande(re)n tijden gedaen worden soude hem des/
gedragen(de) totten vo(n)nisse bege(re)nde aen den meye(re) aldair dat hijs den scepen(en)/
maende nae de voirhandelinge d(air)op gebuert en(de) des hij d(air)toe hadde/
doen seggen in tijden voirleden in tijden voirleden dair tegen de selve/
wederp(ar)tie noch oic de p(ro)cur(eur) van hen peter va(n) male hoymake(r) en(de)/
mychiel adriaens knape procur(eur)s die aldair p(rese)nt wa(r)en niet en/
seyden noch en deden allige(re)n anders dan dat zij aldair met pete(re)n/
p(er)licke bode vand(er) universiteyt en(de) executeur dede(n) inhibe(re)n der/
wet en(de) ande(re)n aldair wesende dat zij in dier saken want zij ae(n)ghinc/
zeke(re) testame(n)ten bij wilen hee(re)n willem(me)s van assche gemaect/
hen niet en onderwonden oft voirts en procedeerden op seke(re) penen/
en(de) censue(re)n mits den reden(en) in eender inhibicien vanden officiael va(n)/
luydick die hij aldair overgaf begrepen op dwelke de hee(re)n scepen(en)/
ter manissen smeyers hen beraden hebben(de) bevi(n)den(de) dat de voirs(creven)/
peter niet beletten en woude dlantrecht mair alleene versocht
//
de cracht vanden testame(n)te gere(n)voyeert te hebben(e) ende/
te laten volgen dair dat behoirde en(de) des dair inne begrepen/
mocht wesen gewesen hebben wair de wederp(ar)tie van arde back/
oft huer p(ro)cur(eur) niet en procedeerde ten opstane va(n) meye(re) en(de) scepen(en)/
datmen arde voirs(creven) vand(en) goeden en(de) rinten dair questie om es houde(n)/
sal in zijn scepen(en) brieve alsoe v(er)re hij zijn gebreke en(de) contracte/
bij eede verificeert en(de) hebben zijn wederp(ar)tie opde cracht vand(en)/
testame(n)te en(de) den goeden dair inne begrepen yet te volgen(e) dat/
zij dat doen moegen ter plaetsen dair dat behoirt in sca(m)pno/
octobr(is) s(e)c(un)da
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Greet Stevens , Jos Jonckheer , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-29 by Dieter Taillieu
van dese(n) iii/
vo(n)niss(en) es c(er)tif(icaci)[o]/
geg(even) uuyt crachte/
va(n) (com)pulsorie(n) ind(en)/
hof va(n) luydick/
te(n) v(er)sueke va(n)/
assche junii? iii[a]/
lxxxvi/
ar(nol)[do] bae
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Greet Stevens , Jos Jonckheer , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt