SAL7375, Act: R°102.3-V°102.1 (229 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°102.3-V°102.1  
Act
Date: 1481-10-03

Transcription

2020-01-06 by Dieter Taillieu
It(em) yweyn va(n) wynghe sone wilen jans die hij hadde va(n) jouffr(ouwen)/
katlijnen wilen vand(en) hove zijne(n) wive dochter jans wilen vand(en) hove/
renu(n)c(ians) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hij van reyne(re)n vand(en) hove/
zijne(n) oem gehadt en(de) ontfangen heeft volcomen deylinge scheydi(n)ge/
en(de) genoechdoeni(n)ge van allen alsulken rechte actien deele successien/
en(de) versterfenissen va(n) goeden have vliegen(de) erve oft erve hoedanich die/
zijn waer die gelegen zijn oft bevo(n)den moegen wordden die hem/
bleve(n) gevallen en(de) verschenen oft verstorven moegen zijn van en(de)/
nae de doot van vader en(de) moeder des voirs(creven) reyners oft oick van vader/
en(de) moeder oemen oft moyen der voirs(creven) gebruede(re)n van wat zijden/
hen die ae(n)comen en(de) verstorven moegen zijn soe verre de voirs(creven)/
reyne(re) die opden dach va(n) heden houden(de) en(de) besitten(de) es oft die voir/
maels bij hem vercocht vertiert en(de) gegoedt moegen zijn in woeni(n)gen/
huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen bosschen chijsen/
rinten pachten en(de) hue(re)n toebehoirten en(de) insgelijcx va(n) hue(re)n rechte/
actien en(de) gedeelte vanden drie r(inssche) g(uldenen) erflijck nae der selver huer(er)/
ouders doot gebleven die h(er)man hesbeen tochtelijc houden(de) es
//
dairop tot behoef desselfs reyners en(de) zijne(n) naecomeli(n)gen cu(m)/
debita effestucacio(n)e modo debito renu(n)cian(s) promitt(ens) nullaten(us)/
alloqui sed sat(isfacere) de eisd(em) et war(andizare) de p(rese)nti recog(niti)[o(n)e] et renu(n)c(iatione)/
cor(am) buetsele thenis octobr(is) iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt