SAL7375, Act: R°152.1-V°152.1 (364 of 1100)
Search Act
previous | next
Act R°152.1-V°152.1  
Act
Date: 1481-11-15

Transcription

2022-11-13 by Dieter Taillieu
Vander aenspraken die arndt helscheviers voir hem en(de) ja(n)ne de decke(re)/
steve(ne) neels ja(n)ne de waersege(re) ja(n)ne van grieken en(de) ande(re) scepen(en) van/
linden(e) sijne(n) medegesellen heeft gedaen op katheline(n) van buetsele jans/
docht(er) huer opseggende [en(de) de welke de ande(re) voirgenoe(m)de scepen(en) zeed(er) geapprobeert hebbe(n) dese word(en)] Ierst dat zij siende dat de voirs(creven) arndt/
helscheviers sprake hadde met arnde den briede(re) s geseegt soude hebben/
tot den selve(n) arnde helscheviers nae dat goert baerts den selve/
arnde hadde gevraecht wat hij uuystaen(de) hadde met arnde den bried(ere)/
dat hij hem soude hebben staen seggen van eene(n) valschen vo(n)nisse dat/
hij te linden(e) met zijne(n) mede geselle(n) gegeve(n) soude hebben en(de) dat/
de selve arndt helscheviers doen d(air) op soude hebben geantwert wij/
en hebben gheen valsch vo(n)nisse gegeve(n) en(de) dat zij wed(er) dair op/
soude hebben geseet de voirs(creven) ierste woirden vernouwen(de) ghi doet/
en(de) ghi hebt noch meer gedaen wa(n)t ghij uwe(n) meyer den brief die/
hem vand(er) stadt van loven(e) gesonde(n) was fortselinge genome(n) hebt/
en(de) den selve(n) meyer gedwonge(n) dat hij most inde banck gaen/
sitten teg(en) sine(n) wille en(de) danck ter gunste(n) van arnde de wigg(er)/
onser wed(er)p(ar)tien en(de) ten acht(er)deele van ons en(de) dat zij dese woirde(n)/
gesproken soude hebben totten selve(n) arnde helscheviers in gra(m)me(n) felle(n)/
moede en(de) in acht(er)deele van sijnd(er) en(de) sijnre medegesellen ee(re) Ten/
ande(r) male dat de selve ka(theli)[ne] op eene(n) seke(re)n dach voirleden als de/
voirs(creven) arndt helscheviers met arnde den briede(re) sek(ere) woirden gehadt/
hebben(de) van sekeren saken hem beyden aengaen(de) ende nae dat de selve/
gordt den selve(n) arnde helschevier gevraigt hadde wat worden dat/
zij met malcande(re)n gehadt hadden totte(n) selve(n) arnde helschevier soude/
hebben geseet ghi hebt met steven neels ja(n)ne de decke(re) en(de) met seke(re)n/
uwen medegesselen den brief vand(er) stadt van loven(e) van onsen wegen/
den meye(re) van linden(e) gesonden fortselinge genome(n) uuyt hande(n) desselfs/
meyers ende dat zij dese woirden aldair geseegt soude hebben totte(n)/
selve(n) arnde helscheviers en(de) sijne(n) medegeselle(n) als scepen(en) van linden(e)/
in gra(m)me(n) fellen moede en(de) in acht(er)deel van hue(re)r ee(re)n Ten derden/
male dat sij soude hebben geseet totte(n) voirs(creven) arnde helschevier/
ghi hebt met steve(n) neels ja(n)ne den decke(re) en(de) mette(n) ande(re)n uwen mede/
ghesellen den meye(re) van linden(e) fortselinge gedwonge(n) dat hij inde/
banck ald(air) most gaen sitten als wij d(air) niet en wa(r)en ten vordeele/
van onser wed(er)p(ar)tien Ende als ardt helscheviers voirs(creven) met zijne(n)/
medegeselle(n) voirs(creven) hem excuseerde te sitten(e) inde banck mits den voirs(creven)/
worden zij en souden te voere(n) van hue(re)r ee(re)n met rechte oft mett(er)
//
mi(n)nen gerepar(eer)t zijn en(de) hen mesdaet gebet(er)t dat de selve ka(theli)[ne] ald(air)/
de selve worden soude hebben bekint en(de) gelijt ope(n)bairlijck en(de) geseet/
dat hue(r) de meye(r) van linden(e) dat alsoe geseet hadde en(de) dat zij/
die soude hebben gesproken in qua fellen gra(m)me(n) moede en(de) in acht(er)deele/
der ee(re)n des voirs(creven) arndts helscheviers en(de) zijnd(er) medegesellen als scepen(en)/
van linden(e) Bieden(de) alle poynte(n) te thonen(e) Conclude(re)nde wair zij dat/
consten gedoen den rechte genoech zijnde dat de voirs(creven) ka(theli)[ne]/
gehouden soude zijn ter bet(er)nissen van hen en(de) ande(re)n hue(re)n mede/
gesellen te doen eene(n) wech te rome(n) s(in)[t] tjacops en(de) d(air)entinden/
eene(n) wech te melane(n) oft sulke(n) bet(er)nisse als de wet wijsen soude/
d(air) tegen de voirs(creven) ka(theli)[ne] huer v(er)antwerden(de) ontkinde hem de voirs(creven)/
woirden bij hue(r) alsoe gesproken(en) te wesen(e) en(de) hoepte dat hij dat ni(m)mermeer/
betone(n) en soude ind(er) maten sij dat te kynnen hadde gegeve(n) want zijs/
noyt en dachte met meer woerden int lange bij p(ar)tien verhaelt nae/
den welken de scepen(en) ter manissen smeyers den voirs(creven) aenlegger(e)n gewesen/
hebben tot zijne(n) thone Den welken zij ten dage d(air) toe dienen(de) vand(en)/
twe yersten poenten niet en volquame(n) noch niet en thoenden En(de)/
als vanden derden wert bevonden ten dage voirs(creven) dat de voirs(creven) ka(theli)[ne]/
ghekint hadde geseet te hebben(e) dat de wethoud(er)s den meye(re) den brief/
van des(er) stadt met fortsen genome(n) souden hebben en(de) dat huer de/
meye(r) dat hadde geseyt des huer de meye(r) ald(air) niet en gestont/
Ende alsoe es na den thoen geleyt en(de) gehuert wesen(de) nae dien dat/
de voirs(creven) arndt voir hem en(de) zij(n) medepleg(er)s der voirs(creven) yerste poente(n)/
afginc en(de) huer die verdroech t(er) p(rese)ntien vand(er) wet mits dien dat/
hij die alsoe niet en thoende mer bliven(de) en(de) sluyten(de) alleene op tderde/
poent vand(en) brieve want hij des volcome(n) was inde(n) name als bove(n)/
dat zij dair voir doen soude alsulken bet(er)nisse als scepen(en) d(air) af/
wijsen souden Geweesen t(er) manissen smeyers bijden scepen(en) nae dat/
katline vo(n)nislijck versocht geabsolveert te sijne vanden selve(n) twe/
yersten poynte(n) dat de voirs(creven) ka(theli)[ne] in bet(er)nissen vanden leste pointe/
voirs(creven) den voirs(creven) scepen(en) in doen sal een bedevaert tot colen dairw(er)t/
te porren(e) bynne(n) xl daghen naestcomen(de) en(de) goede waerh(eyt) d(air) af te/
bringen(e) na der stadt recht oft hue(re)n goeden moet d(air) af te hebben(e)/
Ende als vanden afgane vanden voirs(creven) twe pointe(n) gelieft ka(theli)[ne(n)]/
dat de doen registre(r)en dat zij dat doen mach In sca(m)pno/
nove(m)br(is) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt