SAL7375, Act: R°66.1-V°66.1 (156 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°66.1-V°66.1  
Act
Date: 1481-08-29

Transcription

2019-08-07 by Dieter Taillieu
Aldair gielijs de roide als p(ro)cur(ator) der chartroisen van antwerpen/
henric de kempene(re) jan muyls voir hem en(de) oic als procur(ator) jans/
van voirspoel en(de) e(n)nige hue(r) adherenten bijden raide vander stadt/
ontboden hebben henr(icke) va(n) cuyct geva(n)gen sitten(de) ten v(er)suecke der/
selver chartroisen en(de) huer(en) adherenten en(de) p(ro)cur(ator) in wederzijden ald(air)/
geco(m)pareert zijn hebben de selve p(ro)cur(ator) der chartroisen en(de) hue(r) adherente(n)/
doen lesen een t(er)mi(n)acie tusschen hen gegeve(n) julii xxviii lestleden/
d(air)mede get(er)mineert was dat henr(ic) de costen bij zijnder wederp(ar)tien/
overgegeven soude moegen diminue(re)n oft hem geliefde en(de) dair/
toe eene(n) redeliken dach nemen (et)c(etera) dair hem bijder wet dach wert/
gep(re)figeert om die te diminue(re)n op van dien daghe in xiiii nachte(n)/
ten langsten oft cortten op dat henr(ic) geliefde en(de) die gelesen zij(n)de/
versochten zij want zij niet verhoirt en hadden dat de voirs(creven) henric/
hue(r) overgegeve(n) costen hadde gediminueert oft wederleecht hoewel/
den dach van dat te doen(e) was overleden mair bleef vast sitten(e)/
inder vroenten d(air)op luttel achten(de) dat hen die als gepasseert wardden/
ae(n)gewijst soe zij die over gegeven hadden en(de) dat de selve henric/
hen die opleyde uutreycte en(de) betaelde hopen(de) dat hen dat soude/
gebue(re)n dair tegen de selve henrick p(ro)testeerde want hij wae(r) een/
geva(n)gen man die dair alleene was sonder raidt en(de) die hem niet en/
hadde moegen begaen dat hij ande(re)n dach mochte hebben zijne(n) raidt en(de)/
vriende bij he(m) te hebben(e) en(de) wes hij segge(n) soude dat hem dat gheen/
p(re)judijs dragen en soude niet te myn hij seyde dat bijden raide vand(er)/
stadt bij monde meester jans lobbe uutgesproken hadde geweest dat/
zijn wederp(ar)tie thue(re)n coste hem de copie vanden costen overgeven soude/
om die te moegen hebben gediminueert dwelc soe hij hoopte den selve(n)/
meester ja(n)ne lobbe en(de) e(n)nigen ande(re)n vanden raide die dair bij wae(re)n en(de)/
dair hijs hem toe gedroech wel voir stont soe hij meynde En(de) want dat/
alnoch niet en was gebuert en(de) hij een lange wijle hadde geseten soe/
sustineerde hij dat hij costeloes soude wordden ontslagen vand(en) hachten/
en(de) der voirs(creven) costen ongehouden zijn vanden welken de wederp(ar)tie de/
contrarie sustineerde hopen(de) dat des alsoe niet bevo(n)den en soude/
wordden oic en gelijcte dat der waerheyt niet want zij hielden/
dat nae forme van rechte en(de) den ouden onderhouden van costen die/
over e(n)nige p(ar)tie bijden raide vander stadt overgegeve(n) wordden der/
wederp(ar)tien copie wort gedecerneert en(de) dach van di(mi)nucien en(de) dat/
altijt de selve wederp(ar)tie dair over die overgegeve(n) wordden alsulken/
copien plegen en(de) gewoenlic zijn thue(re)n coste te nemen(e) d(air)tegen/
henr(ick) bliven(de) bij zijn voirs(creven) voirnemen wart uutgesproken dat/

//
de voirs(creven) henr(ick) d(air)af tsijne(n) coste copie nemen soude en(de) alnoch dach/
hebben op van heden in xiiii nachten naestcomen(de) oft om die te/
diminue(re)n oft hem gelieft en(de) ten naesten daghe va(n) rechte te weten(e)/
op in vrijdaige naestcomen(de) bringen en(de) doen comen de ghene vand(en)/
raide die te spreken souden moegen weten vand(en) voirs(creven) uutspraken/
alsoe geschiet te zijne als henric dat bij geleecht heeft en(de) eve(n)verre/
men dat alsoe bevi(n)t den rechte genoech zijnde soe sullen zijn weder/
p(ar)tie he(m) zijn costen die hij va(n) dier copien te scriven(e) uutgeleecht sal/
hebben restitue(re)n in (con)s(ili)[o] opidi aug(usti) xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt