SAL7375, Act: R°83.3-R°86.1 (198 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°83.3-R°86.1  
Act
Date: 1481-09-18

Transcription

2019-12-18 by Dieter Taillieu
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) tusschen henr(icke) vasont den jongen als p(ro)cur(eur)/
symoens van wesenbeke aenlegge(r) ter eender en(de) ja(n)ne van/
hercke drossete van rethy ter ande(re) aldair de voirs(creven) p(ro)cur(eur) dede/
lesen een obligatie en(de) gelofte die de selve jan van h(er)cke den/
voirs(creven) symoene dede voir scepen(en) van loeven(e) a(n)no lix augusti/
xxi van af te leggen(e) als v(er)reycte schult tusschen dat en(de) vand(en)
//
xxiiii[te(n)] dach septe(m)br(is) doen naestcomen(de) over een jair v(er)volgen(de) met/
hondert en(de) thien rijnsche gul(denen) va(n) goude goet en(de) ghinge der vier/
coervorster mu(n)ten voir datu(m) sbriefs gemu(n)t en(de) oick metter voller/
rinten van i jae(r) x gelike r(inssche) g(uldenen) lijfpensien vander daet xiiii[c]/
lxxvii octobr(is) xx ten live meester goloys van tsestich en(de) dien gelesen/
zijnde dede hij seggen dat mits gebreke van dien en(de) want de selve/
jan van hercke die gelofte niet en hadde voldaen de voirs(creven) gelofte/
was gevo(n)nist en(de) alsoe sustineerde hij dat de voirs(creven) jan gehouden/
soude zijn dien te voldoene oft dat hij bewijsen soude dien voldaen/
te hebben gemerct dat dlijf noch leefde hem des getroesten(de) totten/
rechte proteste(re)nde oft de wederp(ar)tie yet nyeuws inne brachte d(air)af/
o(n)verlet te stane om d(air)op nairde(r) tallige(re)n soe zijne(n) raidt gedragen/
soude dair tegen de voirs(creven) van hercke hem verantweerden(de) dede lesen/
twee scepen(en) brieve(n) van loeven(e) beyde vander daet xiiii[c] liiii sept(embris)/
xxiiii elken van x rinssche gulden(en) lijfpensien den eene(n) ten live/
jans wilen van tsestich en(de) goloys zijns soens en(de) den ande(re)n ten live/
jeha(n)nen vanden wolputte weerdy(n)ne desselfs jans en(de) lijsbetten huer(en)/
dochter welke twee brieve bekint wardden bijden voirs(creven) ja(n)ne van/
hercke drossete des hee(re)n van salmen tot rethy woute(re)n va(n) wesenbeke/
des voirs(creven) symoens vader rintmeester desselfs hee(re)n in vorselair/
en(de) gheerde va(n) wesenbeke symoens oem rintm(eeste)r desselfs hee(re)n/
tot rethy voirs(creven) dair elc huer(en) even dyepe inne stont en(de) dese/
gelesen zijnde dede hij seggen dat d(air)nae xii ap(ri)lis a(nn)[o] lxxvii/
de voirs(creven) wouter va(n) wesenbeke symoen zijn sone als p(ri)ncipael/
en(de) met hen willem van dyeven behuwede sone des voirs(creven) wouters/
als hue(r) borge bekinden voir scepen(en) van loeven(e) en(de) met twee/
scepen(en) brieven van loeven(e) elken va(n) x r(inssche) g(uldenen) lijfpensien alsulken/
gulden(en) en(de) talsulken dagen vallen(de) als de voirs(creven) ande(re) br(ieven) h(ier) voe(r)/
geclaert beg(re)pen d(air)af deen thiene ten live der voirs(creven) jeha(n)nen vand(en)/
wolputte wed(uwe) des voirs(creven) jans va(n) tsestich en(de) dande(r) x ten live(n) des voirs(creven) meest(er)/
golijns huers zoens It(em) dat h(ier)nae oct(obris) xviii a(nn)[o] lxxvii voirs(creven) ka(tli)[ne] va(n) dyeve(n)/
des voirs(creven) symoens weerdy(n)ne comen was voir scepen(en) va(n) loeven(e) en(de) hadde/
met symoens co(n)sente gelooft de geloften en(de) co(n)ve(n)cien van desen voirs(creven) ii lesten/
brieve(n) te voldoen(e) en(de) de lijfpen(sien) d(air)inne begrepen jairlix te betalen(e) telken t(er)mijne/
als v(er)volchde schult It(em) en(de) dat opden selve(n) dach dat dese symoens weerdy(n)ne/
dese obligatien aldus dede de voirs(creven) symoen hadde overgecregen om zijne(n)/
vader en(de) oem vand(er) voirs(creven) ierster obligatien te v(er)schoenen en(de) tontlasten en(de) den voirs(creven)/
ja(n)ne va(n) hercke alleene d(air)af te beswaren soe hij gedaen heeft de selve ii ierste/
obligacien en(de) scep(enen) br(ieven) va(n) loeven(e) bij t(ra)nsporte en(de) overgeven(de) hem d(air)af gedaen
//
bijden voirs(creven) meest(er) goly va(n) tsestich nae de doot des voirs(creven) wilen jans zijns vaders/
dede voirt seggen dat h(ier)nae de voirs(creven) symoen ov(er)hebben(de) gelijc voe(r) de voirs(creven) ii scep(enen)/
br(ieve) bij zijne(n) strangen en(de) importu(n)en v(er)volge en(de) ongewarigen te ky(n)nen gheven(de)/
soet ope(n)baer en(de) blijkelijc es soe vele rudich(eit) op en(de) tegen den voirs(creven) h(er)cke heeft/
voirt gekeert dat de selve va(n) hercke die niet en wiste dan dat symoens/
ae(n)bringen warachtich en(de) sonder fraude was nyeu brieve(n) met zijne(n) borgen/
vand(en) voirs(creven) xx r(inssche) g(uldenen) bekinde oct(obris) xx a(nn)[o] lxxvii deen x d(air)af ten live des/
voirs(creven) meester goloys die mits der doot va(n) zijne(n) vader alleene ophe(m) come(n) wae(re)n/
en(de) dande(r) x ten live va(n) jeha(n)nen vand(en) wolputte en(de) oic ten live desselfs meest(er)/
goloys huers soens die nochtan mits der doot vand(er) voirs(creven) lijsbette(n) der docht(er)/
doen op der selver moeder alleene comen wae(re)n en(de) sculdich wae(re)n te staen(e)/
in welke ii brieve(n) [va(n)] lijfpen(sien) nu alhier aldus bekint de voirs(creven) symoen om dat/
hij den voirs(creven) va(n) hercke d(air)mede buyten reden(en) grave(re)n en(de) belasten woude/
selve theffen heeft behouden It(em) dede voirt seggen hoe wel de voirs(creven) symoen/
hem h(ier)toe bracht heeft dat hij den voirs(creven) lesten brief anders stelde dan/
ten live der voirs(creven) jeha(n)nen dat hij dat onweetelijc en(de) uut ignora(n)cien/
heeft gedaen als de ghene die aen symoene v(er)stont en(de) anders niet en wiste/
de oude br(ieve) en luydden alsoe It(em) dede voirt seggen dat [alle] de voirs(creven) br(ieve) quamen/
spruyten(de) uute(n) voirs(creven) ii iersten br(ieven) vand(en) xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) en(de) dat zij hen alle/
genoech d(air)toe refereerden en(de) vielen ten selve(n) dage dat die vallen behalve(n)/
der alte(r)acien vand(en) v(er)obligeerders der mutacien en(de) addicien vand(er) i live/
datter symon meer dan behoirde heeft doen inne setten en(de) den heffen dat/
symoen inde leste br(ief) heeft selve behouden It(em) dede voirt lesen eene(n) scepen(en)/
brief va(n) loeven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxix aprilis xxii d(air)mede symoen/
voirs(creven) openbairlijc bekinde dat hem va(n) wegen der edeler vrouwen/
jeha(n)nen van rotselair grevi(n)ne tot salmen genoech gedaen was vand(er)/
helicht van xx r(inssche) g(uldenen) der vier coorvorst(er) mu(n)ten lijfpen(sien) ten live der wed(uwe)/
jans wilen va(n) tsestich en(de) golijns huers zoens gelijc de selve brieve/
dat voirde(r) inhouden mochten van welken xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) voirs(creven)/
de voirs(creven) vrouwe jeha(n)ne en(de) wilen h(er) jacop greve tot salmen hue(r) sone/
den voirs(creven) ja(n)ne hustin al(ia)s van hercke a(n)no lxiiii iiii in nove(m)br(is)/
geloofden scadeloes en(de) costeloes te houden en(de) te ontheffen gelijc der/
selver vrouwen dat oic met vo(n)nisse vand(en) cancellier en(de) raide va(n)/
braba(n)t opten xvi[te(n)] dach nove(m)br(is) a(n)no lxxviii aengewesen es te doen(e)/
en(de) d(air)mede symoen quijtschout de voirs(creven) vrouwe hue(r) p(ro)cur(eur)s ja(n)ne/
hustin voirs(creven) en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) vand(er) voirs(creven) helicht/
der voirs(creven) xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) en(de) allen achterstellige(n) pachte d(air)af v(er)schenen/
geloven(de) die d(air)af ne(m)mermeer aen te spreken It(em) dede voirt lesen eene(n)/
scepen(en) brief va(n) loeven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxix xxi augusti d(air)mede/
symoen bekinde vand(en) voirs(creven) ja(n)ne va(n) hercke laureyse zijne(n) sone/
en(de) hubrechte portene(re) ontfangen te hebben(e) vijftich r(inssche) g(uldenen) goet en(de)/
ghinge te xxiiii st(uvers) tstuc drie pl(a)c(ken) voir den st(uver) uut saken va(n) x r(inssche) g(uldenen)
//
mu(n)ten vand(en) vier coorvorste(re)n goet en(de) payabel voir datu(m) der brieve/
die gemaect wae(re)n xx octobr(is) a(n)no lxxvii gemu(n)t en(de) geslagen staen(de)/
ten live meest(er) goloys van tsestich en(de) van vijf jae(re)n v(er)loepen hoe wel/
dese br(ieve) soe out niet [en] zijn mair zijn dese voirs(creven) brieve gespruyt uut/
scepen(en) brieve(n) van oude(re)n daten welke lijfpen(sien) jairlix valt opten/
xxiiii dach septe(m)br(is) en(de) d(air)mede symoen he(m) bekinde volcomelijc v(er)nuecht/
en(de) wel betaelt en(de) schout d(air)af quijte de voirs(creven) drie p(er)sonen hue(r)/
goede en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) geloven(de) hem d(air)af ne(m)m(er)meer/
te vexe(re)n in e(n)nigen rechte (et)c(etera) mair van deser quitan(cie) wara(n)t te zijne/
tot eeuwige(n) daghen dede noch voirt lesen eene(n) scepen(en) brief va(n)/
loeven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxx xiii nove(m)br(is) d(air)mede de voirs(creven) meester/
golijn van tsestich en(de) peter van dormale zijn swager als mo(m)boir/
zijns wijfs beyde als naeste oir en(de) erfgename der voirs(creven) jeha(n)nen/
vand(en) wolputte huer(en) moeder wed(uwe) des voirs(creven) jans va(n) tsestich kinden/
gehaven te hebben en(de) ontfangen van vrou ysabeelen grevi(n)ne tot/
salmen uut handen jans opten berch huers rintm(eeste)rs de so(m)me van/
x gouden r(inssche) g(uldenen) die der selver jeha(n)nen der moeder vielen a(nn)[o] lxiiii[c]/
lxxix xxiiii in sept(embris) vand(en) x gouden rinssche gulden(en) lijfpen(sien) die/
de selve jeha(n)ne hadde te hue(re)n live met scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
vander daet m iiii[c] lxxvii xii in april aen woute(re)n va(n) wesenbeke/
symoen(en) zijne(n) sone willem(me) va(n) dyeven en(de) katlijne(n) va(n) dyeve(n) symoe(n)s/
weerdy(n)ne voirs(creven) scelden(de) d(air)af en(de) van allen ande(re)n achterstellen/
der selver lijfpen(sien) en(de) oic vand(en) p(ri)ncipalen rinten want die v(er)storve(n)/
es volcomelijc quijte de voirs(creven) v(er)obligeerde p(er)sonen huer goede de/
voirs(creven) vrouwe van salmen hue(re)n rintmeester en(de) alle ande(re) des/
quitan(cie) behoeven(de) geloven(de) de selve d(air)af ne(m)mermeer aen te spreken/
in gheene(n) rechte gheestelijc noch weerlijc mair van des(er) ky(n)nissen/
en(de) quitan(cie) tegen eene(n) yegeliken recht warant te zijne en(de) inne/
te stane tot eeuwigen daghen dede voirt seggen dat des voirs(creven)/
symoens geexhibeerde obligacien spreken van afleggen van/
lijfpen(sien) met c en(de) x r(inssche) g(uldenen) en(de) oic met vollen rinten va(n) eene(n) jae(r)/
wae(re) een ongeoirlooft co(n)tract buyten formen va(n) rechte smaken(de)/
der natue(re)n van usuren want dat was condicionael oft dlijf/
niet en leefde dede voirt seggen dat de voirs(creven) symoen als/
hij de voirs(creven) ii ierste scepen(en) brieve der voirs(creven) xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien)/
over creech die tot gheenen ande(re)n liven v(er)leyt en waert te/
stellen dan ten selven liven inden selve(n) ouden en(de) iersten/
brieve(n) begrepen die doen leefden hoe wel symon hem selven/
sueken(de) de contrarie aen den voirs(creven) va(n) hercke inden obligatien/
die hij van hem genomen heeft voirtgekeert heeft soe v(er)re/
dat hij met zijnen schoenen woirden strangen v(er)volgen ende
//
ongewarigen te kynnen geven(de) alse voe(r) hem heeft doen stellen/
die x die alleene doen stonden opder voirs(creven) jeha(n)nen lijf vand(en)/
wolputte oic ten live meester goloys huers soens dair inne/
hij symon om die tsijne(n) singule(re)n prouffijte te betrecken zijn heffen/
en(de) dispositie tegen god en(de) alle rechten heeft behouden nochtan dat/
hij die selve gelijc niet voirde(r) te laste en hadde noch met/
zijne(n) borgen verborcht dan ten live der voirs(creven) jeha(n)nen vanden/
wolputte alleene soe die opde selver jeha(n)nen lijf alleene mits/
der doot lijsken huer(en) dochter verstorven wae(re)n seyde voirt dat/
merckelijc bleec dat symoen zijne(n) vader en(de) oem in des voirs(creven)/
steet hadde v(er)schoent en(de) den voirs(creven) ja(n)ne verswaert want de selve/
jan ten tijde als hij met sijne(n) obligacien symoene te vreden/
hadde moeten stellen soe voirs(creven) steet gheenssins en hadde/
connen over gecrigen vanden selven symoene o(n)gecancelleert/
de voirs(creven) oude en(de) yerste brieve dair alle dande(re) uut gespruyt zijn/
en(de) oerspronc nemen mair wardden hem die bijde(n) selve(n) symoene/
al doersneden en(de) gecancelleert om dat op zijne(n) vader en(de) oem/
die nochtan gelijc hem dair even dyepe inne stonden dairmede/
gheen v(er)volch noch belastinge geschien en soude dwelck was tegen/
god en(de) recht seyde voirt dat bij des voirs(creven) symoens kynnessen/
en(de) quitan(cie) vand(er) daet xiiii[c] lxxix aprilis xxii dair hier voe(r)/
af geruert es m(er)ckelijc bleec dat symoen gekint heeft dat/
hem vand(er) helicht der xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) genoech gedaen es van/
welken xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) vrouwe jeha(n)ne van rotselair gre/
vi(n)ne van salmen en(de) h(er) jacop huer sone den voirs(creven) ja(n)ne hustin/
a(n)no lxiiii iiii[ta] nove(m)br(is) gelooft hadden scadeloes tontheffen/
alsoe der selver vrouwen dat oick met vo(n)nisse bijden ca(n)cell(ie)r/
en(de) raide van brabant a(n)no lxxviii xvi nove(m)br(is) ae(n)gewesen/
was te doen(e) aldus wae(re) merckelijc te gevuelen dat dese/
kynnesse slaet alleene opde helicht vand(en) selven xx/
r(inssche) guld(enen) welke pointen alle en(de) yegewelke soe v(er)re die/
wordden ontkint de voirs(creven) jan p(rese)nteerde te thoenen soe/
v(er)re die in feyte wae(re)n gelegen en(de) bijden voirs(creven) symoene/
wordden ontkint en(de) metten mynsten te gestane hopen(de)/
wair hij die gethoenen conste want gelijc voe(r) de voirs(creven)/
symoen vand(en) x der voirs(creven) xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) metten v(er)loepe
//
v(er)loepe van dien v(er)nuecht was en(de) de pe(n)ni(n)ge van dien te he(m)weert/
getogen hadde soe dat die tsijnen laste stonden en(de) dande(r) x/
mits der doot van jeha(n)nen vand(en) wolputte en(de) huer(en) dochter/
wae(re)n verstorven en(de) den achterstel van dien betaelt soe dat/
de naeste erfg(ename) der selver jeha(n)nen die de lesteleven(de) was va(n) hue(r)/
en(de) huer(en) dochter voirs(creven) dat ope(n)bairlijc gelijc voe(r) voir scepen(en) va(n)/
loeven(e) bekint hebben en(de) men niet bevi(n)den en soude dat symoe(n) zijn/
wijf oft huer borghen oft oic symoens vader zijn oem oft hue(r) borge(n)/
oft goede oic last hadden oft meer oft voirde(r) soude(n) moege(n) hebben/
dan vand(en) x r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) die symoen gelijc voe(r) te hemweert/
genomen en(de) de pe(n)ni(n)ge d(air)af getogen heeft oft oic dat symoen/
den voirs(creven) ja(n)ne van hercke oft den zijnen oyt helling oft pe(n)ni(n)g/
gaf oft dat hem de selve van hercke oyt yet sculdich was/
voir de x r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) die hij hem ten live meester golijns/
en(de) zijnder moeder heeft doen bekynnen en(de) dat meester goly/
oic meer eyscht dan x r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) tsjaers d(air)af gelijc voe(r)/
symoen de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge te hemweert getogen heeft soe/
co(n)cludeert de voirs(creven) van hercke dat hij der aenspraken/
sculdich es ongehouden te zijne want anderssins soude/
symoen x r(inssche) guld(enen) lijfpen(sien) trecken dair hij noch nyema(n)t/
noyt helling noch pe(n)ni(n)g af en gaf noch oick d(air)af mijn/
vrouwe van salmen h(er) jacop huer sone jan va(n) hercke oft/
yema(n)t anders noyt mu(n)te oft de weerde d(air)af en tegen p(rese)nteerden/
de selve va(n) h(er)cke oftmen bevo(n)de dat symoen oft de zijne voirde(r)/
gepraemt wordden vand(en) xx r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) voe(r) geruert dan/
vand(en) x r(inssche) g(uldenen) lijfpen(sien) d(air)af hij de pe(n)ni(n)ge gelijc voe(r) getogen heeft/
en(de) vand(en) pachten d(air)af v(er)schenen zeder dat hij die te he(m)weert heeft/
genomen en(de) oic dan vand(en) pachten voirtane va(n) dien v(er)schinen(de)/
he(m) en(de) eene(n) yegeliken d(air)af te lossen op dwelc de voirs(creven) symoen/
replice(re)nde bij zijne(n) p(ro)cur(eur) dede seggen dat de wed(uwe) te weten(e) jeha(n)ne/
vand(en) wolputte noch leefde ten tijde alse den voirs(creven) brief d(air)mede/
hij ageert was gemaect en(de) dat den selve(n) br(ief) was gepasseert in/
forme(n) van rechte en(de) men niet bevi(n)den en soude noch de wed(er)p(ar)tie/
en leyde dat niet bij dat tselve lijf doen doot was soe was sculdich/
den selve(n) brief te sorte(re)n effect te voirde(r) want de wed(er)p(ar)tie niet/
en soude co(n)nen bewijsen dien voldaen te hebben(e) dede voirt replice(re)n/
de selve symoen dat van ouden tijden men hadde geplogen/
en(de) moegen ov(er)nemen sulken en(de) gelike scepen(en) br(ieven) en(de) die t(er) execucien/
stellen opde ghene d(air)dat den hebbe(r) vand(en) br(ieven) geliefde seyde voirt
//
dat zijn vader en(de) oem de lijfpen(sien) vand(en) voirs(creven) xx r(inssche) g(uldenen) hadde(n)/
moeten anders bevestigen bij rigue(r) va(n) rechte en(de) dat zij vele/
pachten van dien hadden betaelt en(de) hij nae hen mits den welken/
hij co(n)cludeerde dat de selve zijn brieve sculdich wae(re)n effect te sorte(re)n/
p(rese)nte(re)nde den selve(n) te baten te comen tegen dwelck de voirs(creven)/
van hercke dupliceerde nemen(de) zijn voirs(creven) point alhier als/
voe(r) verhaelt co(n)clude(re)nde als voe(r) soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e)/
inder saken gemaent die sake gewijst hebben met vo(n)nisse/
inder stad handen en(de) ter stadt termi(n)acien en(de) dat de/
brieve va(n) beyden p(ar)tien sullen bliven onder de wet en(de) de/
voirs(creven) van hercke sal op zijn gelofte tande(re)n tijden gedaen geslaect/
bliven vand(en) vroenten tot dat de t(er)mi(n)acie hier inne geloepen/
sal zijn om dan te s geschien des behoiren sal in sca(m)pno p(rese)ntib(us)/
om(n)ib(us) scab(in)is dempt(is) roelants buetsele sept(embris) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt