SAL7375, Act: V°114.3-R°115.1 (257 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°114.3-R°115.1  
Act
Date: 1481-10-12

Transcription

2020-02-08 by Dieter Taillieu
Vander questien uutstaen(de) voir den raide alhier tusschen willem(me) lobbe/
als procur(eur) jans diericx zijns oems ter eender en(de) ja(n)ne lambrechts ter/
ande(r) zijden van seke(re)n vo(n)nissen tot b(er)them gewesen gehaelt aende/
hee(re)n scepen(en) van uccle dair van de selve willem inden name als bove(n)/
begheerde gelijc hij op ande(re)n goeden gedaen hadde want hij tot b(er)them/
bij faulten van justicien tot egheenen ynde oft execucien geraken en/
conste dat hem die bij ja(n)ne lambrechts voldaen souden werden welke/
vo(n)nissen hij tot meer stonden aldair hadde doen bliken hopen(de) nae/
de voirhandelinge die dair van geweest wa(r)e voe(r) den raide alhier/
dat jan lambrechts die dair voir oogen was toe bedwongen soude werden/
de selve vo(n)nissen te voldoen(e) aengesien te voirde(r) want hij hem op/
ande(re)n tijden oic v(er)meten hadde te bringen(e) certificacie vand(en) hee(re)n van/
uccle als dat de sake tusschen hen noch uutstaen(de) alhier gere(n)voyeert/
wa(r)e bij den hee(re)n van uccle voirs(creven) mits der faulten va(n) justicien voirs(creven) en(de)/
der litispenden(cien) alhier wesen(de) tot welken daghe jan lambrechts niet en/
co(m)pareerde en(de) want hij alsdoen niet en co(m)pareerde alhier dair zij
//
in rechte stonden vander selver saken soe hoepte willem lobbe dat/
jan versteken soude zijn nae de diligen(cie) die de selve willem gedaen/
hadde bijden hee(re)n van uccle en(de) oick nae der ontschout die de clerck/
der hee(re)n van uccle alhier der stadt gescreven heeft dair van de/
selve willem lobbe eene(n) brief dede blijken co(n)clude(re)nde als boven/
dair tegen jan lambrechts dede seggen bij zijne(n) sone willem(me)/
lambrechts als dat hij altijt ten selven tijde alhier co(m)pareerde/
en(de) hem niet geapsenteert en hadde ten selven tijde mair seyt als/
dat gebreck in ja(n)ne diericx oft zijne(n) procur(eur) hadde geweest want/
zij ten selven dage niet voldaen en hadden want alnoch oec niet/
en bleke bij certificacien der hee(re)n van uccle als dat de sake vand(en)/
selven gewijsden vo(n)nisse alhier gere(n)voyeert wa(r)e seggen(de) datmen dat/
oick niet bevi(n)den en soude en(de) concludeerde mits desen als dat willem/
lobbe inden name als boven alhier verdoolt wa(r)e gemerct dat gebreck/
in he(m) hadde geweest en(de) dat zijn vader sculdich soude zijn hiervan/
gere(n)voyeert te wordden(e) tot b(er)them aldair de vo(n)nissen geslagen/
wa(r)en om aldair rechts te plegen es get(er)mineert en(de) geappointeert/
bijden raide p(ar)tien int lange gehoirt zijnde nae vele diverse reden(en)/
bij p(ar)tien int lange v(er)haelt wesen(de) dat jan lambrechts niet vermert/
en es en(de) gelieft willem(me) lobbe inden name als boven alnoch/
eene(n) uuterliken dach te nemen(e) om te doen blijken des hij hem/
op ande(re)n tijden v(er)meten heeft gelijc voirs(creven) steet dat hij dat doen mach/
nae donschout die de hee(re)n van uccle dair van gescreven hebben/
den raide alhier om alsdan geappointeert te werden(e) soe behoiren/
sal in (con)silio opidi octobr(is) xii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt