SAL7375, Act: V°213.2-R°214.1 (513 of 1099)
Search Act
previous | next
Act V°213.2-R°214.1  
Act
Date: 1482-01-03

Transcription

2023-11-17 by myriam bols
cfr V491.2-R492.1/
Voir den raide vand(er) stadt zijn geco(m)pareert op heden tegen malcande(re)n/
jan blanckart ter eender zijden en(de) jan vander wolfshagen al(ia)s pasteyk(en)/
en(de) met hem de pat(er) van bethleem ter ande(re) Ald(air) de selve jan opdede/
hoe onlanx lede(n) tusschen hen wa(r)e gewesen een seker vo(n)nisse ae(n)gaen(de)/
zijne(n) en(de) des voirs(creven) pasteykens erve neven een gelegen tsijne geheete(n)/
de fonteyne en(de) des voirs(creven) pasteykens d(air) naest d(air) de selve inne/
woende Welck vo(n)nisse hij jan blanckart soe hij openbairlijc/
seyde hielt voir goet en(de) van weerden en(de) p(rese)nteerde en(de) was/
bereet dat en(de) alle vestich(eit) dair toe ho(r)ende te voldoene Mair/
want hij he(m) d(air) inne bevant beswaert en(de) hij met nuwen actien/
en(de) bescheide d(air) af hij ten tijde vand(en) insteken(e) van dien gedinge/
niet en hadde geweten des hij soe hij seyt bereet was des niet/
zijne(n) eedt te doen(e) dair en(de) soe dat behoirde nae beg(rij)p vand(en)/
xi[te(n)] articule vand(en) incompst voir tselve gerichte dair tselve/
vo(n)nisse was gewesen by(n)nen xl daghen nae tgewijsde he(m) behulpen/
woude en(de) tende(re)n totter reformatien va(n) e(n)nigen pointe(n) inden/
selven vo(n)nisse begrepe(n) dair inne hij meynde beswaert te zijne/
ende de selve xl daghe nu in saterdaige naestcom(ende) overgaen/
en(de) expire(re)n souden Soe p(rese)nteerde hij dat terstont eer den tijt ov(er)ghinc/
te doene op dat men gerichte hielt inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) d(air) dat behoirde Mair want men gheen genechte/
aldair houden noch draghen en soude die xl daghen wa(r)en [en souden] geexpi/
reert en(de) ov(er)leden zijn soe p(ro)testeerde hij en(de) versocht want/
tgebrec in dien in hem niet en wa(r)e d(air) af o(n)verlet te moegen staen/
hopen(de) dat hem dat soude gebue(re)n Dair tegen de voirs(creven) pasteyken/
en(de) pater de contrarie sustine(re)nde seyde(n) tghene des d(air) gewijst
//
was en(de) dair af blanckart reformacie versochte quam spruyten(de) uut/
accorden en(de) appointeme(n)ten tussche(n) p(ar)tien in wederzijden bij huer(er) beyder/
willegen overgheven(e) geschiet en(de) d(air) af zeke(re) getuygenissen waren/
geschiet en(de) tvoirs(creven) vo(n)nisse gewesen en(de) aldus sustineerden zij bij desen/
en(de) oic want die sake totter so(m)men die ref(orma)bel was niet en/
quame zij dat hier af gheen reformacie sculdich en wa(r)e te geschien/
Was uutgesproken en(de) getermineert dat de voirs(creven) jan blanckart/
vanden overgaen(e) in dien vand(en) tijde in dien o(n)verledt soude staen/
om zijn actie en(de) recht in dien tachtervolgen nae begrijp vanden/
voirs(creven) xi[en] ar(tic)[le] vand(er) incompst Act(um) en(de) det(er)mi(n)at(um) ja(nua)[rii] iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt