SAL7376, Act: R°17.1-V°17.1 (29 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°17.1-V°17.1  
Act
Date: 1482-07-04

Transcription

2019-10-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat andries sapeel als/
p(ro)cur(eur) geco(n)stitueert met p(ro)cu(r)acien der stadt va(n) bruessel bij/
jouffr(ouwen) m(ar)grieten en(de) elzen boots dochte(re)n wilen gheerams boote/
d(aer)af de tenue(re) h(ier) nae volght va(n) woirde te woirde Allen den/
ghenen die dese l(ette)ren selen zien oft hoiren lesen borg(er)meeste(re)n/
en(de) scepen(en) der stadt va(n) bruessel saluyt doen te weten(e)/
dat opten dach va(n) heden voir ons comen zijn in properen/
p(er)sonen jouffr(ouwe) m(ar)griete en(de) elze boots dochte(re)n wilen gheerems/
boote onse ingeseten(en) porterssen En(de) hebben mechtich gemaect/
en(de) volcomen macht gegeven andriese sapeel joose va(n) hasselt/
en(de) joose de keyse(re) tsamen en(de) elken van hen bezund(er) thoende(r) des/
briefs om inden name va(n) hen en(de) van hue(re)n wegen te manen/
teysschen(e) opte bue(re)n inne te heffen(e) en(de) tontfane alle hue(re) schulden/
pacht cheinse en(de) rinten diemen hen allo(m)me by(n)nen braba(n)t/
en(de) dairbuyten schuldich en(de) tachter es en(de) hen aldair voirtane/
vallen en(de) v(er)schinen selen die te v(er)volgen(e) en(de) te v(er)reyken(e) Ende/
desgelijcx hen hue(re) voirs(creven) goede en(de) alle hue(re) ande(re) saken van /
geschille hoedanige die zijn moegen die zij nu te doen hebben/
en(de) naemaels te doen souden moegen crijgen te bescudden(e) te/
v(er)antweerden(e) te sustine(re)n(e) en(de) te bedingen(e) inden rechte en(de)/
dair buyten voir alle hee(re)n gerichten en(de) wethoude(re)n gheestelike/
en(de) weerlike tallen plaetsen dair dat geboe(re)n sal moegen en(de)/
van noode wesen met alle sole(m)pniteyten en(de) wegen van/
rechte dair toe dienen(de) en(de) behoiren(de) quita(n)cie va(n) hue(re)n/
ontfange te geven(e) Eenen oft meer p(ro)cur(eur)s in hue(re) stadt/
te stellen(e) en(de) te substitue(re)n de selve oft ande(re) gelimiteerde/
macht hebben(de) die den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s hier bove(n) gegeve(ne) es ende/
verleent En(de) voirt meer allessins anders d(air)inne en(de) mede/
te doen(e) dat de voirs(creven) co(n)stitueerderssen souden moegen doen/
op dat zij allo(m)me tegewoirdich en(de) voir oogen wae(re)n al wairt/
oic soe dat de sake speciaelder bevel behoefde dan voirscr(even) staet/
geloven(de) in goeden trouwen de voirs(creven) co(n)stitue[re]ssen te houden(e)/
voir goet vast en(de) van weerden o(n)verbrekelijc tot eenwigen/
daghen alle tghene des bijden voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elken van/
hen in des voirs(creven) es gedaen oft in e(n)niger manie(re)n voirtgekeert
//
sal werden sonder e(n)nich wederseggen Behoudelijc dat de/
voirs(creven) p(ro)cur(eur)s hue(re) substituyten en(de) elc va(n) hen den voirg(enoemde) consti/
tueerderssen va(n) hue(re)n ontfange en(de) bewinde wettige rekeni(n)ge/
selen sculdich zijn te doen(e) Dueren(de) dese jegewoirdige/
p(ro)cu(r)atie en(de) macht tot der voirs(creven) co(n)stitueerderssen wed(er)roepen(e)/
en(de) niet lange(r) En(de) des torconden hebben wij den segele ten/
saken der voirs(creven) stadt van bruessel desen l(ette)ren doen aen/
hanghen opten drientwintichsten dach der mae(n)t februarii/
int jair ons hee(re)n dusent vierhondert en(de) tachtentich/
nae stijle va(n) brabant En(de) heeft uut crachte vander/
selver p(ro)cu(r)acien en(de) der voirs(creven) clausulen va(n) substitucien d(aer)inne/
begrepen gesubstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auct(oriteit) gegeven joh(ann)ese heyms alle der voirs(creven) gesuste(re)n/
saken questien en(de) geschillen Om dair inne te doen(e) allet/
ghene dat de voirs(creven) andries sapeel selve uut saken der voirs(creven)/
p(ro)cu(r)acien soude moegen doen in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] abs(oloens) roela(n)ts/
scab(inis) junii iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt