SAL7376, Act: R°28.3 (62 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°28.3  
Act
Date: 1482-07-09

Transcription

2019-04-13 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jan va(n) baussele als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve henr(icx) en(de)/
machiels zuetneefs anders geheeten der kinde(re)n gebruede(re)n/
en(de) jans mussche huers swagers soe wair die gelegen zijn/
hem met oepen(en) brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aen alle/
officie(re)n en(de) oic bij am coe(n)rarde de rijcke vorste(r) van des(er) stadt/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) henr(ic)/
en(de) ja(n)ne mussche dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n heeft/
doen bescheyden Tot welken dage die op heden als/
ten v(er)streken(en) dage va(n) rechte diende de voirs(creven) p(er)sonen/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en zijn den/
voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)/
soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(en) ter manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte tyebaults/
steenweechs des(er) stadt bode bijden officier va(n)/
des voirs(creven) henr(ix) goede gelevert te zijne en(de) hem dach/
va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n bescheyden en(de) dat de/
voirs(creven) coenrart de vorste(r) des voirs(creven) jans mussche goede/
by(n)nen loeven(en) gelevert en(de) he(m) dach bescheyden heeft gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en)/
voirs(creven) goeden soude houden inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de)/
leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno/
julii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt