SAL7376, Act: R°361.1-V°361.1 (670 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°361.1-V°361.1  
Act
Date: 1483-05-13

Transcription

2023-11-06 by  Marie-Bernadette Desmedt
Achtervolgen(de) der submissien gepasseert voe(r) scepen(en) van/
loven(e) xv m(ar)cii lestleden onder beyaert tusschen de/
kinde(re) forneels t(er) eender henr(icke) huygen en(de) la(m)brechte/
daems als mans en(de) momboirs luytg(ar)den en(de) marien luyten gesuste(re)n dochte(re)n wijle(n) coenrarts t(er) ande(re) en(de)/
marieyen van crehain en(de) bertelmeeuse va(n) wersbeke/
al(ia)s van me(r) hue(re)n behuwede(n) zone t(er) derder zijden/
van zeke(re)n geschillen en(de) diffe(re)ncien die zij und(er)linge/
uuytstaen(de) hadden vand(en) erfgoeden chijsen ende/
pachten hen toecome(n) en(de) v(er)storve(n) bijder doot en(de)/
aflivich(eit) jans wilen va(n) ha(m)me zone wile(n) symoe(n)s/
gelegen te lijsmeel en(de) d(air)omtrint soe hebbe(n)/
de arbit(er)s en(de) mi(n)lijcke yffeners bijd(en) voirs(creven) p(ar)tien/
genomen en(de) eensdeels ind(er) submissien begrepe(n) hue(r)/
eendrechtige uuytsp(ra)ke gedaen en(de) al oick bij ov(er)geven(e)/
van p(ar)tien inder manie(re)n h(ier)nae v(er)cleert Te/
weten(e) dat den voirscr(even) kinde(re)n forneels en(de)/
hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) tot eeuwige(n) [dagen] volge(n) en(de)/
toebehoiren sal tderdendeel van allen den selve(n)/
erfgoeden chijse(n) en(de) pachten wair die gelege(n) zij(n)/
oft bevonden sullen worden op tderdel vand(en) laste(n)/
uuyte(n) selve(n) geheele(n) goeden gaen(de) desgelijx is/
d(er) segg(er)s uuytsp(ra)ke dat den voirs(creven) henric huyge(n)/
en(de) lambrechte daems als mo(m)boire(n) huer(er) huysv(rou)wen/
d(er) kinde(re)n luyten oick volgen sal erflijck dander/
derdendeel van allen den voirg(eruerde) goeden oick/
opden last vand(en) derdendeele d(er) chijse d(air)uuytgaen(de)/
voirts es noch d(er) segg(er)s uuytsp(ra)ke dat tderde/
derdendeel der voirs(creven) goede gedeylt sal worden
//
in twee deelen ende dat mids zeke(re)n tractate/
gelueften en(de) toeseggen(e) dwelcke marie va(n) crehain/
en(de) bertelmeeus voirscr(even) gedaen hebben den kinde(re)n/
luyten als dat den selve(n) luyten gevolcht soude(n)/
hebben de iii deele en(de) hue(r) tvie(re)ndeel Te/
weten(e) deen deel vand(en) selven derdendeele/
der voirs(creven) marien van crehain en(de) bertel(meeus) voirs(creven)/
en(de) dander deel vand(en) selve(n) derdendeele den/
voirs(creven) henr(icke) huyge(n) en(de) lambrechte daems als/
momboe(re)n huer(er) huysvrouwe(n) om bij elken van/
hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelingen tvoirscr(even) zij(n)/
deel beseten te word(en) en(de) al zond(er) argelist/
Ende h(ier)mede sulle(n) de voirs(creven) p(ar)tien vand(er) voirs(creven)/
erflich(eit) v(er)accord(eer)t zij(n) en(de) blive(n) tot eeuwigen/
dagen ende als voe(r) vand(en) costen bijden/
p(ar)tien geleden is d(er) segg(er)s uuytsp(ra)ke dat/
elck vand(en) selve(n) p(ar)tien [behalve(n) marie va(n) crehain] zijn costen ov(er)geven sal/
in gescrifte bynne(n) xv dagen naestcomen(de) ende/
dat gedaen zijnde sulle(n) de arbit(er)s d(air)aff hebben/
hue(r) int(er)p(re)tacie en(de) goetdunck(en) vand(en) betalinge(n)/
die marie d(air)aff gehoude(n) sal zijn te doene ende/
als vand(en) v(er)loopen(en) pachte(n) gehave(n) en(de) alnoch te/
heffen(e) en(de) oick vand(en) v meswyn(n)en(e) d(er) land(en) /
es d(er) segge(re)n uuytsprake dat zij d(air)aff behoud(en)/
oick hue(r) int(er)pretacie ende goetdunck(en)/
ende h(ier)mede sulle(n) v(er)smolten zij(n) alle vo(n)niss(en) t(erm)i(n)acien en(de)/
oft appointeme(n)ten die om des(en) saken en(de) goeden wille/
gegeve(n) zij(n) oft geschiet wair dat dat geschiet zij(n)/
tsij te lov(en) te heyleshe(m) te lijsmeel oft elders en(de)/
p(ar)tien sulle(n) goede gevriende bliven cor(am) liefkenrode hoev(en)/
maii xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt