SAL7376, Act: R°46.1-V°46.1 (106 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°46.1-V°46.1  
Act
Date: 1482-07-24

Transcription

2020-06-05 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat joes de becke(re) als p(ro)cur(eur) des goidshuys van/
p(er)cke comen es inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e)/
opdoen(de) hoe hij met drie behoirliken rasteme(n)ten gevolcht/
heeft op seke(r) pe(n)ni(n)ge staen(de) inden wissel der stadt va(n) loeven(e)/
aldair gesedt bij meester ja(n)ne de mota voir dafquijten/
van drie r(insche) g(ulden) erflijc te xxi stuv(er)s tstuck die jan trouwant/
en(de) zijn weerdy(n)ne behielden op thuys metten hove wilen/
gielijs hanckart dair nae der voirs(creven) gehuysschen gelegen/
inde ledichstrate voir schult die de selve jan trouwant/
den voirs(creven) [gods]huyse sculdich was en(de) de selve joes d(air)op andriese/
de vorste(r) die die rasteme(n)ten d(air)op hadde gedaen leydde die/
des gestont bij zijne(n) eede en(de) de voirs(creven) joes d(air)nae des voirs(creven)/
goidsh(uys) sculden bij zijne(n) eede geclaert heeft gedragen(de)/
rinsschegulden(en) al bij voirgaen(de) vo(n)nissen der scepen(en) va(n) loeven(e)/
en(de) ten lesten daghe als de voirs(creven) joes de claernisse dede/
co(m)pareerde aldair des voirs(creven) jans trouwants weerdy(n)ne/
der welker d(air)af de conde was gedaen en(de) meynde dat v(er)volch/
te schutten en(de) dede seggen dat die rinte van hue(re)n wegen/
wa(r)e gecomen oft e(m)mer de goede dair zij [en(de) hue(re) man] die op behouden/
hadden met hue(re)n goeden gecocht en(de) betaelt wa(r)en en(de)/
alsoe sustineerde zij mits dien en(de) oic want van dien/
rinten [noch] gheen guedi(n)ge en wa(r)e geschiet mair die noch/
stonde in hue(re)n en(de) huers mans handen dat joes voirs(creven) dairop/
wa(r)e verdoolt metten voirs(creven) zijne(n) vervolge dairaf de/
selve joes de co(n)trarie sustineerde en(de) e(m)mer seggen(de) dat/
zij sonder hue(re)n man die huer mo(m)boir wa(r)e niet o(n)tfa(n)gbaer/
en wa(r)e in rechte noch macht en hadde te beletten(e) zijn/
vorderinge huer de co(n)trarie houden(de) hebben de scepen(en) van/
loeven(e) dairop gemaent zijnde die sake gestelt inder stadt/
handen en(de) totter stadt t(er)mi(n)acien Ende trapport d(air)af bij/
scepen(en) gedaen zijnde en(de) den voirs(creven) joese ter eenre en(de) der/
voirs(creven) jans weerdy(n)nen bij voirgaen(de) appointeme(n)te vand(er)/
stadt d(air)op mondelinge nairde(r) gehoirt zijnde dair de /
voirs(creven) joes mits zijne(n) voirs(creven) v(er)volge tendeerde te moegen/
comen totten voirs(creven) pe(n)ni(n)gen en(de) des voirs(creven) jans weerdy(n)ne/
huer niet stoeten(de) soe zij seyde aen de pe(n)ni(n)ge te voirde(r) want/
zij noch gheen guedinge vand(en) rinten gedaen en hadde
//
soe zij seyde noch doen en soude zij en soude huer(er) pe(n)ni(n)gen/
te by(n)nen zijn soe en hoirden die pe(n)ni(n)ge alnoch hue(r) noch/
hue(re)n man niet toe mair den ghenen die die dair gesedt/
mocht hebben Soe wa(r)e de voirs(creven) joes met zijne(n) v(er)volge/
d(air)op v(er)doolt den voirs(creven) joese de co(n)trarie sustine(re)nde en(de) te/
voirde(r) want zij hue(r) aen de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge niet en stiet soe/
en conste zij billix hem zijn vorderi(n)ge voirs(creven) niet beletten Es/
duytsprake vand(er) stadt gelieft den voirs(creven) joese de woirde en(de)/
openi(n)ge bijder vrouwen opgedaen te doen registere(re)n dat hij/
dat doen mach en(de) soe v(er)re hij yet voirde(r) soude willen/
v(er)volgen dat hij dat doe met rechte soe dat behoirt in co(n)silio/
opidi julii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt