SAL7376, Act: R°96.2-V°98.1 (198 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°96.2-V°98.1  
Act
Date: 1482-10-08

Transcription

2020-04-25 by  Marie-Bernadette Desmedt
het zijn comen in rechte inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) jan vander elst jan vand(en) nuwenhoven geheete(n)/
van marselair en(de) (christ)offel smet als naeste oiren en(de) erfgename(n)/
adams wilen van praet aenlegge(re)n ter eender jan de cauter/
en(de) zegher de wynter als executeurs vand(en) testame(n)te en(de)/
uutersten wille m(ar)griete(n) wilen va(n) praet dochter des/
voirs(creven) wilen adams en(de) huysvrouwes was gheerts moens/
verweerde(re)n ter ande(re) daneele va(n) praet en(de) adam/
van praet ter derder zijden aldair de voirs(creven) ae(n)legge(re)n deden/
lesen eene(n) schultbrief bekint bijden voirs(creven) wilen adam den/
voirs(creven) gheerde moens metter condicien dair onder staen(de)/
en(de) den beleyde d(air)uut gevolcht d(air)mede de selve gheert/
nae deser stadt recht geleyt is tot allen den goeden/
have en(de) erve des voirs(creven) wilen adams soe v(er)re die inden/
lande va(n) braba(n)t gelegen zijn al vand(er) daet den iiii[en] dach
//
va(n) meye int jair va(n) lvii En(de) voirt een p(ro)cu(r)acie irre/
vocabel en(de) transport dat hen bijden selven gheerde/
was gedaen vand(en) actien der selver bekin en(de) beleybrieve(n)/
metter condicien vand(er) daet sept(embris) secund[a] in me(di)[a] ca(mer)[a] lestleden/
En(de) opdoen hoe dat zij uut crachte vanden selve(n) bele/
brieve(n) en(de) transporte met oepen(en) brieve(n) vander stadt aen/
de officie(re)n dair onder de goeden des voirs(creven) wilen adams/
zijn gelegen hadden doen afdoen alsulcken ongebruyc als/
de voirs(creven) verweerde(re)n hen d(air)aen pijnden te doen(e) en(de) hen die/
te doen leve(re)n sustine(re)nde alsoe tot huer(er) co(n)clusien dat/
hen en(de) hue(re)n scepen(en) brieve(n) te voirde(r) mits den inhouden(e)/
vand(en) condicien begripen(de) onder den ande(re)n soe v(er)re de voirs(creven)/
wilen m(ar)griete adams dochter en(de) gheerts wijf aflivich/
worde voe(r) den voirs(creven) gheerde sonder wettich oir dat de/
goeden des voirs(creven) wilen adams nae desselfs gheerts doot/
d(air)af zij mits den voirs(creven) transporte dactie hadden comen souden/
en(de) succede(re)n opde naeste erfgename des voirs(creven) wilen adams/
en(de) nyeman(de) anders alle de selve goeden sculdich wa(r)en/
te volghen hen des getroesten(de) totten vo(n)nisse dair tegen/
de voirs(creven) verweerders en(de) ierst de voirs(creven) executeurs deden/
seggen dat de voirs(creven) gheert en(de) de voirs(creven) wilen m(ar)griete/
zijn wijf va(n) malcande(re)n met rechte wa(r)en geweest/
gescheyden en(de) gedivorseert mits welker divorcien/
elcken der voirs(creven) gehuysschen toebehoirde tzijne(n) wille/
te volghen de goeden va(n) elcx zijden gecomen achtervolgen(de)/
den welken hadde de selve m(ar)griete [soe] zij doen mochte/
op seke(re) hue(re) goeden gemaect hue(re)n natuerliken en(de)/
bastarden kinde(re)n eene seke(re) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)gen d(air)voe(r)/
hen als executeur de voirs(creven) goeden in handen sculdich/
wa(r)en te comen en(de) dairinne te bliven als zij hoopten/
e(m)mers tot dat hen betalinge d(air)af wa(r)e geschiet oft/
dat de weerde oft onweerde vand(en) testa(men)[te] soude zijn
//
gepuert ter plaetsen dair dat behoirt aldair zij/
tegen de voirs(creven) aenlegge(re)n in rechte hadden geweest/
en(de) soe v(er)re geprocedeert dat de officiael va(n) camerijcke/
met zijne(n) decrete de ky(n)nisse vand(en) weerden oft onweerden/
vanden testa(men)[te] voirs(creven) hem en(de) zijnder gheesteliker jur(is)dictien/
reserveerde en(de) de voirs(creven) [ande(r)] verweerde(re)n te huer(er) baten en(de)/
voe(r) v(er)haelt oic nemen(de) tvoirs(creven) divorciu(m) deden seggen/
tot huer(er) antweerden dat zij de goede des voirs(creven) wilen/
adams die zij in handen hadden gelegen vander kercken/
va(n) buggenhout nederweert tot der prochien van/
opwijck deughdelijc en(de) in wettige(n) v(er)coope hadden/
v(er)cregen en(de) dair inne wa(r)en gegoet tegen en(de) bijder/
voirs(creven) wilen m(ar)grieten bynnen den tijde vand(en) voirs(creven)/
divorcien en(de) als zij dat [soe] zij hoopte(n) nae recht wel/
doen mochte achtervolgen(de) den welcken zij hadden/
geweest en(de) noch wa(r)en in vredeliker possessien wel/
den t(er)mijn va(n) viii ja(r)en dair inne zij hoopten te bliven/
Oft dat zij d(air)af souden werden geremitteert ter/
bancken recht dair die goeden gelegen zijn hen des/
gedragen(de) de verweerde(re)n tot den rechte d(air)op de/
voirs(creven) aenlegge(re)n replice(re)nde deden seggen dat tdivortiu(m)/
testame(n)t der voirs(creven) m(ar)griete(n) de v(er)coopen oft de guedi(n)gen/
dair uut gevolcht bijder selver m(ar)griete(n) gedaen/
dairmede zij en(de) oick metten beky(n)ne condicien en(de)/
beleyde voirs(creven) hadden geweest bij meeste(re)n va(n) rechte/
alsoe beyden p(ar)tien hen en(de) oic den executeurs bijder/
stadt als zij dair voirmaels hadden geweest geseet/
was te gaen(e) en(de) hen dair te laten beslichten mair/
de voirs(creven) executeurs en hadde(n) d(air)niet geco(m)pareert den/
voirs(creven) verweerde(re)n gheenssins te baten noch hen te onstaden/
en consten gecomen mits dien dat zij totte(n) goeden vand(en)/
voirs(creven) wilen ada(m)me wa(r)en geleyt achte(r)volgen(de) de(n) beky(n)ne
//
beleyde die al voe(r) en(de) eer geschiet wa(r)en en(de) gepasseert/
bijden ghenen des macht hebben(de) te weten(e) den voirs(creven)/
adam anders gheen recht en hadde dan uut crachte/
vanden selven Oick en mocht tvoirs(creven) divorciu(m)/
trecht vand(en) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) d(air)af gheenssins/
dair inne geruert en was niet gemi(n)cken en(de) en/
begrijpt tselve divorciu(m) oick niet dat elck metten/
goeden va(n) zijne(n) wegen gecomen zijne(n) wille soude/
moegen doen en(de) aengaen(de) den voirs(creven) decrete al mocht/
de officiael de ky(n)nisse vand(en) weerden oft onweerden/
des testame(n)ts te hemweert behouden hebben hadde/
hij nochtan de ky(n)nisse vand(en) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
geremitteert den wethoude(re)n va(n) loeven(e) dwelc zijn/
de hee(re)n scepen(en) va(n) loeven(e) p(er)siste(re)nde alsoe mits dien/
en(de) ande(re)n reden(en) in hue(r) voirs(creven) co(n)clusie en(de) dair op/
geliefde hen tvo(n)nisse op dwelck de verweer/
de(re)n gealtriceert hebben(e) en(de) opgedaen diverse/
reden(en) mits den welcken aldair tendeerden tot/
hue(er) voirs(creven) co(n)clusien exhibeerden diverse instru/
me(n)ten en(de) actien vand(en) divorcien testame(n)te der/
voirs(creven) m(ar)grieten en(de) decrete vand(en) voirs(creven) officiaele/
en(de) ande(re) soe verre dat scepen(en) van loeven(e)/
inder saken gemaent en(de) gevisiteert int lange/
de voirs(creven) geexhibeerde instrume(n)ten acten en(de) scepen(en)/
brieve(n) wesen met vo(n)nisse dat de goeden dair/
questie om es volgen sullen den aenlegge(re)n en(de)/
hue(re)n scepen(en) brieve(n) soe v(er)re alst noch voir hen/
comen es behalven der ky(n)nissen vand(en) weerden oft/
onweerden vand(en) testa(men)[te] en(de) des d(air)aen cleeft die/
remitte(re)n zij ter plaetsen dair dat behoirt in/
sca(m)pno p(rese)ntib[(us)] om(n)ib[(us)] de(m)pto roelants octobr(is) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt