SAL7376, Act: V°160.3-R°161.1 (324 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°160.3-R°161.1  
Act
Date: 1482-12-09

Transcription

2021-02-17 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat joes labus als poirte(r) van deser stadt heeft/
doen afscriven seke(r) procedu(r)e die h(er) gheert rampaerts religieux/
pitanchier va(n) grymberghen bego(n)nen hadde inde banck va(n) beyghem/
op en(de) tegen den selve(n) joese soe zijn de voirs(creven) p(ar)tien alhier inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) tegen malcande(re)n te rechte/
geco(m)pareert aldair de voirs(creven) pytanchier tendeerde totten re(n)voye/
want hij p(rese)nteerde te bewijsen ierst dat hij over ii jair geleden/
was comen bij twee scepen(en) m(ijns) hee(re)n van nassouwen te meys met/
ii scepen(en) brieve(n) van huer(er) banck versueken(de) execucie te hebben(e) vand(en)/
selven en(de) dat de selve scepen(en) d(air)op bij hue(re)n meye(r) gemaent wes/
d(air)af sculdich was te geschieden(e) gewijst hadden dat h(er) gheert de
//
goede zijn pant wesen(de) vromen en(de) ontvromen soude totter tijt/
dat hij van zijne(n) gebreken met coste van rechte dair op geloepen/
soude zijn tevreden gestelt Ten ande(re)n male dat de selve h(er) gheert/
nae den selven vo(n)nisse belast hadde geweest gielijse van/
molders den diene(r) aldair dat hij de vruchten vanden voirs(creven)/
goeden in behuwender hant stellen soude om d(air)aen te verhalen/
zijn voirs(creven) gebreken en(de) dat hij dat alsoe gedaen hadde Ten derden/
male dat voirt de voirs(creven) joes gekint hadde die vruchten/
gedorsschen te hebben(e) oft doen dorsschen en(de) d(air)mede gedaen te/
hebben(e) zijnen vryen wille Ten vierden male dat h(er) gheert/
in april lestleden over den voirs(creven) joese inde banck va(n) beyghem/
voirs(creven) recht versocht hadde mits den voirs(creven) ontweldigen der/
voirg(eruerde) aengewesender vruchten en(de) dat joes dairop en(de) voir wet/
begheerde te rechte te stane te meys dair hij woenechtich was/
want hij onder de divisie sate soe hij seyde Ten v[te(n)] male dat/
joes doen te borge stelde joese berchman te rechte te comen(e)/
inde banck te meys des niet gebuert en was Ten vi[te(n)] male/
dat h(er) gheert anderwerf trecht over den voirs(creven) joese versocht/
heeft inde banck van beyghem en(de) dat hij aldair bijde(n) diene(r)/
ae(n)getast wart nae den welken bij p(ar)tien soe vele gedaen/
wert dat de selve joes geloofde te ghane te meys inde/
vroente en(de) van dair niet te scheyden hij en soude den voirs(creven)/
hee(re)n gheerde te vreden gestelt hebben Ten vii[te(n)] male dat/
de voirs(creven) joes labus ierst poirte(r) wordden was opten xxii[te(n)]/
dach junii lestleden op dwelck de voirs(creven) joes hem met/
diversen reden(en) verantweerden(de) i ontkinde inden meeste(n) deel/
alle de voirs(creven) bijgeleeghde pointen soe v(er)re dat de voirs(creven)/
pytanchier tot zijnen thoene in desen gewijst zijnde thoende/
inden meesten deele alle zijn v(er)meten pointen En(de) de scepen(en) inder/
saken gemaent gewijst hebben gelieft den pytancier zijn recht/
voirt te volghen ter plaetsen dair hij bego(n)nen heeft dat hij/
dat sal moegen doen alsoe v(er)re alst des(er) saken ae(n)gaet cor(am) scab(inis)/
in sca(m)pno dece(m)br(is) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt