SAL7377, Act: R°210.3-R°211.1 (408 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°210.3-R°211.1  
Act
Date: 1483-11-29

Transcription

2021-11-16 by arlette De Paepe
Achtervolgen(de) der submissien gepasseert voir scepen(en) va(n) lov(en)/
opte(n) [vacat] lestleden tussche(n) clause(n) de kersmake(re)/
t(er) eender ende jouffr(ouwe) katlijne(n) kersmakers zijnder sust(er) weduwe/
wout(er)s wijle(n) vanden tymple met woute(re)n vande(n) tymple/
hue(re)n zone p(ri)us ema(ncipa)[to] dien zij d(aer)inne vervinck en(de) op hem/
nam zijn brueders t(er) ande(re) hebben de eerw(er)dige he(re)n ende/
meeste(re)n meest(er) gielijs fabri doctoir inder heylig(er) godh(eyt)/
en(de) meester lodewijck roelants doctoir in beyden rechten alse/
segg(er)s tusschen de voirscr(even) p(ar)tien genome(n) hue(r) eendrechtige/
uuytsprake gedae(n) in tijden en(de) wijle(n) zij dat nae uuytwis(en)/
vanden selve(n) compromisse vermochte(n) en(de) va(n) alle(n) gescille(n)/
die zij underlinge hadden d(aer)op p(ar)tien in submissien zijn/
getreden inder manie(re) h(ier)nae volgen(de) Ende inden yersten/
dat mits h(en) des hier nae geruert wort de voirscr(even)/
/ jouffr(ouwe) ende hue(r) kinde(re)n op dat de selve kinde(re) d(aer)toe te/
seggen hebbe(n) afgaen sulle(n) va(n) alsulken huwelijk(er) vorw(er)d(en)/
alse hue(r) vader huer voirmaels met den voirs(creven) wijlen/
woute(re)n hue(re)n man toeseyde en(de) geloefde aengaen(de) den/
tweehond(er)t xxv r(inssche) g(ulden) tsjaers te hebbe(n) nae de doot/
vanden selve(n) wijlen clause en(de) zijne(n) wive vader ende/
moeder der selver jouffr(ouwe) ende inde stat van dien sulle(n)/
claus end zij gelijck deylen alle de erflijcke en(de) omber(uerlike)/
goede beyde leene chijse en(de) eygen(e) en(de) ande(re) hoedanich/
die zij(n) wair die gelegen zij(n) oft bevonde(n) mochte(n) worden/
die metten testame(n)te va(n) wijlen clause den vader de(n) voirs(creven)/
clause zijne(n) zone toegevoecht ware(n) inden gevalle oft joffr(ouwe)/
kathlijne op hue(re) huwelijcke vorw(er)de bleve(n) wae(r) It(em) dat/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) voir uuyt hebbe(n) sal vander schult dieme(n)/
der moeder die inden lancsten leven(en) bleeff sculdich bleve(n) /
es ende tsurplus vanden selve(n) sculden ende alle ande(re)/
gereede en(de) haeflijcke goede mette(n) vliegen(de) erve d(aer) gebleve(n)/
nader moeder doot sulle(n) claus en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) half en(de)/
half trecken en(de) sij sulle(n) half en(de) half drage(n) alle lasten/
en(de) co(m)me(re)n uuyten erfgoeden gaen(de) en(de) betale(n) half en(de) half/
alle sculden die de moeder sculdich bleve(n) es Item/
dat de voirscr(even) claes en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) half en(de) half hebbe(n)/
sulle(n) de couwenberchheyde en(de) oick insgelijx half en(de)/
half te dutsele hoe wel de voirs(creven) claus die heyde/
ende chijs met zijns vaders testame(n)te voir uuyt soude/
hebbe(n) gehadt Ende nae claus doot sulle(n) die heyde/
ende chijs erflijck geheel volgen der voirs(creven) jouffr(ouwe) oft/
huerer gebreken(de) den ghene(n) dien zij die in hue(re)n leven(en) sal/
ordine(re)n nae hue(r) en(de) claus voirs(creven) doot te blive(n) Item/
oft claus aflivich(eit) worde [nae zijnder voirs(creven) suster] zonder wettich oir va(n) he(m)/
acht(er) te laten(e) dat dan der voirs(creven) jouffr(ouwe) kinde(re) staen(de)/
/ in huer(er) moeder stat soude(n) succede(re)n in des voirs(creven) claes goede/
nae hem bliven(de) d(aer)aff hij anders niet en hadde gedisponeert It(em)/
ende oft hij wettich gebuerte va(n) he(m) acht(er)laete soe sal de/
voirscr(even) claes gehouden zij(n) te versiene de liefde die zijn/
hem doet afgaen(de) hue(r) voirs(creven) huwelijcke vorw(er)d(en) nae zijne(n)/
goetdunken(en) en(de) tot zijnder consciencien Item dat de/
voirscr(even) claes gehoude(n) sal zij(n) zijnd(er) sust(er) en(de) hue(re)n kinde(re)n/
d(aer) voe(r) inne te stane dat goirt hue(r) brued(er) met zijnen/
legate va(n) zijns vad(er)s testame(n)te te vreden stae(n) sal zond(er)/
voirder recht te eyssche(n) ende d(aer)enbove(n) aengaen(de) de(n) goeden/
die hue(r) claes hue(r) brued(er) voir leene ov(er)gegeve(n) heeft dat/
de selve goirt huer noch hue(re) kinde(re) in dien niet voird(er) belasten en sal oft meer goeden leens maken Item dat/
de voirscr(even) claes en(de) m(ijn) joffr(ouwe) gesamenderhant oft met/
vrienden vanden voirscr(even) goeden tusschen hen gelijck voe(r)/
te deylen het zij have oft erve oft vliegen(de) erve twee/
gelijcke deelen sulle(n) maken en(de) dan d(aer)om loten zonder/
vordel te sueken va(n) setten oft kiesen Item en(de) hebben/
de voirs(creven) segg(er)s ge(re)serveert te huerw(er)t alle duyst(er)nissen/
en(de) divers v(er)sta(n)nissen die h(ier) uuyt rijse(n) mochte(n) om die te/
int(er)prete(re)n en(de) te v(er)clare(n) in tijden en(de) wijlen (et)c(etera) Ende/
es tverstant dat der voirs(creven) jouffr(ouwe) dese uuysprake/
gheene p(re)judicie dragen en sal tegen hue(r) kinde(re) inder/
huwelijcker vorw(er)(en) d(er) selv(er) joffr(ouwe) noch oick den tractate(n)/
en(de) scepen(en) brieve(n) voirmaels tussche(n) huer en(de) selve hue(re)/
kinde(re) gemaect cor(am) berge hove novembr(is) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt