SAL7377, Act: R°3.2-V°3.1 (6 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°3.2-V°3.1  
Act
Date: 1483-06-26

Transcription

2018-09-13 by arlette De Paepe
Nae dien dat op heden bijden rade vander stat zij(n) geco(m)parert/
jasp(er) lambrechts als ma(n) ende momboir van katlijne(n) vanden/
broecke en(de) met h(er)en jan vanden broecke inden name va(n) he(m)/
selve(n) ende oick van wege(n) pet(er)s vand(en) broecke brued(er) der voirs(creven)/
katlin(en) ende jans onder zijn dage wesen(de) t(er) eender ende katline/
weduwe jans wilen vande(n) broecke t(er) ande(re) ald(aer) de voirs(creven) jasp(er)/
inden name als vue(r) te ky(n)nen heeft gegeve(n) want zijne voirs(creven)/
zweger wed(er)om h(er)huwet wae(r) en(de) alsoe e(n)nige onterffenisse ende/
onrecht hen soude moege(n) gebue(re)n vand(en) erflich(eiden) op hen v(er)schene(n)/
als prop(ri)etar(us) ende oick der vliegen(de) erve(n) die hen schuldich/
wae(r) te volgen(e) nae daflivich(eit) va(n) heu(re)r moeder soe beg(er)de hij/
ende versocht inden name als voe(r) van rechts wege(n) vander/
selver ka(tli)[ne(n)] ov(er)leveringe te hebben(e) onder de wet van allen den/
erfbrieve(n) hue(re)n goeden aengaen(de) om die alhier te bliven(e) totte(n)/

//
recht ende oick de vliegen(de) erve voirs(creven) ghea(n)noteert ende/
ghei(n)ventarieert te hebben(en) om hen te volgen(e) als voe(r) ende/
niet vermi(n)dert te worden Daer tegen de voirs(creven) ka(tli)[ne] heeft/
geseijt opde pointen voirscr(even) dat zij doen woude allet/
ghene dat zij schuldich wae(r) van doen(e) naeder stat recht ende/
lant recht ende niet voirde(r) Soe is den selve(n) p(ar)tien uuytgesproke(n)/
ende get(er)mineert opde voirscr(even) materie bijden rade gelet zij(n)de/
dat de voirscr(even) katlijne schuldich sal zij(n) de voirscr(even) brieve/
te sprek bringen(e) als voe(r) onder de wet totten rechte ende/
de voirscr(even) goede te laten a(n)note(re)n en(de) inve(n)tarie(re)n inder mate(n)/
voirscr(even) behalve(n) d(er) selver hue(re)n duerdach due(re)nde tgebruijck/
vanden selve(n) in (con)s(ili)[o] junii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt