SAL7377, Act: R°391.1-R°392.1 (731 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°391.1-R°392.1  
Act
Date: 1484-03-19

Transcription

2023-11-14 by arlette De Paepe
It(em) henrick tielmans al(ia)s vanden bruele in p(rese)ntia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van h(er) willem(me)/
roussel p(er)soen van kiesekem thuys en(de) hoff mett(en) toebehoirte(n)/
geh(eeten) thoff van molenbeke toebeho(r)ende den selve(n) h(er) willem(me)/
sijne(n) leefdage lanck te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfm(er)te lestleden eenen t(er)mijn van xii ja(r)en lanck/
deen nae dande(r) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs d(air)en/
bynne(n) om en(de) voe(r) xiii mudden harts corens en(de) twee/
mudden t(ar)wen thienscher maten elcx greyns goet en(de)/
payabels der cu(m) va(n)no et pe(n)na jairlijcx s(in)[te] andriesmisse/
apostels vallen(de) en(de) te betalen(e) en(de) den voirs(creven) p(er)soen te loeven(e)/
te diest te thiene(n) oft tarschot dairt den selve(n) p(er)soen best/
gelieve(n) sal te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) noch om en(de) voe(r)/
x mudden thiensch(er) even(en) lovenscher mate(n) in e(n)nige(n) vande(n)/
voirs(creven) steden d(air)t he(m) bijde(n) voirs(creven) p(er)soen bewesen sal wordde(n)/
m(ijn) he(re) va(n) chantrain jairlijcx te leve(re)n en(de) oic om ende/
voe(r) vijf mudden even(en) thiensch(er) mate(n) jairlijcx den voirs(creven)/
p(er)soen in e(n)nige(n) vanden selve(n) steden dairt he(m) gelieve(n)/
sal te leve(re)n en(de) te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met conditien/
en(de) vorweerden dat de voirs(creven) wynne sculdich sal sijn de/
landen toebeho(r)ende den voirs(creven) hove wel en(de) loflijck/
te wynnen te werven ende te besaeyen gelijck reenge/
nooten boven ende beneden It(em) sal de wynne sijnen/
t(er)mijn due(re)nde sculdich sijn de huysen wel en(de) loflijck/
te houden sijne(n) coste en(de) laste in goed(er) rep(ar)atien van wande/
ende dake en(de) jairlijcx verdecken opde selve huysi(n)ge/
drie hondert walme(re)n Item es vorweerde dat de wynne/
jairlijcx de voirs(creven) goede lossen sal van allen den chijse en(de)/
pachten [d(air)uyt gaen(de)] en(de) die soe in tijts betalen dat den voirs(creven) p(er)soen/
dair aff gheen schade en come It(em) de wynne sal de/
bosschen sculdich sijn jairlijcx te bevreden buyten ende/
bynne(n) en(de) die doen opgrechten en(de) bescudden van/
allen beesten ende de wynne en sal sijn beesten niet/
moegen laten weyden opde voirs(creven) bosschen sij en [s(ijn)] drie/
jair oude(r) Item de wynne sal sculdich sijn alle de lande/
beemde en(de) bosschen den selven huyse en(de) hove toebeho(r)ende/
ov(er) te geven in gesc(ri)fte met goed(er) specificatie(n) en(de) den/
reengenoote(n) en(de) dat bynne(n) drie ja(r)en naistcomende/
It(em) noch es conditie dat de voirs(creven) wynne bynnen
//
drie ja(r)en naistcomen(de) sculdich sal sijn op sijne(n) cost en(de) last/
te doen maken een dobble schouwe va(n) steene(n) inde coken(e)/
en(de) came(re)n dair die geconcipieert en(de) gefundeert es Item/
de wynne sal sculdich sijn oic bynne(n) drie ja(r)en naistcomen(de)/
den mesthoff vanden voirs(creven) huyse en(de) hove te vullen oft/
te doen vullen met eerden tot aenden borneputte ald(air)/
Item es vorweerde oft e(n)nich nyen werck van houte/
aende voirscr(even) goede gebrake dat de voirs(creven) p(er)soen thout/
den wynne opt voirs(creven) goet bewijsen [sal] en(de) de wynne/
sal sculdich sijn tselve werck op sijne(n) last ende cost te/
doen maken des sal de wynne den afval vanden selve(n)/
houte te he(m)weert trecken It(em) de wynne en sal niet moege(n)/
dmest vanden mesthove vue(re)n op ande(r) landen dan/
opde landen den selve(n) huyse en(de) hove toebeho(r)ende/
It(em) hij sal sculdich sijn alle ja(r)e sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
den voirs(creven) p(er)sone te doene drie carweyden met sijne(n)/
wagen(en) ende peerden in e(n)nige(n) d(er) voirs(creven) steden oft/
e(n)nigen van dien dairt den selve(n) p(er)soen gelieve(n) sal It(em)/
oft gebuerde dat de wyn in e(n)nigen vanden ja(re)n van/
sijne(n) t(er)mijne den voirs(creven) pacht van xiii mudden harts corens/
en(de) twee mudden tarwen af cochte met gelde soe/
sal hij telcken soe dicwijle dat gebuert moeten doen/
totte(n) afcoope voir elcke vijf mudden een carweyde/
die maken soude(n) tsame(n) drie carweyden It(em) de wynne/
en sal de voirs(creven) goede nyemande anders va(n) sijnre hant/
moege(n) ov(er)geg overgeve(n) sonder consent des voirs(creven) p(er)soens/
oft sijnre nacomelingen It(em) de wynne sal sculdich sijn/
tsijne(n) afsceyden alle dmest en(de) stroo dat inden voirs(creven)/
mesthoff en(de) opde voirs(creven) goede alsdan wesen sal ald(air)/
sculdich sijn te laten ende de lande wel en(de) loflijck/
besaeyt gelijc reengenoote(n) boven en(de) beneden sonder/
yet met he(m) alsdan va(n)dien te drage(n) oft te vue(r)en/
oft oic e(n)nige actie oft recht d(air) inne te hebben It(em)/
de voirs(creven) wynne sal noch sculdich sijn jairlijcx sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde te graven oft doen graven een/
half boender lants Item oft mijn he(re) van chantrain/
geliefde te visite(re)n oft te doen visite(re)n tvoirs(creven) huys en(de)/
hoff soe sal de selve wyn eens sjaers sculdich sijn den/
selve(n) he(re) oft [en(de)] de sijne sculd(ich) sijn tontfange(n) op sijne(n)
//
last eenen dach en(de) eene(n) nacht It(em) de wynne sal sculdich/
sijn bynne(n) drie ja(r)en naistcomen(de) te setten(e) ende te vueden(e)/
xxx greffien ende die te leven(e) te houden It(em) de selve/
wyn sal sculdich sijn jairlijcx sijne(n) t(er)mijn due(re)nde de grechte(n)/
te veghen en(de) te ruimen op de strate(n) alsoe dat inden/
mesthoff ende beemde gheen wat(er) en blive staende en(de)/
dat den p(er)soen d(air)aff gheen scade en come It(em) oft den/
p(er)soen voirs(creven) geliefde te doen maken een dofhuys opde/
voirs(creven) goede soe sal de selve p(er)soen de twee deele d(air)aff/
dragen en(de) betalen en(de) de wynne tderdedeel ende/
dat gemaict sijnde soe sal de wynne moete(n) tselve/
dofhuys spijsen mair des sal hij dair voe(r) dmest hebben/
en(de) half de duyven ende de wynne sal hen den cost/
geven voir den afval It(em) de wyn sal hebben voir sijn /
berri(n)ge alle stru(n)chout de vorlen en(de) de queckhagen It(em)/
voirts sal de wynne jairlijcx sijnen t(er)mijn due(re)nde hebbe(n)/
de mestwagen(e) ende zeyzenen die men den voirs(creven) huyse/
en(de) hove sculdich es en(de) den voirs(creven) hove jairlijx innecomen(de)/
sijn Ende alle dese vorweerden en(de) (con)dicien (et)c(etera) Inde/
sunt fideiussores [d(i)c(t)i henrici] t(am)q(uam) p(ri)ncipales debitores henricus de/
rademake(re) f(ilius) quonda(m) joh(ann)is (com)mor(ans) apud beckevoirt/
wil(he)lmus ruelens f(ilius) quonda(m) joh(ann)is (com)morans apud myskem/
et wil(he)lmus tielmans al(ias) vanden bruele f(ilius) quond(am) wil(he)l(m)i/
ac f(rate)r d(i)c(t)i henrici tyelmans (com)mor(ans) si(mi)l(ite)r apud beckevoirt/
Et p(ri)mus cor(am) pynnock oppendorp m(ar)tii xix
ContributorsGreet Foblets , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Foblets
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt