SAL7377, Act: V°111.2-R°112.1 (218 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°111.2-R°112.1  
Act
Date: 1483-09-24

Transcription

2020-08-26 by arlette De Paepe
Nae dien dat willem van schore also procur(eur) wout(er) vloechs/
geleyt zijnde nae deser stat recht totten goeden henrix wile(n)/
va(n) velmen uuyt cracht oick van zeke(re)n leveringen den/
selve(n) woute(re)n als geleyt voirmaels vande(n) selve(n) goeden/
gesciet zeke(re) cont(in)uacien ov(er) de selve goede hadde v(er)crege(n)/
ende dat t(er) ky(n)nissen comen(de) vanden kinde(re)n des voirs(creven) wile(n)/
henr(icke) va(n) velmen die om hue(r) goede te v(er)antw(er)den lange(re)/
tijt alhier gevolcht hadden Soe is come(n) inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) mathijs va(n) velme(n) een der/
kinde(re)n voirscr(even) voir hem en(de) zijne medepleg(er)s opdoen(de)/
bij zijne(n) gelev(er)den voirsp(re)ke hoe dat de selve cont(in)uacie/
niet sculdich en wae(r) stat te g(ri)pen(e) bij reden(en) want de/
voirs(creven) willem van schore die de cont(in)nuacie teghen hen/
genome(n) hadde selve oick in hue(r) p(ro)cu(r)acie stont en(de) hadde/
d(aer)aff geadv(er)teert geweest en(de) ov(er)genome(n) de name(n) om die/
sake op hue(r) zijde alse de voirs(creven) vloechs oft zij(n) procur(eur)/
d(aer)mee p(ro)cedeerde te v(er)antw(er)d(en) en(de) d(aer)op ware(n) zij thuys/
bleve(n) ende alsoe de voirs(creven) cont(in)uacie gebeurt tontrechte/
en(de) wae(r) de voirs(creven) wille(m) sculdich die tsijne(n) laste af te/
doen(e) hem des gedragen(de) totte(n) rechte op dwelck de/
/ voirscr(even) willem antweerden(de) kynnen(de) genoech dat hij wel/
wiste dat hij inder voirs(creven) va(n) velmen p(ro)cu(r)acie stont ende/
dat hij de name(n) ov(er)genome(n) hadde mair want dat eene/
lange wijle tijts leden was en(de) zij hem gheene cras/
d(aer)op gegeve(n) en hadden en(de) he(m) de wed(er)p(ar)tie oick ge(con)stateert/
hadde en(de) d(aer)op zij(n) sallar(is) geg(even) soe hadde zij d(er) wed(er)p(ar)tie(n)/
rechte v(er)volcht tott(er) voirs(creven) cont(in)uacien toe hopen(de) vand(en) voirs(creven)/
eyssche ongehoude(n) te zijne Wair op de voirscr(even) mathijs/
r(e)plice(re)nde dede segge(n) zij en wisten vand(en) costume(n) niet hadde/
wille(n) cras geeyschte des neen die soude(n) zij he(n) hebben/
gegeve(n) op dwelck scepen(en) gemae(n)t die selve vo(n)nislijck/
gestelt hebbe(n) inder state handen en(de) tott(er) stat t(er)mi(n)acien de/
welke rapport va(n) scepen(en) hebben(de) nae dat oick de voirscr(even)/
willem van zijne(n) onrechten voirtstelle in dese(n) inde hant/
getast heeft uuytgesproken heeft dat de selve willem/
sculdich sal sij(n) opte leggen(e) en(de) te betalen(e) alle de costen/
die om de voirscr(even)e (con)ti(n)uacie te purge(re)n behoire(n) betaelt te/
worden en(de) de voirs(creven) va(n) velmen d(aer)aff te lossen en(de) vand(en)/
voirs(creven) vo(n)nisse onv(er)let te stae(n) ende alse van zijne(n) excesse/
in des(er) begaen dat behult de stat te huerw(er)t om in/
tijden en(de) wijlen d(aer)inne gedae(n) te worden des behoiren sal/
in cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntibus liefkenrode sub(stitu)[to] hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
et plu(ri)bus de (con)s(ili)[o] septembr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt