SAL7377, Act: V°143.2-V°144.1 (288 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°143.2-V°144.1  
Act
, eerste 8 lijn in lat
Date: 1483-10-18

Transcription

2021-01-27 by arlette De Paepe
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit d(omin)um/
gerardu(m) de meenssele t(am)q(uam) pitanciariu(m) et procu(r)atorem mo(na)sterii/
de heyleshem ad omnia et sing(u)la bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)ditar(ia)/
gerardi du pont henrici f(ilii) quond(am) massardi del laite(re)/
et egidii mascure infra lova(niu)[m] et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) do(m)ib(us)/
curtibus t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censi redd(itus) et/
suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro c(er)t(is) r(e)cogn(itionibus) et promiss(is) consc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) q(ua)r(um) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba It(em)/
gerardt du pont zone wijle(n) jans du pont va(n) trouweli(n)g(en)/
inden lande va(n) ludick in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft va(n) he(re)n ja(n)ne vand(en) berge canonick/
r(e)gulier en(de) spijckmeest(er) des godsh(uys) va(n) heyleshem thoff/
desselfs godsh(uys) gelege(n) inden dorpe van pellen metten/
wynnen(de) lande en(de) bempden gelijck dat hij die gehouden/
/ heeft en(de) voe(r) hem pet(er) noyens va(n) lijsmeal mett(er) grooter/
thienden va(n) pellen den voirscr(even) godsh(uys) oick toebehoirende/
al tsame(n) in pechtingen en(de) hueringen te houden(e) en(de) te/
hebben(e) va(n) half m(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn va(n) twelf/
jaire(n) lanck due(re)nde zond(er) middel deen na dander volgen(de)/
elx jairs d(aer)enbynne(n) om vie(re)ntachtentich mudde(n) pachts/
corens maten va(n) thiene(n) goet en(de) payabel cu(m) va(nn)[o] altoes/
tsinte andr(ies)misse apostels te betalen ende vijftich mudd(en)/
vand(en) voirscr(even) coirne int cloest(er) opden spijcker te leve(re)n/
en(de) dande(re) int voirs(creven) hoff te pellen den voirs(creven) termijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal de wynne jairlijx leve(re)n/
ende betalen twintich mudden soe even(en) soe spelten mate/
van thiene(n) goet en(de) payabel voir thien mudden core(n)s voirs(creven)/
in afslage der voirscr(even) so(m)men vanden coirne Item sal de/
voirscr(even) wynne jairlijx den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde betale(n)/
den raepsaet die me(n) sculdich es der kerken va(n) pellen op/
een cleyn hoefken bij tvoirscr(even) hof va(n) pellen geleg(en) zond(er)/
afslach zijnder voirscr(even) so(m)me(n) Item sal de voirscr(even) wy(n)ne/
jairlijx leve(re)n viii[c] walme(re)n en(de) tsjairs die v(er)decken op/
zijne(n) cost en(de) dachu(re)n in nuwe(n) dake opde voirs(creven) huysinge/
des hoefs Item es vorweerde dat de wy(n)ne jairlijx de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sculdich sal zij(n) den cost te doen(e) vand(en)/
werckluden alsmen int voirs(creven) hof te ty(m)me(re)n te mueren(e) te/
plecken(e) of te decken(e) sal hebben(e) zoe in nyeuwe(n) wercke/
oft wat te h(er)maken(e) en(de) des sal hij den afval hebbe(n) va(n)d(en)/
spaende(re)n Item sal de voirscr(even) wy(n)ne sculdich zij(n) te doe(n) h(er)mak(en)/
op sijne(n) cost wae(r) wat te vorsten(e) oft te plecken(e) dat een/
man mocht doe(n) in tween dagen aende voirs(creven) huysinge Item/
sal de voirscr(even) wy(n)ne alle de lande d(er) voirscr(even) prostien toebeh(oirende)/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde wel wy(n)ne(n) en(de) werve(n) gelijck reengenoete(n)/
bove(n) en(de) benede(n) en(de) wel mesten en(de) die alsoe late(n) in zijne(n) uuytgane/
/ te weten(e) de brake wel gheackert de storte eens o(m)gedae(n)/
ende den wint(er)aert wel en(de) loflijck gewo(n)nen geworve(n)/
ende besayt va(n) welk(en) wint(er)aert mij(n) hee(r) dabt vand(en)/
voirs(creven) godsh(uys) deen helcht vand(en) wint(er)vruchte(n) trecke(n) sal te(n)/
lesten jae(re) en(de) de wynne dander helcht Item sal de voirs(creven)/
wy(n)ne allet tstroo dat vand(en) voirs(creven) lande en(de) thiende(n) come(n)/
sal vue(re)n en(de) brenge(n) int voirs(creven) hoff en(de) dat in meste beke(re)n/
en(de) tselve meste opde lande vue(re)n tslants meeste(n) prouffijte/
en(de) nerge(re)ns elders Item sal de voirscr(even) wy(n)ne ts(jae)rs plante(n)/
xxv poete(n) en(de) die wel v(er)waren en(de) verdoirne(n) Item sal de/
voirs(creven) wy(n)ne int uuytgae(n) va(n) zijne(n) getonste(n) int voirs(creven) hoff/
late(n) twee goede voede(re) hoys voirmaets Item sal mij(n) hue(re)/
den wy(n)ne voirscr(even) corte(n) va(n) tempeeste en(de) schade(n) gelijck de/
secundarie kerken hue(re)n wy(n)nen en(de) sculde(re)n doe(n) Item want/
de voirscr(even) wy(n)ne in zijne(n) income(n) geleent is vand(en) voirscr(even)/
he(re)n thien mudde(n) corens tienscher mate(n) eens en(de) xxv gul(den)/
pet(er)s soe es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne dat voirs(creven) coren/
en(de) gelt wed(er)om betale(n) sal int uuytgae(n) zijnd(er) getonsten/
Item sal de voirscr(even) wy(n)ne tsjairs afreken(en) een mudde cor(en)/
voirs(creven) vand(er) voirs(creven) so(m)men als voe(r) eene(n) rock die hij ts(jai)rs/
hebbe(n) soude va(n) mijne(n) hee(r) de(n) abt voirs(creven) Ende alle dese/
vorweerd(en) (et)c(etera) h(ier)aff zijn borge(n) svoirs(creven) wy(n)nen als p(ri)ncipale/
sculde(re)n indivisim henrick zone wile(n) massart del laite(re)/
van mares en(de) gielijs mascure sone wijle(n) gielijs van/
racourt te weten(e) dat de voirs(creven) borgen stae(n) sele(n) de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde voe(r) alle de cond(icien) voirg(eruert) en(de)/
oick va(n) jae(re) te jae(re) voir eene(n) jairpacht vand(en) voir(screven)/
goeden en(de) niet voirde(r) Et colon(us) p(ro)misit p(re)d(i)c(t)os fideiuss(ores)/
indemp(nem) r(e)leva(r)e de sing(ulis) p(re)d(i)c(t)is tybe willem(air) ja(nua)[rii] xxix/
a(nn)[o] lxxviii et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt) nausnyde(re) tants/
octobr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt