SAL7377, Act: V°35.2-R°37.1 (69 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°35.2-R°37.1  
Act
Date: 1483-07-16

Transcription

2019-10-30 by arlette De Paepe
Vanden geschille en(de) questien gecome(n) bijde(n) rade vand(er) stat tussche(n)/
janne busscop sinte pet(er)sma(n) eender zijden ende de scepen(en) d(er)/
stat va(n) lye(r) vande(n) voirleden(en) jae(re) en(de) oick vand(en) teg(en)woirdige(n)/
te wete(n) wille(m) va(n) rode nu t(er) tijt scepen(e) wout(er) kegels en(de)/
jan van cuyct als scepen(en) vand(en) voirleden(en) jae(re) ende met he(m)/
meest(er) gielijs secretair(is) d(er) stat va(n) lye(r) t(er) and(er) zijde(n) Aldair/
de voirscr(even) jan busscop dede exhibe(re)n des(er) stat brieve gescr(even)/
aende(n) schouth(eit) en(de) wethoude(re)n voirscr(even) d(aer) mede [hen] te ky(n)nen/
wert gegeve(n) hoe al wairt soe dat de schouth(eit) en(de) scepen(en)/
vanden voirleden(en) jae(re) met twee d(er) stat brieve(n) versocht/
/ hadden geweest te sup(er)cede(re)n van zeke(re)n r(e)chtvorderinghen/
bego(n)nen voe(r) hen op desselfs sinte pet(er)smans borge geh(eten)/
mathijs lodewijx aengaen(de) zeke(re)n costen dieme(n) aldair/
den selve(n) mathise als borge voirscr(even) eysschen(de) was nochta(n)/
dat deselve sinte pet(er)sman vander principaeld(er) saken d(aer)uuyt/
die costen gespruyt zijn d(air)voe(r) de selve mathijs borge bleven/
es alh(ier) voir meye(r) en(de) sinte pet(er)sma(n)nen quijt gewesen es/
ende d(air)aff zij niet en hadden willen sup(er)cede(re)n noch d(er) stat/
brieve(n) tot tween toe genoech zij(nde) noch alh(ier) tot desen/
dage toe gecompareert om te allegere(re)ne in rechte des/
hen soude moege(n) hebben diene(n) oft zij reden(en) gehadt/
hadde(n) mair desen niet tegenstaen(de) in g(r)[o]ten cleynich(eit) ende/
versmadenisse(n) den rechte van sinte pet(er)sma(n)scape en(de) des(er) stat/
dair hen nochtan de reden(en) d(air)toe m(er)ckelijck dienen(de) wair/
o(m)me zij schuldich ware(n) te sup(er)cede(re)n in rechte gesond(er)t/
zijnde int lange gebleken ware(n) Ende dat meer is d(aer)inne/
geprocedeert hadden totter pendinge(n) van zijne(n) borge voirscr(even)/
ende al ten v(er)sueke va(n) eene(n) geheete(n) arnt vande(n) bog(ar)de/
wile(n) vorste(r) ald(air) ende dat de voirs(creven) scepen(en) nu wesen(de)/
advoerende de voirscr(even) ongefondeerde procedue(r) en(de) vorderi(n)g(en)/
voe(r) hue(re)n tijt geschiet d(air)mede oick voirt lieten p(ro)cede(re)n/
al in cleynich(heit) gelijck voe(r) vand(en) rechten en(de) vrih(eit) voirscr(even)/
Versueken(de) alsoe navolgen(de) den selve(n) scriven(en) alle procedue(re)n/
ende vorderingen bove(n) en(de) in (contra)rien den rechte geschiet en(de)/
den versueke van deser stat aff en(de) te nyeute gedaen te/
hebben(e) en(de) zijne(n) borgen en(de) zijn pande costeloes ende/
schadeloes gerestitueert te zijne alsoe dat hij en(de) zijn borge/
der vrih(eit) genieten mochten soe dat behoirde P(rese)nte(re)nde/
zijne(n) borge te v(er)antw(er)dene voir meye(r) ende sinte pet(er)sma(n)ne/
dair zij te rechte behoirden Dair tegen de voirs(creven) scepen(en)/
excuse(re)nde den schouth(eit) die ald(air) niet en compareerde mids/
/ zeke(re)n nootsaken die hij uuytstaen(de) hadde d(air)om hij absent/
was hebben genoech bekint dat de voirscr(even) sinte pet(er)sma(n)/
ald(aer) in hachte(n) hadde geweest en(de) dat nader stat recht va(n)/
lyere de vorsters hebben van elken gevangen(en) sdaichs/
van yse(r) ende v(er)waren(e) ii pl(a)c(ken) ende den montcost op/
dat zij the(re)n willen moete(n) zij v(er)borgen Dwelck/
de selve sinte pet(er)sman ald(air) gedae(n) had(de) mette(n) voirs(creven) math(ijs)/
lodewijx zoe zij seyden he(n) maken(de) principael en(de) niet/
als borge d(air)van nochta(n) de (contra)rie genoech bleeck/
uuyt des voirs(creven) steet en(de) uuyt huersselfs woird(en) v(er)halen(de)/
oick int lange de p(ro)cedue(re)n va(n) p(ar)tien voe(r) hen gesciet/
bove(n) de v(er)sueke t(er) (contra)rien d(air)van gedaen van des(er) stat/
d(air) scheen soe v(er)re geprocedert was dat de borge voirs(creven)/
z tot zijne(n) eede gewij(s)t was om hem vand(er) aensp(ra)ken/
te hemw(er)t gedaen bijden vorst(er) voirs(creven) te ontsculdigen(e)/
dwelck hij niet gedaen en heeft en(de) alsoe ware(n) d(air)/
zeke(re) pendinge(n) gedae(n) die cleijn ware(n) en(de) en was/
hue(r) meyni(n)ge niet d(air)dat zij d(air)aff yet meer souden/
willen laten attempte(re)n oft procede(re)n voir hen dwelc/
zij den aenlegge(r) ald(air) oick genoech te kynnen(e) hadd(en) geg(even)/
Welke aenlegge(r) ald(air) met eene(n) geh(eten) claus de molde(re)/
versocht zij(n) recht tot lye(r) te moege(n) vorde(re)n want/
alsoe hij seyt de voirscr(even) mathijs tot zijne(n) meester/
gehoud(en) was niet als borge mair als principael dwelc/
hem selve(n) (contra)rieerde en(de) der wairh(eit) (contra)rie was soe de/
voir(creven) sinte pet(er)sman dat te kynne(n) gaf ende genoech bleec/
alsoe niet te zijne mair wouden onder dien coleur trecht/
die vrih(eit) van sinte pet(er)smanscape voirscr(even) en(de) zijne(n) borge/
v(er)doncke(re)n en(de) v(er)steken Bege(re)nde alsoe de voirs(creven) scepen(en) ae(n)de/
wethoude(re)n van des(er) materien te vreden te willen stae(n) op/
dwelck de voirs(creven) sinte pet(er)sman versocht t(er) (contra)rien trecht/
/ Es geappointeert nae dien dat bijder wet wel en(de) rijpelijck/
ov(er)legt zijn geweest de reden(en) t(er) eender en(de) t(er) ande(r) zijde(n) ende/
die wil gewege(n) dat de voirscr(even) procedue(re)n en(de) vordering(en)/
tot liere geschiet tegen den borge vand(en) voirs(creven) sinte pet(er)sman/
sulle(n) worden geacht en(de) gehouden als ombehoirlijck ende/
tegen recht geschiet en(de) sulle(n) de voirscr(even) schouth(eit) ende/
scepen(en) d(air)aff sculdich zij(n) te sup(er)cede(re)n alsoe vele te/
doen(e) als dat de voirscr(even) borge en(de) zijne afgepande /
pande costeloes ende scadeloes d(aer) aff ontslage(n) word(en) Op/
alsoe wilt p(ar)tie den borge voirscr(even) uuyt sake(n) des voirs(creven)/
es yet eysschen dat hij dat doen mach voir meye(r) ende/
sinte pet(er)sma(n)nen alh(ier) dair de voirs(creven) sinte pet(er)sman de(r) selve(n)/
p(rese)nteert te v(er)antw(er)den(e) om d(aer)nae recht gedae(n) te wird(en)/
soeme(n) bevi(n)den sal behoiren(de) in (con)s(ili)[o] op(idi) julii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt