SAL7378, Act: V°13.5-R°14.1 (24 of 790)
Search Act
previous | next
Act V°13.5-R°14.1  
Act
Date: 1484-07-03

Transcription

2019-12-09 by Luc De Keersmaecker
Nae dien dat ten versueke lodewijcx speelberchs scepman/
poirte(r) en(de) ingeseten(e) des(er) stadt t(er) eender tot meer stonden/
brieve(n) vand(er) stadt wegen gescr(even) sijn geweest aenden meye(r)/
van werchte(r) ende den gemeynen treckers ald(air) dair mede sij/
versocht wordden den selven lodewijken te trecken(e) sijn scep liggen(de)/
aldair opde dijle op hue(re)n behoirlijken solar(is) soe dat costumelijc/
es dwelc sij hem weyg(er)den tot sijne(n) groote(n) acht(er)deele inder/
maten de selve brieve(n) dat naird(er) inhielden en(de) den selve(n)/
dach bescheyden wert alh(ier) te compare(re)ne o(m)me te seggen(e) de/
reden(en) van hue(re)r weygeringe(n) Tot welken dage als op heden sijn/
gecompareert jan van elsbroeck als meye(r) ende henrick vyncke/
henrick de meest(er) willem diericx ende jan baten als treckers/
der selv(er) plaetsen ende inden name vanden gemeyne(n) treckers/
ald(aer) t(er) and(er) sijden seggen(de) dat sij den selven lodewijken sijn/
scep niet en weyg(er)den te trecken mair hadden verstaen dat/
hij seke(re) (per)missien hadden verworve(n) aenden meye(r) van loeven(e)/
/ van sek(ere)n overvae(re)n feyten bij he(m) mesgaen mits den welken sij hoepten/
dat hij niet sculdich en wae(re) noch en betaemde van hue(re)r geselscap/
te sijne seggen(de) dat hij mits dien dair van afgesneden soude wordde(n)/
hen des gedragen(de) tott(er) selver (re)missien bege(re)nde die van he(m) geexhibeert/
te hebben(e) en(de) oic totten sceplieden van leeuwe mechlen arschot en(de)/
diest dat dat altijt ond(er)houden hadde geweest soe wanneer yema(n)t/
e(n)nige van hue(re)r geselscap [wordde] bevonden niet oprecht sijnde dat hij sculd(ich)/
wae(r) afgesneden te wordden met meer woerden bij hen gealligeert/
Dair tegen de voirs(creven) lodewijck exhibe(re)nde sijn r(e)missie hoepte en(de)/
sustineerde de (contra)rie mits seke(re)n reden(en) ende inden yersten hoe dat/
tgene des ind(er) remissien begrepen stont egheen onreyn feyt en/
was want hij niet en wiste wien tgoet toebehoirde en(de) jair en(de)/
dach ond(er) he(m) lach sond(er) dat yema(n)t dair nae vraechde vanden/
welken de remissie mentie maicte En(de) al mocht hijt nae/
der hant geloegent hebben ende sijn wijf een deel vanden selve(n)/
goeden vercocht want lach en verdorff dat en dede sij niet ten/
acht(er)dele vanden ghenen dient toebehoirde want zij den selven/
nae der hant dient toebehoirde dair van v(er)nuecht heeft en(de) bereet/
was de pe(n)ni(n)gen opte leggen(e) dair van gecome(n) sijnde Oic soe en/
was de selve r(e)missie niet alleene gefundeert op tcryen mair oic/
tcuvel alternatie(n) dwelc hij hadde gedaen t(er) meerd(er) sekerh(eit) van hem/
oft he(m) yema(n)t dair van tot ande(re)n plaetsen oft plecken hadden willen/
becu(m)meren oft last aendoen seggen(de) oic finalijc dat hij stont ter/
goed(er) name(n) en(de) famen die hij p(rese)nteerde te thoenen(e) op dats noot/
wae(re) ende p(ro)testeerde vanden injurien die zij hem in desen daden sijnd(er)/
ee(re)n en(de) waelvaert aengaen(de) hopen(de) dair van hem tegen he(m) te richten(e)/
met rechte met meer woerden in wed(er)sijden geallig(eer)t Alsoe dat/
den raed vand(er) stadt p(ar)tien in wed(er)sijden aldus gehoirt hebbende/
bevi(n)dende de sake vand(er) voirs(creven) lodewijke onnoosel en(de) niet alsoe/
te nemen(e) als die [van] werchte(r) voirs(creven) voir hen namen hebben zij [heeft] den/
selve(n) uutgesproken ende get(er)mineert dat die van werchte(r) sculd(ich)/
souden sijn den voirs(creven) lodewijken sijn scep te trecken(e) op sijn p(rese)nta(ci)[e]/
ende den selven lodewijken te laten in hue(re)n geselscape als/
hij te vo(r)en hadde geweest sonder hem dair van stoet oft/
calangie te doen(e) niet wed(er)staen(de) hue(re)n reden(en) voirsc(reven) in/
(con)silio opidi julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt