SAL7379, Act: R°62.2-R°63.1 (116 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°62.2-R°63.1  
Act
Date: 1485-08-12

Transcription

2023-11-02 by Christine Vanthillo
Nae dien dat ten ernstige(n) versueke willems verspicken port(er)s/
van loven(e) de schouth(eit) van turnhout met twee brieve(n) vander/
stat ernstelijck versocht heeft geweest de jouffr(ouwe) symoens zweg(er)/
des voirscr(even) willems ald(aer) wonechtich onderwese(n) oft uuyt(er)lijck/
bedwongen te worden hem te restitue(re)n zeke(re) haeflike goede/
die hem soe hij kynne(n) gaff bijder selver joffr(ouwen) ontweldicht/
en(de) ontogen ware(n) geweest nae zijns wijffs aflivich(eit) die docht(er)/
was der selver jouffr(ouwen) uuyt zijne(n) huyse en(de) woeni(n)ge(n) te turnhout/
die wijle hij ind(en) dienst m(ijns) gened(ichs) he(re)n inde leste orloge va(n) vlaende(re)n/
hadde geweest oft dat de selve offic(ie)r van heerh(eyden) soe vele dade/
dat dat alsoe gebuerde oft dat hij mette(n) ii[te(n)] br(ieve) selve alh(ier) q(ua)me/
reden(en) allige(re)n wairbij hij des metten yersten alsoe niet en hadde/
gedaen Soe compareerden op ghiste(re)n voe(r) den rade van des(er) stat/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) met hue(re)n vrienden t(er) eender en(de) de voirs(creven) wille(m)/
t(er) ande(r) zijden aldair den voirs(creven) ii[te(n)] br(ief) gelesen zijnde mette(n) reden(en)/
d(aer)inne begrepe(n) wair bij die vand(en) vrih(eit) va(n) turnhout tonrechte/
gesustineert hadden dat trenvoy vand(en) saken gebue(re)n en(de) dat/
de ky(n)nisse hen toebehoire(n) soude(n) de voirs(creven) jouffr(ouwe) alnoch te(n) derde/
d(aer)toe en(de) d(aer)aff ontweecht zijnde en(de) dat zij soude antw(er)den voe(r)/
den rade alh(ier) oft voir meye(re) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) inde banck/
dat huer dat best geliefde coes zij tgerichte alh(ier) voe(r) de(n) rade/
en(de) hoepte dat huer voir al twee dingen souden gebue(re)n deen/
dat de poirte(r) huer en(de) pete(re)n vanden plasse hue(re)n behuweden/
zone verseke(re)n soude vanden lant rechte want zij boot te bewijse(n)/
op dat ontkint worde zeke(re) vremde hanteringe(n) va(n) oploope/
dreygeme(n)ten en(de) fortsen bijden voirs(creven) poirte(re) ae(n) huer en(de) den voirs(creven)/
pete(re)n onlanx leden gedaen dander want aen hem niet te v(er)halen
//
en ware gemerct dat hij niet gegoet en was noch te v(er)lies(en)/
en hadde ende de costen alhier gescapen waren g(roo)t gherijsen/
dat hij voe(r) donrechte costen die zij lijden mochte in desen/
saken gehouden soude zij(n) caucie ende borchtocht te stellen/
den rechte genoech zijnde dair tegen de selve willem/
ontkynnen(de) den oploop dreygeme(n)ten fortsen en(de) hanteringhen/
voirs(creven) seyde dat zijn zweg(er) noch peter die ne(m)m(er)meer bewise(n)/
en souden conne(n) en(de) d(aer)o(m)me meynde hij ongehoude(n) te zijne va(n)d(en)/
voirscr(even) versekeringe(n) te doen(e) op dande(re) seyde hij dat hij niet/
sculdich en ware naeden rechte van des(er) stat caucie oft borchtocht/
te stellen gem(er)ct dat hij wa(r)e een ingeseten(e) van des(er) stat en(de)/
dat hem alnoch goede stonden te v(er)sterve(n) soe v(er)re dat uuyt(er)lijck/
de voirs(creven) poirte(r) bij onderwijse vande(n) rade vander stat ond(er)wese(n)/
w(er)t dat hij hantvrede hadde moete(n) geve(n) al en ware(n) de voirs(creven)/
fortse(n) (et)c(etera) op hem niet gethoent en(de) om de zwa(r)e coste(n) vanden/
getuyge(n) in desen te schouwe(n) aengenomen heeft geloeft ende/
ov(er)gegeve(n) de voirs(creven) versekeringe(n) te doen(e) nae recht Ende om/
d(aer)toe te come(n) es uuytgegae(n) om te siene nae eene(n) scep(en) die/
dair gebrack ende dair voe(r) dat geschien soude In welck/
uuytgae(n) de voirscr(even) poirte(r) he(m) geabsenteert heeft en(de) acht(er)bleve(n)/
es alsoe dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) en(de) pet(er) voirt trecht v(er)socht/
hebben nae de voirscr(even) handelinge en(de) voirt tot op heden hue(r)/
vervolch gecontinueert en(de) versocht hebbe(n) want de poirte(r) die/
nochtan de sake alh(ier) selve betoge(n) hadde hem hadde geabsentert/
dat bijder he(re)n t(er)mi(n)acie v(er)cleert worde dat de voirscr(even) geluefte(n) en(de) aen(n)nemi(n)gen vand(en) versekeringen te doen(e) alsulck waren/
sculdich geacht en(de) gehoude(n) te worde(n) alse oft die volcomelijck/
bij hem acht(er)volgen(de) der selver zijnder gelueften ae(n)nemi(n)ghen/
en(de) consente ware(n) gebuert en(de) volcome(n) ende dat de selve/
jouffr(ouwe) voirt sculdich wa(r)e van des poirt(er)s eyssche int pri(n)cipael/
los quijt en(de) vry gewese(n) te worde(n) te voirde(r) want zij hue(re)n/
eedt p(rese)nteerde dat zij gheen goede den voirs(creven) willem(me)/
toebehoiren(de) onder en hadde noch ae(n)veert dan een scrij(n)ken oft/
kistken dat hue(r) was d(aer) alderhande cleyne pru(n)celingen in ware(n)
//
van wanten ende d(er)re gelijcke den selve(n) willem(me) toebehoiren(de)/
wair op den raet vander stat notabelijck vergadert der voirs(creven)/
jouffr(ouwen) verclaert en(de) uuytgesproken heeft voir recht Yerst/
aengaen(de) den yersten pointe vander voirs(creven) v(er)sekeringen dat/
de selve jouffr(ouwe) alle de acten en(de) geschiedeniss(en) van dien soe/
die h(ier) voe(r) g verhaelt staen soude doen geri registre(re)n ende/
ter memorie(n) stellen om in tijden en(de) wijle(n) alst behoeve(n) mochte/
te diene(n) d(aer)op alsdan gelet dat voir oge(n) genome(n) en(de) voirt/
d(aer)inne alsdan gedaen te worde(n) soe me(n) nae alle gelegenth(eit)/
bevi(n)den soude behoiren(en) Ende aengaen(de) den ande(re)n pointe dat/
de voirscr(even) jouffr(ouwe) vand(en) eyssche des voirs(creven) poirt(er)s int pri(n)cipael/
op tvoldoen van huer(er) voirscr(even) p(rese)ntacien ongehoude(n) soude zij(n)/
Naden welken de selve jouffr(ouwe) t(er) stont bij eede v(er)cleerde tghene/
des zij gelijck vo(r)e gep(rese)nteert hadde In cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntibus/
tybe burg(imagistr)[o] naus(nydere) vynck scabinis et plur(i)b(us) aliis de (con)s(ili)[o]/
augusti xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer