SAL7379, Act: V°57.4-V°58.1 (104 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°57.4-V°58.1  
Act
Date: 1485-07-29

Transcription

2023-11-02 by Christine Vanthillo
Vander questien geport voe(r) den rade vander stat tusschen reyne(re)n/
wijtvliet die aldair ontboden hadde gielise va(n) netelen en(de) zij(n)/
wijf weduwe jans wijlen de wale t(er) eender ende den selven/
gielise en(de) zijne(n) wive t(er) ande(r) aldair de voirs(creven) reyne(re) opdede/
hoe dat hij in voirleden(en) tijden uuyt goeden betrouwen/
gheleent hadde vrancken wile(n) va(n) dyeve(n) eene(n) scepen(e) brieff/
van loven(e) van vijf rijd(er)s lijfpen(sien) tot zijne(n) en(de) wile(n) wille(m)s/
wijtvliet zijns zoens liven en(de) tot lestleven(de) live van hen beyd(en)/
vander daet xiiii[c] xlviii decembr(is) xvii d(aer)onder den anderen/
jacop wile(n) uuyten lyemi(n)gen borge voe(r) stont om hem d(aer)mede/
inder stat va(n) bruessele te behulpe(n) en(de) dat zeder den selve(n)/
zijne(n) br(ieve) al t(er) goeder trouwe(n) en(de) op goet betrouwe(n) come(n) was/
in handen des voirs(creven) wilen jans de wale mids dat hij den selve(n)/
reyne(re) de drie rijd(er)s van dien ov(er)mids zeke(re)n goeden die hij den
//
principalen van zijne(n) brieve(n) oft ande(re)n toebehoiren(de) inde stat van/
dien wel tot vii mudden corens tsjaers gedragen(de) ov(er) hadde en(de)/
dat de selve jan de wale wel xii jair lanck en(de) totten dage/
zijnder aflivich(heit) betaelt hadde jairlix trest vanden voirs(creven) v rijd(er)s/
Te weten de twee rijders jairlix die hem va(n) dien soe hij dat/
p(rese)nteerde te houden bij zijne(n) wettige(n) eede noch onvoldaen/
ongequijt en(de) ongelost ware(n) bieden(de) te bewijse(n) dat zijne(n) voirs(creven)/
brieff die hem dus lange op goet betrouwe(n) bijden voirs(creven) ja(n)ne/
de wale voirgehouden was d(aer)af alsnu de segele(n) getoge(n) ware(n)/
alsoe dat bleec bijden selve(n) br(iev)[e] wesen(de) in handen lod(ewijcx) va(n) scho(r)e/
secretar(is) noch in wesen(e) en(de) ongecancelleert gesien hadde geweest/
inden huyse desselfs jans de wale ter tijt zijnder aflivich(eit) oft/
d(aer)omtrint voe(r) en(de) nae Ende aldus bij desen en(de) meer ande(re)n reden(en)/
concludeerde hij dat hem r(e)formacie vanden selve(n) brieve behoirlijc/
geschien soude alsoe dat hij d(aer)mede en(de) oick opde voirs(creven) wed(uwe)/
ov(er)mids dat de voirs(creven) jan de wale huer voirma(n) die iii rijders/
afgequijt hadde en(de) dander ii yeseder d(er) selver quitinge(n) wel xii/
jair lanck en(de) tot dat hij aflivich w(er)t jairlix betaelt ende/
gecuelt hadde en(de) d(aer) voe(r) zeke(re) goede in handen hadde gehadt/
de selve zij(n) ii rijders hem gebrek(en) jairlix zij(n) leefdage lanck/
due(re)nde gecrige(n) mochte hopen(de) dat hem dat alsoe soude/
gebue(re)n en(de) sculd(ich) was te geschien Dair tegen de voirscr(even)/
gielijs en(de) zijn wijf antweerden(de) bekinde de selve weduwe/
dat de voirscr(even) reyne(re) alsoe jairlijx van hue(re)n voirscr(even) voirma(n)/
tot dat hij aflivich was worden vand(en) voirscr(even) ii rijders/
betaelt hadde geweest mair vanden brieve ongecancelleert/
onder huer oft in hue(re)n huyse alsoe geweest te hebbe(n) oft/
oick vanden goeden die hue(r) man d(aer)voe(r) gehadt soude hebbe(n)/
en wist zij soe zij seyde niet te spreken mair ontkinde/
dat Soe v(er)re dat de voirscr(even) reyne(re) d(aer)op tot zijne(n) thoene/
gewijst zijnde genoech thoende van zeke(re)n goeden oft pachte(n)/
die h(ier) voere in des voirs(creven) jans swalen handen geweest hadden
//
zedert d(er) tijt dat hij den last d(aer)aff hadde gedrage(n) en(de) oick/
hoe eene(n) brieff van lijfpen(sien) van v rijders ten live va(n) reyne(re)n/
en(de) willem(me) zijne zone gesien hadde geweest ongecanceleert/
inden huyse des voirs(creven) jans de wale ter tijt zijnd(er) aflivich(eit)/
oft d(aer) wat voe(re) oft den voirscr(even) brieff was dair questie af/
is en wisten zij ten nausten niet nochtan bat houden(de) ja/
dan neen Welk(en) thoen aldus gesloten zijnde den raet/
vander stat notabelijck v(er)gadert uuytgesproken heeft voir/
recht eve(n) v(er)re de voirscr(even) reyne(re) den eedt doet dien hij/
gep(rese)nteert heeft soe sal den voirscr(even) brieff dair questie af/
is ge(re)formeert worden en(de) alsoe onder de wet tot reyners/
behoeff blive(n) om den selve(n) reyne(re) d(aer) mede te verhalen/
jairlix zijne leefdage de voirscr(even) ii rijd(er)s lijfpen(sien) vand(en) v[en]/
mett(er) assignacien van dien oft de selve weduwe jans de/
wale sal gehouden zij(n) die rinte vand(en) selve(n) ii rijd(er)s va(n)/
ja(r)e te ja(r)e voirts te betale(n) reyners leefdage lanck dwelc/
van beyden den selve(n) reyne(re)n best gelieve(n) sal nae de ky(n)nisse/
vander selver weduwen en(de) nae dat de waerh(eit) gedraghen/
heeft In pleno cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntibus henr(ico) py(n)nock sub(stitu)[to]/
tybe burg(imagistr)[o] julii xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Jos Jonckheer