SAL7379, Act: V°59.1 (109 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°59.1  
Act
Date: 1485-08-11

Transcription

2023-11-02 by Christine Vanthillo
Item meest(er) reynier van liefkenrode willem maes al(ia)s wijtvliet/
jacop van noete(re)n ende andries vanden berghe als p(ro)visore(n)/
en(de) momboren der kerken van sinte mychiels te loven(e) in p(rese)ncia/
hebben getransporteert ge(re)signeert en(de) ov(er)gegeve(n) en(de) mids/
desen transporte(re)n resigne(re)n en(de) ov(er)geven he(re)n lodewijcken/
roekeloes onderprochiaen der voirs(creven) kerken de so(m)me va(n) vii r(insch)/
gul(den) erflijck te lx pl(a)c(ken) tstuck van dien xxv gelijcken r(insch) gul(den)/
erflijck die de selve p(ro)viseurs en(de) mombours opden xv[te(n)] dach/
van mey lestled(en) v(er)cregen aen en(de) op tgodsh(uys) van sinte bernarts/
en(de) de goede desselfs gelegen bij antw(er)pen nae uuytwijsen d(er)/
br(ieve) d(aer)aff zijnde onder de segelen des p(re)laets en(de) co(n)vents desselfs/
godsh(uys) vand(er) daet voirs(creven) om die zijne leefdage lanck te heffen(e) te/
bue(re)n en(de) tontfange(n) en(de) de rinte(n) en(de) p(ro)ffijte(n) bynne(n) zijne(n) leven(e) comen(de)/
en(de) vallen(de) tsijne(n) behoeff te beke(re)n Ende de selve rinte te/
moege(n) dispone(re)n tot zeke(re)n gods dienste(n) inder voirscr(even) kercken/
van sinte mych(iels) welke rinte tot prouffite der selv(er) gods/
diensten tot eeuwige(n) dagen sal onderhouden worden Ende oft/
de rinten afgeleecht w(er)den dat dan de d(enieren) d(aer)aff comen(de) wed(er)om/
tott(er) selver natue(re)n en(de) prouffite als vo(r)e sulle(n) bekeert worden/
Ende te dier meyni(n)gen zij(n) de principale br(iev)[e] met consente des/
voirs(creven) h(er) lodewijck bleve(n) in handen der voirs(creven) mombours vander/
kercken voirg(eruert) coram eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer