SAL7380, Act: R°106.1-V°106.1 (227 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°106.1-V°106.1  
Act
Date: 1486-10-03
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-23 by Jef Willemsens
Item wille(m) maes al(ia)s wijtvliet ter eend(er) en(de) jacop maes sijn/
brueder t(er) and(er) zijden in p(rese)ntia hebbe(n) gekint en(de) gelede(n)/
dat sij met malcande(re)n bij middele en(de) ond(er)wijse va(n) vrinde(n)/
v(er)accordeert en(de) eensworde(n) sijn der pointe(n) condicie(n) en(de) vorw(er)d(en)/
h(ier) nae vercleert die sij malcande(re)n geloeft hebbe(n) voir hen/
huere(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) tond(er)houden(e) en(de) te voldoene/
Ende inde(n) yerste(n) dat den voirs(creven) jacoppe en(de) sijne(n) naecomeli(n)g(en)/
ombeledt vande(n) voirscr(even) willem(me) en(de) sijne(n) naecomeli(n)ge(n)/
t(er) stont van nu voirtaen erflijc volge(n) en(de) blive(n) sal i(½) mudde/
rogs erflijc dmudde d(aer)aff aen de goede d(er) erfgename(n)/
willems van bedaff en(de) thalf mudde aen de goede des/
p(er)soens va(n) poppel It(em) en(de) desgelijcx noch sal den selve(n)/
jacoppe en(de) sijne(n) naecomeli(n)g(en) ombelet als voe(r) volge(n)/
en(de) blive(n) erflijc een huys en(de) hoff met sijnd(er) toebehoirte(n)/
geleg(en) te poppel voirs(creven) van huere(n) ouders gebleve(n) opden/
co(m)me(re) dair uutgaen(de) ende ter and(er) sijden sulle(n) den voirscr(even)/
willem(me) en(de) sijne(n) naecomeli(n)g(en) ombeledt vande(n) voirs(creven)/
jacoppe en(de) sijne(n) naecomeli(n)g(en) erflijc volge(n) en(de) blive(n) drie/
mudd(en) rogs erflijc aen en(de) op seke(re) goede en(de) pande/
onder welde geleg(en) toebehoiren(de) deene(n) myertmans/
oft sijne(n) erfgename(n) elc huer(er) op des and(er)s gedeelte/
voirs(creven) behoirlijc renu(n)cie(re)nde worpen(en) en(de) verthien(en) p(ro)mitt(entes)/
sat(isfacere) hinc inde en(de) sal elc va(n) hen den ande(re)n doen en(de)/
late(n) volge(n) ombeledt derfbr(ieven) van elx sij goed(en) rint(en)/
en(de) pachte(n) voirscr(even) het sij uuter wet haud(eren) va(n) welde/
voirscr(even) d(aer) die sijn oft elde(re) d(aer) die sijn It(em) hebbe(n)/
voirts gele de voirs(creven) gebruede(re)n mits des(er) malcande(re)n/
quijtgescoude(n) van al tgene des e(n)nich va(n) he(n) va(n) des/
anders goed(en) rinte(n) pachte(n) oft schulde(n) tot dese(n) daghe/
toe gehave(n) mach hebbe(n) en(de) voirts va(n) al tgene des/
sij and(er)ssins totte(n) dage toe van heden tot malcande(re)n/
va(n) haeflijke(n) sake(n) te segge(n) moeg(en) hebbe(n) alsoe wel/
vande(n) [principalen der] ii rijders lijfpensie(n) die de voirs(creven) jacop den voirs(creven)/
willem(me) met scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(e) sculdich was van/
alle(n) v(er)loope en(de) acht(er)stelle derselv(er) en(de) costen en(de) laste(n) d(aer)/
uut gespruyt als anders in eenig(er) wijs Promitt(entes) null(atenus)/
alloqui sed war(andizare) prout Behalve(n) oft e(n)nich van hen/
meynde gericht te sijne in e(n)nige erfgoede rinte(n) oft/
pachte(n) dat hij [die] dander metter hant hadde voird(er) dan
//
voe(re) v(er)cleert is en(de) d(aer) aff wettige v(er)thijenisse tussche(n) hem/
moeg(en) sijn geschiet daer aff blijft elc van he(n) op sij(n) beloop/
van rechte cor(am) tybe thenis octobr(is) iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger