SAL7380, Act: R°145.4-V°145.1 (292 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°145.4-V°145.1  
Act
Date: 1486-11-05
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-19 by Jef Willemsens
It(em) meest(er) joes van boechout canonick tsinte pet(er)s te loven(e)/
jan vand(er) mee(re)n arnoldus kyp en(de) arnoldus trot als execu/
tuers vande(n) testame(n)te wijlen he(re)n coenrarts vand(er) me(re)n ridders/
renu(n)cie(re)nde in desen d(er) p(ri)vilegien d(er) univ(er)siteyt van loven(e) en(de)/
allen ande(re)n die arnde de scrape(re) van bruessele gegoidt/
hebben int huys en(de) goede van dielbeke met hue(re)n toebeh(oirten)/
te dielbeke en(de) dair omtri(n)t gelegen die wijlen den voirs(creven)/
he(re)n coenrarde toebehoirden en(de) die de selve her coenrart/
in sijne(n) leven(e) den voirs(creven) arnde v(er)cocht hadde desgelijcx/
in eene(n) bosch t(er) nat gelegen den selven arnde bijden voirs(creven)/
executuers vercocht en(de) gevesticht Van welken goeden
//
voirs(creven) de voirs(creven) executuers hen noch hue(re) goede voir de wairscap/
niet en hebben verlooft noch verbonden niet myn om dat de/
voirs(creven) arnt te bat besorcht soude moegen wesen hebben de voirs(creven)/
executuers den selven arnde toegeseecht en(de) gelooft dat sij/
ten besorge des selfs arnts selen behouden in hue(re)n machten/
vi jair due(re)nde nae datu(m) van desen alsoe vele penni(n)gen/
gecome(n) vanden coope d(er) voirs(creven) goede als de selve h(er) coenrart/
in sijne(n) testame(n)te gelaten heeft tot behoef vanden armen oft alsoe/
erfrinte(n) als mette(n) selve(n) penni(n)gen bijden executue(re)n tot der/
armer behoef gecocht selen wesen Te dien ynde oft den/
voirs(creven) arnde de voirs(creven) goede oft e(n)nige van dien wordden/
afgewonne(n) met rechte oft oic dat die goede wordden/
gepraemt en(de) belast van meer co(m)mers dair uut gaende/
dan dair op hij die aenveert heeft en(de) aende penni(n)ge(n) vand(en)/
coope den executue(re)n gecort sijn dat dan de voirs(creven) execu/
teurs in dien gevalle bijden voirs(creven) arnde tot den v(er)antweerde(n)/
van dien geroepen bynnen den voirs(creven) t(er)mijne en(de) niet langhe(r)/
noch anderssins den selven arnde dat verlies selen v(er)richten/
met penni(n)gen oft erfrinte(n) nae lantcoep alle fraude in desen/
uutgesloten cor(am) hoeven tybe nove(m)bris qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Claire Dejaeger