SAL7380, Act: R°247.2-V°247.1 (480 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°247.2-V°247.1  
Act
Date: 1487-01-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-13 by Jef Willemsens
Opt v(er)sueck op heden gedaen bij goirde roelofs bijden raide vand(er)/
stat die ald(aer) hadde doen ontbiede(n) roelove va(n) berthe(m) t(er) eende(r) en(de)/
jouffr(ouwe) lijsbette(n) hofmans weerdynne des voirs(creven) roelofs en(de) moed(er)/
desselfs gorts t(er) ander(er) sijden Aldair de voirs(creven) gord nae seke(re)n woird(en)/
bij hem int langhe v(er)haelt heeft begheert om hem te lossen(e) uute(n)/
sculde(n) en(de) lasten d(aer) hij hem inne vynt dat de voirs(creven) roelof ende/
sijn moed(er) hem (con)sente(re)n woude(n) te moege(n) v(er)coope(n) seke(re) erfrinte(n) tot/
vier oft vive gulden(en) toe erflijck d(aer) mede hij de selve sijn scult/
soude moege(n) v(er)vange(n) en(de) hem d(aer) toe leene(n) hant en(de) mont om/
de vestich(eit) d(aer)van te doen(e) mette(n) ande(re)n kinde(re)n sijne(n) bruede(re)n/
en(de) suster Seggen(de) dat de voirs(creven) roelof en(de) sijn weerdy(n)ne dat/
sijnd(er) huysvr(ouwe) toegeseecht soude(n) hebben te doen en(de) oft des niet/
en gebuerde wae(re) gescape(n) dat thoff t(er) sart bij faulte(n) van/
betalinge(n) uutgedaicht soude wordde(n) voir seke(re) co(m)me(re)n ende/
rinte(n) dair uutgaende Ten ande(re)n male beg(er)de de voirs(creven) goirt/
want sijn brued(er)s en(de) besundert sijn swager jan van berthem met/
sijnd(er) sust(er) dair niet ov(er)comen en wouden als medeerfgename(n)/
om tvoirs(creven) goet vand(er) saert hem in huwelic geg(even) te belasten(e) ten/
wae(re) dat de voirs(creven) gebrued(er)s en(de) hue(r) sust(er) v(er)deylt wae(re)n vand(en)/

//
goede(n) die den selve(n) kinde(re)n nae huer(er) moed(er) aflivich(eit) aenversterve(n) soude(n) moege(n)/
dat de voirs(creven) huer moed(er) en(de) roelof d(aer) inne (con)sente(re)n woude(n) de voirs(creven)/
deylinge te maken en(de) te late(n) gesciede(n) behalve(n) altijt huer(er) tocht soe/
lange sij leefde en(de) hue(re)n rechte in dien Dair tege(n) de voirs(creven) roelof geven(de)/
int langhe te kynne(n) tsober regime(n)t en(de) hanteringe desselfs goirts met/
meer ande(re)n woirde(n) ald(aer) bij he(m) geseecht heeft geantweert op dierste/
dat hij noeyt and(er)s te kynne(n) en heeft gegeve(n) d(er) weerdynne(n) des voirs(creven)/
gorts dan dat hij mits d(er) clachte(n) va(n) gebreken va(n) nootdorfte(n) van/
hue(r) en(de) hue(re)n kinde(re)n die zeer groot en(de) scamelic wae(re)n en(de) de sculden/
die zij d(aer) om sculd(ich) was tot div(er)sen plaetse(n) te vreden wae(re) op alsoe/
goerts swag(er) en(de) ande(re) sijn brueders te vreden wae(re)n en(de) and(er)s niet/
te belasten(e) tvoirs(creven) goet tot drie oft vier gulden(en) erfl(ic) tot behoef d(er)/
selv(er) sculden en(de) nootdorfte(n) voirs(creven) sond(er) dat die penni(n)gen in handen/
van goirde oft sijne(n) sculden anders souden moege(n) come(n) nae den re/
gime(n)te desselfs gorts en(de) voirco(m)me(re)n bij he(m) gedaen en(de) tot div(er)sen/
stonden gemaict hopen(de) dat trecht hem niet voirde(r) bedwinge(n) en soude/
tot d geven(de) des voirscr(even) steet ov(er) uut goi(r) goed(er)tierenh(eit) en(de) medelijden(e)/
d(er) kinde(re)n en(de) huysvr(ouwe) des voirs(creven) goirts En(de) als vander deylinge(n) sustin(er)de/
de voirs(creven) roelof dat goirt d(aer) mede v(er)doelt wae(re) noch t(er) tijt nae de/
voirhandelinge(n) hier? van gebuert mits seke(re)n vorweerde(n) en(de) gelufte(n)/
tussche(n) hem en(de) den selven goirde voir scepen(en) gebuert en(de) oic seke(re) t(er)mi(n)a/
cien vand(er) daet maii x lestleden oft d(aer) omtri(n)t gegeve(n) bijden raide/
vand(er) stadt staen(de) alh(ier) geregistreert die roelof aldair exhibeerde en(de)/
gelesen wae(re)n Bege(re)nde oick ende uut(er)lijck v(er)sueken(de) de selve/
roelof nae de hanteringe(n) desselfs goirts bij hem aldair v(er)haelt int/
langhe dat hij den selven ende sijn weerdynne v(er)seke(re)n soude/
nae der stadt recht om in peyse en(de) vrede te moege(n) leven(e) Es/
geappointeert bijden raide voirs(creven) hier op int langhe geledt/
sijnde dat de voirs(creven) roeloff gestaen sal mett(er) p(rese)ntacien den/
selven goirde oft sijnder huysvr(ouwe) gedaen om te doen soe v(er)re/
des in hem es den co(m)me(r) voirs(creven) voir de nootdorft van sijnen/
kinde(re)n ende huysvr(ouwe) ende op alsoe dat sijn swager en(de) suster/
en(de) oic sijn ande(re) brueders dair toe geneycht wae(re)n ende oft/
hem meer beliefde dat hij dat met guetlich(eit) aen sijn oud(er)s en(de)/
vrinde(n) soude moegen verwerven en(de) pijne(n) te v(er)dienen(e) sond(er) dat/
sij nae riguer van rechte dat sculdich souden sijn te doene Ende/
als vand(er) deylinge(n) die hij beg(er)de en(de) v(er)socht es geseecht en(de) uutge/
sproken voir recht dat de selve gort nae de voirhandelinge(n) d(aer)aff/
gebuert en(de) terminatie(n) voirs(creven) d(aer) mede v(er)doelt es En(de) als vand(er)/
v(er)sekeringe(n) dat hij [die] doen soude nae d(er) stat recht nae alle voir/
handelingen tussche(n) goirde en(de) roelove gebuert in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us)/
ambob(us) burg(imagistr)[is] et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio januarii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus